Jēkabpils Goda pilsone – daktere Mirdza Brikmane
Sagatavoja J. Apīnis

   18. novembrī Latvijas proklamēšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā Krustpils kultūras namā Jēkabpils pilsētas pašvaldība pasniegs apbalvojumu «Goda pilsonis», kā arī Goda un Atzinības rakstus. 
   Ar Jēkabpils pašvaldības apbalvojumu «Jē­kab­pils Go­da pilsonis» tiek ap­balvota Mirdza Brik­ma­ne, pensionēta ģimenes ārste, pediatre — par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augstu morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem un viņu vecākiem.
 
Ar  Goda rakstu apbalvo:
Janīnu Anspoku, PII «Kā­­pēcītis» vadītāju — par ieguldījumu pirmsskolas iz­glītības iestādes «Kāpēcītis» attīstībā, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu; 
Antru Korņejevu, A. Ži­lin­ska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles skolotāju — par ilggadēju augsti profesionālu darbu muzikālajā audzināšanā;
Emeritu Jermoloviču, Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju — par ilggadēju, augsti profesionālu pedagoģisko un izglītības darbu;
Irēnu Pangu, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vecāko grāmatvedi — par ilggadēju augsti profesionālu dar­bu;
Sandru Turkopoli, Jē­kab­pils Valsts ģimnāzijas bi­oloģijas un ķīmijas skolotāju — par ilggadēju, augsti profesionālu pedagoģisko un izglītības darbu;
Irinu Zeņinu, Jēkabpils vakarskolas ekonomikas, informātikas un sociālo zinību skolotāju — par radošu un inovatīvu ieguldījumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanā mācību procesā Jēkabpils vakara vidusskolā; 
Uldi Urtānu, SIA «Jē­kabpils reģionālā slimnīca» ārstu otolaringologu — par sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu veselības aprūpē;
Andreju Kaneļski, Lat­vijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas no­daļas vecāko inspektoru majoru — par ieguldījumu kārtības un drošības nodrošināšanā Jēkabpilī;
Daini Līci, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ceļu, ie­lu fonda un pārvadājumu nodaļas vadītāju — par no­zīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, pašaizliedzību, veicot Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumus;
Konstanciju Dmitrije­vu, Jēkabpils pilsētas paš­valdības Kultūras pārvaldes Jēkabpils Galvenās bib­liotēkas vecāko bibliotekāri — par ilggadēju un godprātīgu darbu bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā;
Ivaru Baško, SIA «Ošu­kalns» elektroietaišu ekspluatācijas inženieri — par ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā;
Nadeždu Tankoviču, SIA «LC būve» tehniskās da­ļas vadītāju — par ilggadēju, augsti profesionālu, kvalitatīvu darbu būvniecībā;
Andri Lipšu, SIA «Ošu­kalns» koģenerācijas stacijas vadītāju — par augsti profesionālu, kvalitatīvu darbu;
Valdu Kalniņu, Jēkab­pils Agrobiznesa koledžas direktora vietnieci profesionālās vidējās izglītības nodaļā — par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Jēkabpilī; 
Jēkabpils sporta ce­n­tru — par veselīga dzīves­veida un sportisko nodarbību veicināšanu Jēkabpilī.
 
Ar Atzinības rakstu apbalvo:
Jolantu Ābeli, radošās apvienības «Alla Prima» valdes locekli, mākslas stu­dijas «Mākslas dārzs» va­dītāju — par radošo darbību Jēkabpilī un iniciatīvu; 
Sarmīti Bernāni, PII «Zvaigznīte» vadītājas vietnieci izglītības jomā — par pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu;
Inu Rogoļevu, PII «Zva­niņš» pirmsskolas skolotāju — par ilggadēju, augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš»;
Vairu Bobrovsku, PII «Zva­niņš» pirmsskolas sko­lotāju — par ilggadēju, augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš»;
Edīti Vārnu, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas un fizikas skolotāju — par pedagoģisko meistarību, iniciatīvu un radošumu audzināšanas un izglītības darbā;
Silviju Ozoliņu, Jē­kab­pils 3. vidusskolas sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāju — par radošu, augsti kvalitatīvu izglītības un pedagoģisko darbu;
Gunti Grigali, Jē­kab­pils Sporta skolas Vo­lej­bola nodaļas treneri — par ieguldījumu volejbola attīstībā Jēkabpilī;
Gaļinu Zariņu, Jē­kab­pils 2. vidusskolas direktora vietnieci izglītības jomā — par iniciatīvu un profesionalitāti pedagoģiskajā darbā;
Irinu Gūtmani, Jē­kab­pils Valsts ģimnāzijas pirms­skolas iestāžu un skolu māsu — par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju profesionāli kvalitatīvu darbu;
Ausmu Mēderi, PII «Kā­pēcītis» saimniecības pārzini — par apzinīgu un godprātīgu darbu pirmsskolas izglītības iestādē «Kā­pē­cītis»; 
Jeļenu Kapustinu, Jē­kabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Die­nas aprūpes centra apkopēju — par ilggadēju paš­aizliedzīgu darbu sociālajā aprūpē; 
Viktoru Šlosbergu, Jē­kabpils pamatskolas elektriķi — par apzinīgu un kvalitatīvu darbu; 
Rozu Kleini-Pavlovu, Jēkabpils Sociālā dienesta aprūpētāju — par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Jēkabpils iedzīvotāju aprūpē;
Lidiju Iraidu, Jēkabpils 3. vidusskolas noformēšanas mākslinieci — par ilggadēju radošu, profesionāli meistarīgu darbu;
Litu Čaupjonoku, Jē­kab­pils vakara vidussskolas lietvedi, arhivāri — par profesionālu un atbildīgu pienākumu veikšanu Jē­kabpils vakara vidusskolā;
Svetlanu Stepanovu, Jēkabpils PII «Zvaigznīte» apkopēju — par ilggadēju un apzinīgu darbu pirms­skolas izglītības iestādē «Zvaig­znīte»;
Valentīnu Matuse­vi­ču, SIA «Margret» veikala «Gaļas nams» vadītāju — par ilglaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu organizēšanu veikalā «Gaļas nams»; 
Ingūnu Liepsaldi, indivi­duālo komersanti frizieri — par profesionālo meistarību un augstu darba kultūru;
Sergeju Ivanovu, SIA «LC būve», būvniecības brigādes brigadieri — par ieguldījumu pilsētas būvniecībā; 
Oskaru Seili, SIA «Jē­kabpils PMK» struktūrvienības vadītāju — par iniciatīvu un augsto darba kvalitāti;
Aivaru Bebri, SIA «Ošu­kalns» zāģēšanas cehu vadītāja vietnieku — par ilggadēju un godprātīgu dar­bu;
Vjačeslavu Gric­kevi­ču, SIA «Ošukalns» kokvedēja automašīnas vadītāju — par ilggadēju un godprātīgu darbu;
Ludmilu Borisovu, SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» Dzemdību nodaļas vecmāti — par ilggadēju un kvalitatīvu darbu jē­kabpiliešu veselības aprūpē;
Viju Elksni, SIA «Jē­kab­pils reģionālā slimnīca» Bērnu nodaļas medicīnas māsu — par ilggadēju un kvalitatīvu darbu jēkabpiliešu veselības aprūpē;
Daigu Zelčāni, Jēkab­pils pilsētas pašvaldības Finanšu un ekonomikas n­o­daļas vadītājas vietnieci — par ieguldījumu pilsētas attīstībā, profesionālu un kvalitatīvu darbu; 
Pēteri Lazdānu, Jē­kab­pils pilsētas pašvaldības Saimnieciskās nodaļas va­dītāju — par ieguldījumu pilsētas attīstībā, profesionālu un kvalitatīvu darbu;
Dianu Rodionovu, Jē­kabpils vakara vidusskolas skolotāju, Jēkabpils krievu biedrības «Rodņik», valdes locekli un deju kolektīva va­dītāju — par sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Jēkabpils krievu biedrības «Rodņik» darbībā.
 
Sagatavoja J. Apīnis
 
 

рекомендую:

Комментарии (10)

  1. Liana
    Liana
    pirms 9 mēnešiem

    Paldies goda pilsonei, Mirdzai Brikmanei, kura bija vairāk par 20 gadiem mans ģimenes ārsts, kura varēja iedomāties pateikt maniem vecākiem, ka es simulēju sāpes un manai veselībai nekas nekaiš. Paldies par sāpjpilnu skolas dzīvi, nesaprašanu no apkārtējiem, par to ka tikai 28 gadu vecumā man uzstādīja diognozi JIA. Paldies par visu kam es izgāju cauri un vēl iziešu, bet varēju sākt ārstēties 16-17 gadu vecumā.

    ответ

Добавить комментарий