2. martā Vīpes amatnie­cības centrā «Māzers» bi­ja priecīgs notikums: no­­tika jaunizveidotās iz­stā­žu zāles atklāšana. 
Uz pasākumu bija ieradušies visu Krustpils novada pagastu pārvalžu vadītāji, novada administrācijas pārstāvji, amatniecības centrā notiekošo nodarbību vadītāji un to dalībnieki, kā arī citi interesenti. Daudzie sveicēji sacīja labus vārdus un vēlēja ražīgu un radošu turpmāko darbu. Klātesošos ļoti pārstei­dza un iepriecināja an­sambļa «Dižbrāļi» (vadītāja Ani­ta Cinkmane) un solistu Mar­­tas Urtānes,  Kristas Fa­de­jevas un Renāra Toma­šic­ka koncerts un profesionālais sniegums.
Centrs «Māzers» Vīpē dar­bojas jau ilgāku laiku, sākotnēji tā mājvieta bija vietējā pamatskolā, bet tad – ēkā, kur padomju laikos atradās bērnudārzs. 
 

iesaki šo galeriju: