Aicinām nobalsot par piemērotāko Jēkabpils novada ģerboņa skici!
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

Jēkabpils novada pašvaldībā izstrādāti iespējamie novada jaunā ģerboņa varianti jeb skices. Tās izstrādātas, ņemot vērā iepriekš iesūtītos iedzīvotāju priekšlikumus, darba grupas ieteikumus un novada domes deputātu priekšlikumus. Ģerboņa skices veidojusi māksliniece Jolanta Ābele, kurai ir liela pieredze ģerboņu vizuālā veidola sagatavošanā. Darbs pie jauna novada ģerboņa norisinājies vairāku mēnešu garumā, sadarbojoties ar Valsts Heraldikas komisiju.
    Arī Jēkabpils novada do­mes deputāti vairākās komite­ju sēdēs ir diskutējuši par piemērotāko novada ģerboņa variantu un kā vienojošo ele­mentu jeb simbolu jaunajai novada teritorijai akceptē­juši lūsi. Māksliniece J. Ābe­le ir sagatavojusi vairākus ģerboņa skiču variantus ar lūša simbolu, kurus ir skatī­juši arī deputāti un izteikuši savu viedokli.
    Šobrīd lielāko deputātu bal­su vairākumu ieguvušās ģe­r­boņa skices nododam ie­­dzīvotāju balsojumam, lai jūs izteiktu savu vērtējumu. Pēc rezultātu apkopošanas iz­vēlētais va­riants tiks virzīts tā­­lāk saskaņo­šanai Valsts He­raldikas ko­misijā un pēc tam virzīts ap­stiprināšanai Jē­kabpils no­vada domes sēdē. Attiecīgi pēc tam jaunais Jē­kabpils novada ģerbo­nis pilntie­sīgi būs pievienojies pārējo ģerboņu sai­mei Latvijā.
 
Informācija par skicēs attēlotajiem simboliem un krāsām
    Piedāvātās ģerboņa ski­ču variantos kā simbols ir at­tēlots lūsis, kas ir novada identitātes nesējs. Simboliski ģerboņa variantos atainotais krusts ir kā cilvēks ar izplestām rokām, kas spējīgs uz bez­galīgu un harmonisku at­­tīstību. Jēkabpils novads ir kā centrs, kur krustojas un sa­tiekas novadi, upes, ceļi, konfesijas, vēsture un kultūrvērtības.
    Sarkanā (1. variantā) ir uguns, dzīvī­bas un veselības krā­sa. Radošuma, enerģijas krāsa, kas izsaka dzīves spē­ku un pārliecību. Zelts – sau­les gais­ma, siltums, plašums. Zilā krāsa (2. un 3. va­riantā) – ūdens kā Dau­gavas simbols, ar spēju uz­krāt in­formāciju, saistīta ar mieru, laiku un tā kustību. Zelts un sud­rabs – ir savstarpējās sa­darbības spēki, kas tikai abas kopā veido vienotu, ha­rmonisku veselumu.
    Aicinām iedzīvotājus līdz 10. augustam izteikt savu vie­dokli, nobalsojot Jēkab­pils novada pašvaldības so­ci­ālo tīklu kontos (saites pieejamas pašvaldības mājaslapā):     www.­facebook.­com­Je­­­­­kab­­­pils­­LV; ­­www.insta­gram.­com/­JekabpilsLV vai balsojot šeit - https://­forms­.office.com­/r/J0Jqm8ffFV.     
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Fredis
    Fredis
    pirms 1 mēneša

    Lūsim fonā derētu skulptūra "Ļabklājība", kas tagad simbolizē Krustpils pusi t.i. Daugavas labā krasta novada daļu, kreisam krastam ir lūsis.

    Atbildēt

Pievienot komentāru