Aizvadīta Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate
ILZE BIČEVSKA

   Zasas kultūras namā notika vokālo ansambļu skate, ko rīkoja Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde sadarbībā ar Zasas kultūras na­mu. 
Kā katru gadu, vokālajiem ansambļiem skatei vajadzēja sagatavot divas dziesmas ar pavadījumu un vie­nu – a capella. Skates mēr­ķis ir līdzšinējais – uzturēt un veicināt vokālo an­sambļu muzicēšanas tradīciju, apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesionālo izaugsmi, kā arī īpaši sekmēt a ca­pella izpildījuma prasmes.
    Vokālie ansambļi skatē startēja trīs kategorijās: se­nioru, sieviešu un jauktais vokālais ansamblis. Kā stāsta Jēkabpils novada Iz­glī­tī­bas un kultūras pārvaldes speciāliste kultūras jautājumos Inta Tomāne, šogad ska­­tē piedalījās sešpadsmit kolektīvi: divi vokālie ansambļi no Aknīstes novada, pieci – no Jēkabpils novada, trīs – no Krustpils novada, divi – no Salas un tikpat no Vie­sītes novada, un pa vienam no Jēkabpils pilsētas un Neretas novada. 
     Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija, kurā strādāja kordiriģente, Vispārējo dzies­­­­­­mu svētku un Jēkabpils apriņ­ķa koru virsdiriģente Agita Ikau­niece-Rimšēviča, mūzikas pedagoģe, koru «Unda» un «Ritums» diriģente, vo­kālo grupu vadītāja Sandra Bon­dare, komponiste, dziedātāja un kora «Putni» diriģente Santa Kasparsone. Vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem vadījās žūrija: māksli­nieciskais un tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un ansambļa kopiespaids. 
      – Diemžēl skaitliski an­sambļu skatē bija mazāk nekā citus gadus, bet tos, kuri tajā piedalījās, varu uz­teikt par latiņas noturēšanu un centību. Neveiksmītes es kā skatuves cilvēks norakstu uz lampu drudža, no kura ne­­esam pasargāts neviens. Bija vairāki ļoti patīkami pārsteigumi. Piemēram, Ābeļu jauktais vokālais ansamblis, kura skanējumu lieliski pa­pildināja jauniešu skanīgās balsis. Tas bija tīrs un emocionāls dziedājums. Ļoti kvalitatīvs sniegums bija Neretas sieviešu vokālajam an­samblim. Protams, kā vienmēr ar kvalitāti izcēlās «Lira» no Sēlpils: kārtējo rei­zi bija smalks un graciozs priekšnesums. Nu, un kulminācija – ansambļa «Krust­pi­lieši» meitenes, kuras bija izvēlējušās ļoti smagu repertuāru un ar to tika galā go­dam. Tur izskanēja ne vien trīsbalsīgs, bet arī vairākbalsīgs dziedājums. Man kā žū­rijas loceklei negribējās vērtēt, kaut ko pierakstīt, bet vienkārši klausīties un baudīt, – stāsta Santa Kas­parsone. 
Par kolektīvu sniegumu kopumā viņa teic, ka līmenis nav īpaši cēlies, bet nav arī kļuvis sliktāks. Žūrijas pārstāve vēlreiz  uzteica jauno dalībnieku sniegumu, to, ka kolektīvi nebaidās atrādīt savu veikumu. Klupšanas akmens šiem pašdarbības kolektīviem ir tas, ka nav iespējas trenēt savas vokālās prasmes pie vokālajiem pe­da­gogiem.
    – Mēs, vadītāji, lielākoties esam diriģenti, nevis vo­kālie pedagogi. Dzirdēt kļūdas dziedājumā ir viens, bet pavisam kas cits – mācēt tās novērst. Un otrā lieta, protams, ir repertuārs. Šogad ko­ra dziesmu ansambļu repertuārā bija mazāk, bet pa kādai gadījās. Nošu materiāla vokālo ansambļu vajadzībām ir maz. Jāaicina komponistus čaklāk rakstīt jau­nas dziesmas, – teic S. Kas­parsone.
     Skates rezultāti ir šādi: III pakāpes diplomu ieguva Jēkabpils novada Kalna kultū­ras nama sieviešu vokālais ansamblis «Līksma» (vadītāja Vita Avotiņa, pie klavierēm Elgars Murāns). II pakāpes diplomi – Krustpils kultū­ras nama jauktajam vokālajam ansamblim «Vakar­vējš» (va­dītāja Ilze Samule), Vie­sītes novada Rites tautas na­ma sieviešu vokālajam ansamblim «Rites balsis» (va­dītāja Inga Davidāne) un Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblim «Tik un tā» (vadītāja Daira Li­narte), Jēkabpils novada Rubeņu kultūras nama jauktajam vokālajam ansamblim «Ā’re» (vadītāja Sandra Ra­di­ņa), Krustpils novada Vīpes pa­gasta sieviešu vokālajam ansamblim «Dimda» (vadītā­ja Emīlija Balode), Jē­kab­pils novada Rubeņu kultūras nama sieviešu vokālajam an­samblim «Kantilēna» (va­dītāja Sandra Radiņa). 
     I pakāpes diplomi – Ak­nīstes novada Gārsenes kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim «Gārsas» (va­dītāja Madara Ozoliņa, kon­certmeistars Elgars Mu­rāns), Jēkabpils novada Ābe­ļu pagasta jauktajam vokālajam ansamblim «Tomēr» (va­dītāja Anita Gavare, pie klavierēm Agnija Ro­ma­novska), Krustpils novada Kūku pagasta sieviešu vokālajam ansamblim «Minima» (va­dītāja Maija Kondrāte), Jēkabpils novada Ābeļu tautas nama sieviešu vokālajam an­samblim «Elēģija» (vadītāja Anita Gavare, pie klavierēm Agnija Romanovska), Ak­nīstes pilsētas sieviešu vokālajam ansamblim «Vi­otonika» (vadītāja Viola Jas­mane) un Salas kultūras na­ma sieviešu vokālajam an­samblim «Belcanto» (va­dī­tāja Ruta Jakovļeva, koncert­meistares Ligita Tuntule un Gunta Davidovska). 
    Augstākās pakāpes diplomus ieguva Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Kadence» (vadītāja Ginta Gudjāne), Sēlpils kul­tūras nama sieviešu vo­kālais ansamblis «Lira» (va­dītāja Agnese Levinska, koncertmeistare Ligita Tuntule) un Krustpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Krust­pilieši» (vadītāja Gun­ta Dābola). Šos kolektīvus žūrija arī izvirzīja uz vokālo ansambļu skates otro kār­tu.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. Dzirdēju un brīnos
  Dzirdēju un brīnos
  pirms 1 gada

  Ir viens ansamblis,kuram būtu laiks sākt domāt par karjeras beigšanu. Brīnos par žūriju,tiešām.

  Atbildēt
 2. A
  A
  pirms 1 gada

  nu kāpēc. ir taču arī veco ļaužu ansambļi. Tagad, laikam, kvartets, tad būs trio, duets un beidzot solo

 3. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Man vislabak patīk Belkanto no Sals. Būt piedalījušes, būt 1. prīz.

  Atbildēt
 4. Salas lakstīgala
  Salas lakstīgala
  pirms 1 gada

  Ģedert, rakstīt tu māki, bet lasīt laikam nē. Būtu izlasījis rakstu, būtu uzzinājis, ka tavs iecienītais Belkanto piedalījās un dabūja 1. pakāpes diplomu.

 5. skatītāja
  skatītāja
  pirms 1 gada

  nu Salas Belcanto arī laiks norietēt no skatuves.Izpildījums labs, bet savecējušas visas.Laiks prasties iet mājās zeķes adīt.Lai izpaužas gados jaunāki!

  Atbildēt
 6. domāju tā
  domāju tā
  pirms 1 gada

  Nedomāju, ka vecums ir kaut kam šķērslis. Dadzīvosi viņu vecumu, sapratīsi. Cilvēks ir tik jauns, cik viņš jūtas. Citi pat 30 gados ir veci kā mušmires. Tantēm veselību un dzīvesprieku!

Pievienot komentāru