Apbalvos ar Jēkabpils novada goda un atzinības rakstiem
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada domes sēdes informatīvajā daļā do­mes priekšsēdētājs Aivars Vanags ziņoja par tiem cilvēkiem, kuriem svinīgajā sarīkojumā Latvijas valsts svētkos 16. novembrī Leimaņu tautas namā tiks pasniegti goda raksti par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā un popularizēšanā.
   Tie ir: Ženija Bezdele no novada Izglītības pārvaldes –  par ilggadēju darbu izglītības un finanšu jomā; Jurijs Merzļakovs no īpašuma nodaļas – par atbildību, profesionalitāti  un izpalīdzīgumu; Anda  Bokāna ģimene no Ābeļu pagasta – par senču  mantojuma kopšanu un popularizēšanu, kā arī sabiedrisko aktivitāti; Janīnu Bružuku no Dig­nājas pagasta – par sabiedrisko  aktivitāti un pagasta sakoptības  veicināšānu; Reini Balodi no Dunavas pagasta – par aktīvu uzņēmējdarbību, saimniecības un pagasta sakoptības un izaugsmes veicināšanu; Sandru Vecumnieci no Kalna pagasta – par  ilggadēju darbu kultūras jomā, tradīciju kopšanu, darbu ar dramatisko kolektīvu; Kas-paru Vaišli  no Leimaņu  pagasta  – par atbildīgu dar-bu un aizrautību, pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem; Aiju Indriksoni no Lei­maņu pagasta – par pedagoģisko darbu, deju kolektīva vadīšanu, pagasta vēstures apzināšanu un materiālu apkopošanu; Dzintru Alu­žāni  no Rubenes pagasta – par sabiedrisko aktivitāti, popularizējot novadu un Sēliju, folkloru un kultūrvēsturisko mantojumu; Loniju Līci no Rubenes pagasta – par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē, sabiedrisko aktivitāti un atsaucību; Inesi Putraimu no Zasas pagasta – par ieguldījumu medicīnas pa­kalpojumu  pieejamības nodrošināšanā  novadā.
     Ar novada atzinības rakstiem tiks apbalvoti: Oksana Uvarova no īpašuma nodaļas – par kompetenci un pretimnākšanu; Silvu Zepu no Ābeļu  pagasta – par ilggadēju pedagoģisko  darbību, tradīciju kopšanu, novadpētniecības aktivitātēm, dalību pasākumu organizēšanā; Ivetu Cielavu no Dignājas pagasta – par aktīvu līdzdalību vietējos pasākumos, senu lietu krāšanu, dalību amatierteātrī; Daci Grigorjevu no Dignājas pagasta – par darbu bibli­otēkā, novadpētniecības ma­teriālu krāšanu, atsaucību pret apmeklētājiem,  folkloras kopšanu; Aivaru Ko­kinu no Dunavas pagasta – par aktivitāti zemnieku saimniecības  «Rītausma» darbos, izpalīdzību; Aldi Marcinkeviču no Duna­vas pagasta – kā ilggadēju, atbildīgu un daudzpusīgu  zemnieku saimniecības «Le­jas Jērāni» darbinieku; Uldi Zaharevski no Dunavas pagasta – kā zemnieku saimniecības «Dzērves» ilg­gadēju un izpalīdzīgu  darbinieku;  Mārtiņu Ērgli no Dunavas pagasta – iesaistās visos z/s «Lejas Jērāni» darbos, ir izpalīdzīgs un prasmīgs; Marutu Orbidāni no Kalna pagasta – par profesionālu meistarību un ieguldījumu vēstures pētīšanā un informācijas saglabāšanā; Dzintaru Garkšķi no Lei-maņu pagasta – kā izpalīdzīgu un prasmīgu sava darba darītāju; Kristapu  un Ilgvaru Vanagus no Lei­maņu pagasta – par izpalīdzību un prasmi,  līdzdarbojoties  pagasta sakopšanā; Līviju Zemlicku no Ru­benes pagasta – par kultūrvides kopšanu un ilggadēju pedagoģisko darbu; Ināru Preitāgu no Rubenes pa­gasta – par sakoptas, skaistas vides veidošanu, apzinīgu  darbu un atsaucību; In­gu Lapiņu no Zasas  pagasta  – par profesionālo meistarību, augstu atbildības sajūtu; Benitu Kalniņu no Zasas pagasta – par novadpētniecību, informācijas apkopošanu un saglabāšanu, līdzdalību  Meža muzeja izveidē, atmiņu stāstu apkopošanā; Viju  Rozi no Zasas pagasta – par pilsonisko aktivitāti, ilggadīgu brīvprātīgo  darbu, līdzdalību NVO aktivitātēs, biedrībās, labdarības akcijās; Ievu Valteri no Zasas pagasta – par aktīvu darbību novada kultūras un sabiedriskajos pasākumos, darbu dzimtsarakstu nodaļā, bāriņtiesā; Baibu  Gab­ranovu, Ausmu Lūsi, Rai­vi Aišpuru, Diānu Da­deiku no Zasas vidusskolas – par ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru