Aprīlī būs bezmaksas seminārs jaunajiem lauku uzņēmējiem
ILZE BIČEVSKA

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Jēkabpils Lauku konsultāciju biroju jau trešo gadu rīko bezmaksas semināru ciklu «Atbalsts lau­ku jauniešiem uzņēmējdarbības  veicināšanai».  Tā  mēr­ķis — motivēt jauniešus ve­cumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā. 
Semināru nodarbībās jau­nie cilvēki varēs gūt vispusīgas zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai un at­tīstīšanai, bet to noslēgumā pēc sekmīgas savas biznesa idejas plāna aizstāvēšanas kur­santi saņems sertifikātu. Turklāt aktīvākajiem būs arī iespēja piedalīties konkursā «Laukiem būt!», kur veiks­mes gadījumā var saņemt vēr­tīgas naudas balvas.
    — Tagad esam pārliecinājušies, ka šādi semināri uz­ņēmējdarbības veicināšanai tieši lauku jauniešu vidū ir no­derīgi un vajadzīgi. No pir­mo divu gadu dalībnieku vidus vairāki pēc kursu beigšanas tika gājuši arī tālāk un piedalījušies reģionālajos un republikāniskajā konkursā. Tā 2013. gadā Ieva Feldmane no Viesītes konkursā «Lau­kiem būt!» ieguva ceturto vie­tu, bet pagājušajā gadā reģionālajā konkursā piedalījās jau trīs no mūsu seminārus apmeklējušajiem jauniešiem: Baiba Jansone un Mārtiņš Līcis no Jēkabpils no­­vada un Liene Grigalovi­čina no Viesītes novada.          L. Gri­galovičina ieguva otro vietu republikāniskajā konkursā Ozolniekos. Viņas tē­ma bija «Uzņēmējdarbības attīstība lauksaimniecības no­zarē». Patlaban Lienes bizness ir aveņu audzēšana. 
Un vēl gribu uzsvērt, ka ne jau šie konkursi ir galvenais, bet iegūtās zināšanas, iepazīšanās ar speciālistiem, kuri arī turpmāk, visticamāk, būs jauno lauku uzņēmēju palīgi, kā arī mācību laikā iegūtie savstarpējie kontakti pašu jauno lauku jauniešu — topošo lauksaimniecības uz­ņēmēju vidū, — stāsta LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka.
    Arī šogad nodarbības no­tiks Jēkabpilī, Bebru ielā 108, Jēkabpils konsultāciju birojā. To laikā būs informatīvā diena, mācības piecu dienu garumā, paredzēta arī individuāla sadarbība pēc mācību beigām, kā arī jau pieminētā iespēja piedalīties konkursā «Laukiem būt!». 
    Mācībās būs iekļautas šā­das tēmas: «Veiksmīgas uz­ņēmējdarbības pamats — laba ideja. Idejas definēšana un attīstība. Mana ideja — mana iespēja izdarīt un no­pelnīt vairāk», «Uzņēmējdar­bī­bas uzsākšanas priekšnosacījumi. Menedžments — va­dības prasmes jaunam uz­ņēmējam. Riski un pasākumi to samazināšanai», «Biznesa plāna nozīme uzņēmuma at­tīstībā. Biznesa plāna sastādīšana. Naudas plūsmas pārskats. Projektu vadība. Iepir­kumu procedūras organi­zācija», «Uzņēmējdarbības for­mas. Uzņēmumu dibināšana un reģistrēšana. Prak­tis­kā pieredze uzņēmējdarbības uzsākšanā», «Grāmatve­dības pamati. Ar saimniecisko darbību, nodokļiem, grāmatvedību saistītā likumdošana. Grāmatvedības uzskaite. Nodokļu likumdošana», «Grāmatvedības pamati. Ar saimniecisko darbību, no­dok­ļiem, grāmatvedību saistītā likumdošana. Grāmatve­dības uzskaite. Nodokļu li­kumdošana», «Uzņēmējdar­bību regulējošā likumdošana. Kontrolējošās institūcijas. Svarīgākā kontaktinformācija, komunikācija ar iestādēm un organizācijām uzņēmuma darbības nodrošināšanai», «Mārketinga lo­ma uzņēmumā. Mārketinga pamati», «Uz sabiedrisko la­bumu orientētu projektu bū­tība. Uzņēmēju un NVO sa­darbības labā prakse», «Sa­darbības nepieciešamība uz­ņēmējdarbībā. Biedrības un kooperatīvi, praktiskie piemēri», «ES atbalsts 2015. —2020. gadā un citas atbalsta iespējas lauku uzņēmējiem» un «Praktiskās nodarbības. Biznesa plāna izstrāde».
   Interesentus aicina pieteikties pie novadu lauku at­tīstības konsultantiem vai arī zvanīt uz Jēkabpils konsultāciju biroju pa tālruni 26511269 vai rakstīt: anita.putka@llkc.lv. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru