Apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem
Jēkabpils pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

8. augustā Jēkabpils domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot finansējuma piešķiršanu astoņiem projektiem.  
 
Konkursā atbalstīti šādi projekti: 
  • Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, projekts: «Brīvā laika pavadīšana vasarā «Izzini Viesīti un tās dabu»». Projektā tiks iesaistīti Jēkabpils administratīvās teritorijas bērni un viņu vecāki no sociāli mazaizsargātām grupām, kam ir finansiāli ierobežojumi vai cita iemesla dēļ nav iespēja bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Projekta kopējās izmaksas: 1 260 eiro. Paš­valdībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1 000 eiro.
  • Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība «Domus», projekts «Mūs­dienīgu, efektīvu un profesionālu atbalsta pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm». Projekta mērķis ir uz­labot speciālistu (psihologs, logopēds) darba efektivitāti, pilnveidojot iespējas strādāt ar mūsdienīgām metodēm speciālistu kompetences ietvaros ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas: 1 492 eiro. Paš-valdībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000 eiro.
  • Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, projekts: «Darbiņš man prieku deva». Projekta mērķis: veicināt izglītošanu, zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot speciālistu palīdzību, kas nodrošinātu iespēju integrēties dzīvē. Veikt profilaktiskas nodarbības, mācības un pārrunas par iespējām saglabāt darba spējas, iepazīstināt ar iespējām, kā mazināt kaulu, locītavu un saistaudu slimību radītās problēmas. Projekta kopējās izmaksas: 1 397 eiro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 787 eiro.
  • Biedrība «Jēkabpils NVO resursu centrs», projekts: «Smūvo arī Jēkabpilī!» Projekta mērķis ir iedibināt Jēkabpilī inovatīvu fizisko aktivitāšu veidu – smūvošanu – iedzīvotāju veselības, aktīva dzīvesveida un sa­biedrības labklājības attīstības veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas: 1 408 eiro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1 000 eiro.
  • Biedrība «In&Ga», projekts «Atklāj sevi!». Projekta mērķis ir veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 14 gadiem, atklājot viņu individuālās spējas un talantus. Sniegt iespēju Jēkabpils administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīves­vietas, iepazīstoties ar da-žādām tehnikām un materiāliem. Projekta kopējās izmaksas: 1 200  eiro. Paš-valdībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1 000 eiro.
  • Biedrība kristīgai paaudžu kopībai «Tilts», projekts: lekciju cikls «Satik­šanās tilts». Projekta mērķis ir or­ganizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā ak­tuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādējādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību. Projekta kopējās izmaksas: 1 422,50 eiro. Paš­valdībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1 000 ei­ro.
  • Biedrība «4. siena», projekts: «Autors – individuālā interpretācija. Plenērs un izstāde». Projekta mērķis: pētot un aktualizējot autora kā individualitātes nozīmību un atbildību, dot iespēju pilsētas pusaudžiem un jauniešiem meklēt sev tuvākās vizuālās mākslas izteiksmes formas, tajās strādāt un radīt savu mākslas darbu kopas, kas, apvienotas izstādē, rada jaunu kultūras produktu Jēkabpils kultūrtelpā. Projekta kopējās izmaksas: 2 767 eiro. Paš­valdībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1 000 eiro.
  • Biedrība «Rodacy», projekts «Jēkabpils telefona objektīvā». Projekta mērķis: neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana (IT tehnoloģijas – se­nioriem). Jēkabpils un Lat­vijas vēstures izzināšana un popularizēšana mazākumtautību auditorijas vidū. Projekta kopējās izmaksas: 1 930 eiro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā sum­ma: 1 000 eiro.
Kopumā konkursam jūlijā tika iesniegti 12 projekti. No Jēkabpils pašvaldības budžeta projektu konkursam kopumā šogad tika atvēlēti 20 000 eiro.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru