Apstiprināts Jēkabpils 2019. gada budžets
Sagatavoja J. Apīnis

Lielākie tēriņi multihallei, iesākto projektu un skolu, kultūras iestāžu un slimnīcas rekonstrukcijai
    7. februārī Jēkabpils dome apstiprināja pilsētas 2019. gada budžetu. Par budžeta projektu  balsoja Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa, Aivars Kraps, Aigars Nitišs, Broņislavs Ivanovskis, Aleksandrs Deinis, Mārtiņš Svilis, Andrejs Gavrilovs, Signe Bērziņa, Nikolajs Anuškevičs. Pret  bija Kristīne Ozola, sēdē nepiedalījās Leonīds Salcevičs un Māris Dimants.
    Pašvaldība šogad noteikusi šādas prioritātes: ES fondu finansēto projektu realizāciju atbilstoši laika grafikam: izglītības attīstības koncepcijas realizāciju, spor­ta infrastruktūras attīstību (Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecība) un pilsētas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu labiekārtošanas darbu uz­sāk­šanu. Jāpiebilst, ka pēdējam nolūkam nav plānota nauda konkrētiem būvdarbiem, bet tikai to sagatavošanai – īpašuma tiesību apzināšanai, potenciālo apbūves tiesību noformēšanai u.c, kā arī graustu nojaukšanai.
 
Ieņēmumus tradicionāli balsta nodokļi un mērķdotācijas
      Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2019. ­­gadā plānoti 40 009 952 eiro apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir 11 461 632 eiro. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fon­da noteikta – 4 350 501 eiro. Lai kompensētu no­dokļu reformas negatīvo ie­-tekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldībām no valsts budžeta –Jēkabpilij tā noteikta 436 727 eiro apmērā. Kopā ar speciālo valsts budžeta dotāciju šogad prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Jēkabpilī ir nepilni 715 eiro.
     Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mā­jokļiem ieņēmumu prognoze ir 620 855 eiro. Ie­ņē­mumi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti 150 000 eiro apmērā. Nenodokļu ieņēmumos 722 907 eiro lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 725 490 eiro apmērā. Šo­gad Jēkabpils pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pe­dagogu (tai skaitā 5–6-gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam astoņiem mēnešiem kopsummā 2 410 028 eiro un profesionālās ievirzes izglītības ie­stāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam – 448 056 ei­ro. Budžetā ieplānoti Izglītības un zinātnes ministri­jas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 57 197 eiro un 229 570 eiro 1. līdz 4. klašu skolēnu ēdināšanai. Mērķ­dotācijās pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai tiks saņemti 6 894 eiro, no No­dar­bi­nā­tī­bas valsts aģentūras algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai – 71 303 eiro, sko­lēnu nodarbinātībai vasarā – 19 350 eiro, kā arī pro­jekta «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» nodrošināšanai – 8 000 eiro. Kul­tū­­ras ministrijas finansējums pro­jekta «Skolas soma» realizācijai būs 18 291 eiro, Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti – 80 510 eiro, finansējums audžuģime­ņu atbalsta nodrošināšanai – 10 896 eiro. Dotācija no Satiksmes ministrijas būs 101 332 eiro. 
 
Lielākie izdevumi izglītībai un projektu īstenošanai
   Pašvaldības izdevumi 2019. gadā kopumā plānoti 50 012 726 eiro, sa­vu­kārt plānotie ieguldījumi pamatkapitālā – 557 655 eiro, un finansējums kopā – 50 570 381 eiro. 
    Izdevumi sadaļā «Vis­pā­rējie valdības dienesti» plānoti 1 992 752 eiro apmērā. Tas ir finansējums deputātu, paš­valdības administrācijas, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uz­turēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kā arī norēķiniem ar Krust­pils novadu par zvejas no­teikumu ievērošanas kontro­­li Daugavā. 
    Sadaļā «Sa­biedriskā kārtība un drošība» pašvaldī­­­bas policijas darbības nodrošināšanai atvēlēti 299 020 eiro, tai skaitā finansējums jaunas trafarētas vieglās au­tomašīnas iegādei. Sadaļā «Eko­nomiskā darbība» ie­­plānoti 9 482 779 eiro, tai skaitā zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pa­kal­pojumu sniedzējiem 205 852 eiro, lai nodrošinātu braukšanas maksas atvieglojumus bērniem bāreņiem, pirms­skolas vecuma bērniem, politiski represētajām personām, pensionāriem, invalīdiem u. c. No­darbinātības pasākumiem bezdarbniekiem, skolēniem un ES fonda projekta «Proti un dari» īstenošanai at­vēlēti 158 144 eiro. Paš­val­dības ielu uzturēšanai un remontam plānoti 131 410 ei­ro, bet Ilūkstes ielas pos­ma izbūvei – 24 468 eiro. Savukārt informatīvā darba nodrošināšanai – 105 951 ei­ro un izdevumiem, kas sais­tīti ar pašvaldības dalību dažādās sabiedriskās organizācijās (Latvijas Pašvaldību savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) – 55 157 eiro. Sadaļā «Ekonomiskā darbība» plānots finansējums investīciju projektiem ar ES fondu atbalstu, tai skaitā: tūrisma nozares attīstības pro­jektam kopā ar Lietuvas partneriem – 90 649 eiro; pro­jekta «Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās in­frastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai» priekšfinansēšanai – 505 843 eiro; «Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai» (Pasta u. c. ielu rekonstrukcija) īstenošanai – 1 600 328 eiro; projekta «Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu» (Dolomīta, Neretas ie­las rekonstrukcija) īstenošanai – 4 790 835 eiro; uz­ņē­mējdarbības atbalsta projekta «Industriālās teritorijas pie­kļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā» īs­tenošanai – 1 158 195 eiro un projekta «Infrastruktūras iz­būve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkab­pilī» (Zvaigžņu iela) īstenošanai – 470 014 eiro. Iz­devumi budžeta sadaļā «Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana» 2019. gadam plānoti 6 369 474 ei­ro apmērā. Tai skaitā no kredītlīdzekļiem – 433 377 eiro un no mērķa finansējuma – 2 794 811 eiro. Iz­de­vu­mi šogad ir prāvi, jo pilsētas stadionā esošās viesnīcas pārbūves būvprojekta iz­strādei atvēlēti 70 000 eiro no Valsts kases aizņēmuma ar 25% pašvaldības līdzfinan­sē­ju­mu. Viesnīca ir saistīta ar multihalles celtniecību, jo domāta sportistu iz­mitināšanai. Savukārt multifunkcionālās halles jaunbūvei valsts budžeta līdzfinansējums 2019. gadā būs 500 000 eiro, bet Valsts kases aizņēmums – 4 000 000 eiro. Ko­pu­mā ar jau minētajiem izdevumiem Jēkabpils Spor­ta centra uzturēšanai, sporta pasākumiem un infrastruk­­tūras attīstībai atvēlēti 5 265 550 eiro. Paš­val­dības dzīvojamo un nedzīvo­­­jamo telpu uzturēšanai – komunālo pakalpojumu ap­maksai pašvaldības īpašumos, strūklaku un liftu ap­­kopei, bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošanai, ap­sar­dzes pakalpojumiem u. c. kopā atvēlēti 310 830 eiro. Dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, tehnisko pro­jektu izstrādei – 70 000 eiro. Sākot ar šo gadu, plānots ieņēmumus no pašvaldības dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīt pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem un attīstībai – kopā 148 978 ei­ro. Ielu apgaismošanas iz­devumu apmaksai, tīklu uz­turēšanai un remontiem atvēlēti 339 370 eiro, atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem, kapsētas u. c. sētnie­ku darba organizēšanai, ielu un brauktuvju mehanizē­tai tīrīšanai, sabiedrisko tualešu uzturēšanai, izvietošanai un apkopei un pilsētas kapsētas apsaimniekošanai  ko­pā atvēlēti 428 450 eiro, bet zāles pļaušanai, bīstamo ko­ku izzāģēšanai un jauno koku vainagu kopšanai u. c. kopā – 71 110 eiro un dzīvnie­­ku patversmes uzturēšanai un klaiņojošo dzīvnieku ķer­­šanai – 39 970 eiro. Graus­­tu nojaukšanai atvēlēti 60 000 eiro, bērnu rotaļu un mini sporta laukumu pilnveidošanai – 20 000 eiro un di­zaina soliņa uzstādīšanai uz Daugavas aizsargdambja 15 000 eiro. 20 000 eiro piešķirti Strūves parka gājēju ietves remontam, bet autostāvlaukuma jaunbūvei Brīvības ielā 24 – 23 800 eiro. Pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai atvēlēti 51 973 eiro. Apgaismojuma ierīkoša­nai Aizkraukles ielā, ap­gaismotu gājēju pāreju iz­būvei Brīvības un Rīgas ielā, ielu apgaismojuma izbūvei Jēkaba, Atpūtas un Viesītes ielas posmos, Sila un Biržu ielā ieplānoti 86 300 eiro. «Sēļu sētas» teritorijā izvietotās vēsturiskās rijas atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai piešķirti 110 474 eiro, meliorācijas sistēmas izbūvei pašvaldības īpašumos pils mikrorajonā – 45 000 eiro, Daugavas kreisā krasta aizsargdambja pos­ma zem til­ta pārbūves uzsākšanai – 22 500 eiro, videonovērošanas tīkla attīstībai – 42 524 eiro, velotrases jeb pampaktrases jaunbūvei Filozofu ielā (pie tiesu nama) – 190 000 eiro. Finansējums veselības aizsardzības pasākumiem plānots 546 355 eiro apjomā, tajā skaitā: ieguldījums pa­matkapitālā 450 000 eiro apmērā (no kredītlīdzekļiem po­liklīnikas un uzņemšanas nodaļas pārbūvei): donoru kustības atbalstam un kapelā­na algošanai 6 485 eiro, stipendiju izmaksai jauno ārstniecības speciālistu piesais­­tei – 84 870 eiro. Iz­­de­vumi sadaļā «Atpūta, kultūra un reliģija» šogad arī ir lieli sa­karā ar vairāku objektu rekonstrukcijas iz­maksām. Kopumā tie pa­redzē­­ti 10 561 563 eiro apmērā. Finansējums Jē­kabpils Vēstures muzejam  (rekonstrukcija, uzturēšana) – 3 254 855 eiro, tai skaitā no Valsts kases aizņēmu­­ma – 1 492 891 un ERAF fi­nan­sējuma – 709 198 ei­ro. Projektam «Kul­tūr­vēs­turiskā mantojuma sa­glabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jē­kabpilī» plānoti ES fondu līdzekļi 596 980 eiro apmērā. Kultūras pārvaldes un tās pa­kļautībā esošo iestāžu uz­turēšanai un projektu īsteno­ša­nai atvēlēti 1 656 838 eiro. Tai skaitā tautas nama re­konstrukcijai ES finansējums 352 375 eiro apmērā. Fi­nansējumam reliģisko or­ganizāciju, biedrību, nodibināju­mu un pārējo sporta, at­pūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam atvēlēti 384 320 eiro. Iz­glītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti 17 415 919 eiro, no tā plānots aizņēmums 1 080 000 ei­ro apmērā. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un rekonstrukcijas projekta īstenošanai piešķirts­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 4 331 481 eiro. Lai nodrošinātu 50% atlaidi vecākiem par bērnu ēdināšanu bērnudārzos, atvēlēti 123 100 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādes «Bērziņš» ēkas at­jaunošanai plānots Valsts kases aizņēmums projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 1 080 000 eiro ap­mērā. Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānots izlietot 10 927 078 eiro. Tai skaitā skolēnu ēdināšanai 1.–9. klašu grupās (1. līdz 4. klasei finansē valsts) paredzēti 321 670 eiro. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un 2. vidusskolas rekonstrukcijai ieplānots ES fondu finansējums 5 933 180 eiro apmērā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai atvēlēts 1 394 871 eiro, Jēkabpils Izglītības pārvaldes darbības nodrošināša­nai un pārējiem izglītības pasākumiem – 762 489 eiro. Sadaļas «Sociālā aizsardzība» izdevumi kopumā ir 3 902 519 eiro, tai skaitā: Jēkabpils bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 120 083 ei­ro; sociālo pabalstu izmaksai – 660 780 eiro, saglabājot visus iepriekšējā gadā maksātos sociālo pabalstu veidus, sociālā dienesta struktūrvienību – ģimenes at­balsta centra, dienas ap­rū­pes centra, nakts patversmes, sociālo māju un dzīvok­ļu, aprūpes mājās biroja, sociālā dienesta administrācijas – uzturēšanai un norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem nodrošināšanai (pansionātos u. c.) piešķirti vai­rāk nekā 453 700 eiro. De­institucionalizācijas pasākumiem atvēlēts 70 171 ei­ro, bet veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem – 112 693 eiro. Al­ternatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 795 340 eiro, un pašvaldības īpašuma Jau­najā ielā 39i atjaunošanai un energoefektivitātes pa­augstināšanai – 560 953 eiro.
 
Aizņēmumi no Valsts kases –  teju 10 miljoni
    Lai nodrošinātu minēto ieceru īstenošanu, kopumā plā­noti aizņēmumi no Valsts kases 9 984 952 eiro apjomā, tajā skaitā aizņēmumi ES fondu projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai 5 771 577 eiro apmērā. Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2019. gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem segs ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3 154 077 eiro, tajā skaitā brīvi sadalāmi bez noteikta mērķa 1 237 049 eiro. Ne­sadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām šogad nav plānots. 
    Pašvaldība ir izsniegusi gal­vojumus SIA «Jēkabpils siltums», SIA «Vidus­dau­gavas SPAAO» un studiju kredītiem. Uz 2019. gada sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 712 030 eiro apmērā, no kuriem 2019. gadā plānots segt 298 689 eiro. Paš­valdības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudže­ta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Kopējais sais­­tību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un aizņēmums, kura pamatsumma tiek atmaksāta no speciālā budžeta, līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem uz 31.12. 2018., ir 40 663 258 eiro. Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez trans­ferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām paš­val­dību izlīdzināšanas fon­dā) 2019. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēti 7,7%.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (4)

 1. he he
  he he
  pirms 6 mēnešiem

  Ozola no tā visa bara visprātīgākā, pārējie tikai gudrojas. A ko Ģirģena partijas biedre tik klusiņa?

  Atbildēt
 2. kaut kā tā
  kaut kā tā
  pirms 6 mēnešiem

  Multihalles celtniecību tikko atlika. Paldies Dievam!

  Atbildēt
 3. Fans
  Fans
  pirms 6 mēnešiem

  Nekas tur nav atlikts. Vienkāŗši viena valdības bāba, kas neko vēl nerubī, izteica tādu priekšlikumu, lai paceltu pedagogu algas.

 4. Huligāns
  Huligāns
  pirms 6 mēnešiem

  A Salcevičam likam napļevaķ uz Jēkabpils budžetu. pats jau droši vien sēž Kariņam pie labās rokas. Dimants saprotams aizņemts cilvēks, nav kad pļāpāt par tik nesvarīgiem jautājumiem, bet Ļeonids tak penzionārs, tam taču laika vajadzētu pietikt. Nu jā, saprotam, jārok zem oligarha Nitiša, jākonsultē jaunā valdības koalīcija, jāmēģina tikt pie kāda ministra par padomdevēju. Nav laika, paņimaješ, kaut kādam Jokupils budžetam.

  Atbildēt

Pievienot komentāru