Ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem apbalvos 31 novada iedzīvotāju
Monika Kauranena, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājuši simts gadi, kopš Latvija koši iemirdzas savā svētku zvaigznājā. Arī Krustpils novads ir viena no zvaigznēm Latvijas zvaigznājā un aicina ikvienu būt svētkos kopā 17. novembrī plkst. 17.00  Mežāres kultūras namā, godināt Latviju 100. gadadienas svētku priekšvakarā. Kā ik gadu, svētkos cildināsim sava novada spējīgākos, varošākos, cēlākos, nesavtīgākos, uzņēmīgākos un izpalīdzīgākos cilvēkus – tos, kuri dara vairāk, nekā to prasa pienākums; cilvēkus, kuri iedvesmo citus ar savu darbu un idejām; cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi palīdz citiem.
   Krustpils novada pašvaldība nolēmusi apbalvot ar goda rakstu:
    Andri Felsu – par ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā un Krustpils novada sociāli ekonomiskajā attīstībā. Andris Felss ir zemnieks, uzņēmējs. Savulaik bijis kolhoza «Ļeņi­na karogs» agronoms un priekšsēdētājs, vēlāk kā Augstākās Padomes deputāts piedalījies Latvijas vēstures veidošanā un balsojis par Latvijas neatkarību, darbojies arī pašvaldībā un politikā. Tagad Andra Felsa spēks ir apsētajos labības un rapša laukos, kā arī paša uzceltajā eļļas pārstrādes rūpnīcā «Vīnkalni».
    Biedrības «Silta sirds» vadītāju Mārīti Poli – par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu Krustpils novadā. Cilvēks, kurai piemīt neizsīkstoša enerģija, degsme un drosme allaž uzsākt ko jaunu. Darba dienās Mārīte Pole strādā algotu darbu par grāmatvedi, taču paralēli tam uztur brīvdienu māju, rīko nometnes un radošās darbnīcas, palīdz citiem cilvēkiem.
    Krustpils pamatskolas direktori Viju Stiebriņu – par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā. Vijas Stieb­riņas pedagoģiskā pieredze ir 43 gadi, no tiem 23 – strā­dājot Krustpils pamatskolā. Direk­tore allaž seko līdzi visam jaunākajam izglītībā, motivē kolēģus izglītoties, strādāt mūsdienīgi un piedalīties dažādos projektos. Paralēli darbam Vija Stiebriņa ir arī deputāte Krustpils novada pašvaldībā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte, kā arī izglītības un kultūras jautājumu komisijas locekle Latvijas Pašvaldību savienībā.
 
Apbalvot ar atzinības rakstu:
     Kūku pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru Kalni­ņu – par pašaizliedzīgu, radošu darbu novada sociāli ekonomiskajā attīstībā; SIA «Pek­ausis» īpašnieci Ainu Gri­šāni – par atbalstu sa­biedriskiem pasākumiem, nesavtīgu darbu sabiedrības labā; Variešu pagasta pārvaldes kasieri-lietve­di Raisu Dze­ni – par paš­aizliedzīgu un radošu darbu Variešu pagastā; PKS «Ata­šiene-Agro» priekšsēdētāju Ilgu Lindāni – par ilggadēju uzņēmējdarbības no­drošināšanu Atašienes pa­gastā; volejbola kluba «Jēkabpils lūši» spē­lētā-ju Zigurdu Adamo­vi­ču – par jaunās paaudzes mudināšanu pievērsties sportam; pensionāru Jāni Mazu­lu par augstu morāli ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē; saimniecības «Jaun­gobiņas» īpašniekus Larisu un Niko-laju Bogdano­vus – par ieguldījumu uzņēmējdarbības at­tīstībā Mež­āres pagastā; pensionā­ri Ausmu Žūri­ņu – par augstiem sasniegumiem kultūras un mākslas attīstībā; Vīpes pamatskolas skolo­tāju Skaidrīti Bērzi­ņu – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā; pensio­nāri Rasmu Rāce­ni – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Va­riešu pagasta vārda popularizēšanā; LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultanti Anitu Put­ku – par atbalstu sa­biedriskiem pasākumiem un darbu sabiedrības labā; Viju un Daini Lapiņus – par ģimenisko vērtību uzturēšanu un ieguldījumu sabiedriskajā darbībā; zemnieku saimniecības «Kalves» īpašnie­ku Gundaru Kalvi – par no­zīmīgu ieguldījumu Krust­pils novada ilgtspējīgas kultūras attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanu; Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotā­ju San­dru Ka­ļeiņiko­vu – par ieguldījumu izglītības jomā Atašienes pagastā; Atašie­nes pagasta pārvaldes saimniecības da­ļas vadītāju Pē­teri Gravā­nu – par ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas vides veidošanā un pašaizliedzīgu darbu; amatniecības centra «Māzers» vadītāju Inesi Bramani – par novada tradicionālo vērtību uzturēšanu un kopšanu; Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāju un logopēdi Ivetu Ozoliņu – par ilggadēju un apzinīgi pildītu pedagoga darbu Variešu pagastā; zem­­nieku saimniecības «Pro­­­dusala» īpašnieku Gvi­do Anšmi­tu – par lauksaimniecības nozares attīstību un vides sakopšanu Krust­­pils pagastā; zemnieku saimniecības «Kalves» apkopēju Sanitu Kalniņu – par pašaizliedzīgu darbu; Mež­āres pamatskolas direktores vietnieci izglītības jo­mā Ingu Zālīti – par ieguldīto darbu skolas vides labiekārtošanā Mežāres pamatskolā un nesavtīgu darbu sabiedrības labā; Rutu un Aināru Lipšas –par ieguldīto darbu cilvēku labklājības nodrošināšanā un uzlabošanā Krustpils pagastā; pensionā­ri Dzin­tru Me­­ž­āku – par nesavtīgu dar­bu Krustpils pagastā; Va­riešu sākumskolas pirms­skolas un interešu izglītības skolotāju Inetu Vīksnu –par ilggadēju un radošu darbu Va­riešu sākumskolā; Krust­pils pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadī­tāju Uldi Zirnīti – par inovatīvām idejām un to realizēšanu saimniecisko darbu veikšanā Krustpils pagastā; Krustpils pamatskolas skolotāju Inesi Graudumu – par ieguldījumu bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanā.
    Svētku vakarā būs arī skaists koncerts: pasākumā latvju zvaigžņu rakstus izdejos bērnu tautas deju kolektīvi – Atašienes pagasta  «Zvir­bulēni» un Variešu  pa­gasta «Zaķīši», izdziedās Ieva Parša, izspēlēs Valdis Muktupāvels un zvaigžņotajam skanējumam ļausies Rī­gas saksofonu kvartets. Ska­tīsimies Jēkaba Štel­mahera īsfilmu par Krust­pils novadu, ar  fotoprojekcijām ielūkosimies novada vēsturē «Toreiz un tagad» un noslēgumā kopā priecāsimies, kā mūsu zemes de­besis izgaismos salūta zvaigznes.
   Visi laipni aicināti Mež­ārē! Lai sirsnīgi, skaisti un patriotiski svētki!
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. A
  A
  pirms 2 gadiem

  Cepuri nost, pazīstu gandrīz visus nosauktos. Cilvēki strādājuši sabiedrības labā, labas ģimenes un darba devēji. Salas novads salīdzinot ar šo ir vienkārši kauna traips ar vienām apkopējām un kurinātājiem. Te cilvēki strādājuši bez maksas

  Atbildēt
 2. Huligans
  Huligans
  pirms 2 gadiem

  Tieši to pašu nodomāju

 3. vietējais
  vietējais
  pirms 2 gadiem

  Lielāku kauna traipu par tevi novadā nezinu.Kur kāds nesmukums ,tur vienmēr tu esi tuvumā grozījusies.Cik gadu pagājis kopš tavās rokās nav Sēlpils draudzes maks,bet cilvēki joprojām nesaprot,kur palika saziedotā nauda un negrib vairs ziedot patiešām labi izdarītam darbam.fui ,fui !

 4. A
  A
  pirms 2 gadiem

  Vietējam Kas ziedojis Sēlpils baznīcai? Tikai tantiņas, lai samaksātu mācītājam ceļa naudu. Kas turēja to naudiņu? Neviens, jo uzreiz pēc dievkalpojuma samaksāja autobusa biļeti ceļam uz mājām. Mācītājam apnika tā nabadzība un Ģirts ar ģimeni pārcēlās uz Kanādu. Nepūt pīlītes! Tavi teksti īpaši veciem vai garīgi atpalikušajiem. Pārējie neuzķersies uz tava muspapīra. ej izguli dzērumu, dura

 5. Ojjoj
  Ojjoj
  pirms 2 gadiem

  Ne pie Salas, ne Krustpils neviena negatīva komentāra jau vairākas dienas. Salas madāma slima vai aizbraukusi???

  Atbildēt
 6. lai jau paliek
  lai jau paliek
  pirms 2 gadiem

  nav ko sūdus kustināt.

Pievienot komentāru