Arī Jēkabpils dome pārtrauc iekasēt maksu par kapavietām
INESE ZONE

Satversmes tiesa pēc tiesībsarga Jura Jansona pietei­kuma izskatījusi lietu par Jūrmalas domes apstiprināto «Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu» atbilstību Satversmei. Tiesa at­zi­nusi, ka noteikumi neatbilst Satversmei attiecībā uz kapavietu nomu un ka pašvaldība nav tiesīga iznomāt ka­pavietas, un kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldība ir tiesīga prasīt samaksu. Lēmums at­tiecināms uz visām pašvaldībām, kurās ir šādi saistošie noteikumi, un tie ir atceļami.
      Kā zināms, arī Jēkabpils paš­valdībā ir spēkā saistošie no­teikumi, atbilstoši kuriem ka­pavieta tiek piešķirta un no­slēgts kapavietas nomas līgums, pamatojoties uz per­sonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, dzimtsarakstu nodaļas iz­snieg­tu miršanas apliecības ko­piju un dokumentu, kas apliecina vienreizējas nomas maksas par kapavietu veikšanu. Kapavietas nomniekam ir pienākums noslēgt ka­­­pavietas nomas līgumu. Kap­sētas apsaimniekotājs SIA «Jēkabpils pakalpojumi» ir pilnvarots kapavietas no­mas līgumu noslēgt Jē­kab­pils pašvaldības vārdā. Ka­p­sētas pārzinis piešķir un ie­rā­da jaunu zemes gabalu apbedīšanai ne lielāku kā četr­vietīga kapavieta. Pa­ma­tojoties uz personas ie­sniegumu, kapsētas pārzinis ģi­menes kapavietu var pa­plašināt uz kapavietai piegu­lošās brīvās zemes rēķina, par to attiecīgi noslēdzot ka­pavietas nomas līgumu. Paš­­valdības noteiktā maksa par jaunas kapavietas vai jau­nas ģimenes kapavietas nomu (vienreizējs maksājums) ir: vienvietīgai kapavie­tai – 26 eiro; divvietīgai ka­pavietai – 50 eiro; trīsvietīgai kapavietai – 70 eiro un četrvietīgai kapavietai – 90 eiro.
    Kopš Satversmes tiesas 5. marta lēmuma vairākas paš­valdības ir informējušas par to, ka atceļ maksas iekasēšanu par kapavietas nomu vai ierādīšanu. BD interesējās, kā uz tiesas lēmumu re­aģēs Jēkabpils dome. 
    Pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis skaid­ro, ka Satversmes tiesas lēmums nav apstrīdams un dome kopš 6. marta vairs neiekasē maksu par ka­pa­vietu. Tagad tiekot gatavo­ti atbilstoši saistošo noteiku­mu grozījumi.
    – Satversmes tiesas sprie­dums rada daudz jautā­jumu, uz kuriem nav atbilžu ne Vides aizsardzības un re­­ģionālās attīstības ministrijai, ne tiesībsargam, ne arī Satversmes tiesai. Šie jautājumi jau izskan publiskajā telpā, un runa ir par to, kā rī­koties ar kapavietu piešķiršanu, lai kapsētas nepaplašinā­tu haotiski, lai kapavietas pie­šķirtu atbilstoši ne­pie­cie­šamībai, nevis tās tik­tu ātri vien aizņemtas. Haotiska pa­plašināšana, ja tagad daudzi aizņems ģimenes ka­pavietu, ir tikai viens jautājums, bet kādam tā vieta ir jākopj. 
   Ja kaut ko dod par brīvu, atbildība ir mazāka, – secina G. Gogulis. 
    Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis vēr­sa uzmanību uz to, ka jau tagad Jēkabpils kapi ļoti ātri paplašinās. 
    – Šobrīd apbedījumus veic veco kapu daļā kā virs­apbedījumus, jo jauno kapu te­ritoriju vēl tikai labiekārto. Pro­tams, ka radinieki vēlas sa­viem tuviniekiem kapu ko­piņu jaunā vietā. Taču terito­riāli iespējas ir ierobežotas, bet šobrīd kapi pieaug me­žonīgā tempā. Tāpēc mēs noteikti ķersimies pie saistošajiem noteikumiem, lai sa­kārtotu tos atbilstoši Sa­tver­smes tiesas lēmumam. Bet tas varētu izskatīties arī tā, ka, ja cilvēks atnāk ar miršanas apliecību, nelaiķim ka­pavietu ierāda bez maksas, ta­ču, ja radinieks vēlas aizņemt ģimenes kapavietu, tas jau varētu būt vienreizējs maksājums. Bet jāskatās, vai tas atbildīs Sa­tver­smes tiesas lēmumam. Tiesa gan noteikusi, ka nevar prasīt maksu par aizgājēja ka­pa­vietu, bet domājams, ka ne­varēs liegt par maksu no­pirkt sev kapavietu nākotnei. Protams, skatīsimies, kā to sakārtot. Jo, ja katrs gribēs paņemt četras kapavietas, ko izmantos pēc ga­diem 40, tad kapu teritorija pa­plašināsies. Esam jau sa­ga­tavojuši vienu daļu jauno ka­pu, bet, ja katrs bez maksas ņems ģimenes vietu, tū­līt jau būs jā­gatavo nākamā teritorija. Kapu apsaimnieko­tājam taču ir izdevumi par kapu uzturēšanu – atkritu­mu izvešanu, celiņu ap­saimniekošanu, koku zāģēša­nu, kapličas uzturēšanu. Tā­pēc meklēsim iespēju ņemt maksu par ģimenes ka­­pavietas aizņemšanu. Tas gan vēl ir jautājums, par ko diskutēt, vai varēs atrast risinājumu. Bet, kamēr šādu no­teikumu nav, varēs ņemt arī divas, trīs vai četras vietas bez maksas, bet šobrīd tas ir iespējams tikai veco ka­pu zonā, kur iespējami virs­apbedījumi. Tā nav, ka mēs negatavotu arī jaunos ka­pus. Ūdensapgāde tur jau ir ierīkota, ceļi jau sakāroti. Kad zeme atlaidīsies, darbi tur­pināsies un jau varēs sākt tos izmantot, – pašvaldības vie­dokli par iespēju rezervēt ģi­menes kapavietu pauda R. Ra­­gainis. 
     Kā liecina informācija par spriedumu Satversmes tie­sas mājaslapā, tiesas ie­skatā, kapu uzturēšana gan nav tas pakalpojums, ar ko paš­valdība varētu attaisnot mak­sas iekasēšanu par ka­pavietām, jo tas ir pašvaldības pienākums, tāpat kā, piemēram, ielu uzturēšana, taču nav izslēgtas pašvaldību tiesības iekasēt maksu par pakalpojumiem kapsētās, ja vien tas ir tiesiski. 
    Satversmes tiesa savā lē­mumā uzsver, ka cilvēka cie­ņa kā konstitucionāla vērtība raksturo cilvēku kā augstā­ko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Tā ir jāaizsar­gā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku sav­starpējās attiecībās, gan arī pēc cilvēka nāves, proti, arī pēc cilvēka nāves pret vi­ņa ķermeni ir jāizturas ar cie­ņu. Cilvēka cieņas aizsardzī­ba pēc nāves ir balstīta arī uz kultūras un reliģijas tra­dīcijām, kas ietvertas Sa­tversmes ievada piektajā rind­­kopā minētajā latviskajā dzīvesziņā. Latvijā tradicionāli ap­bedīšana tiek veikta, mi­rušos cilvēkus apglabājot ka­psētās. Vispārcilvēciskās vēr­tības, tostarp cilvēka cie­ņa, noteic to, ka pēc cilvēka nā­ves viņš ir jāapbedī un šis pie­nākums visupirms gulstas uz mirušā cilvēka tuvinie­kiem. Satversmes tiesa se­cināja, ka demokrātiskai tie­siskai valstij ir pienākums, regulējot ar miruša cilvēka ap­bedīšanu saistītus jautājumus, aizsargāt cilvēka cieņu arī pēc viņa nāves.
Satversmes tiesa norādīja, ka nomas līguma slēgšana ir privāttiesībām raksturīga darbība, kuras mērķis ir ienākumu gūšana. Tomēr kap­sētas un atsevišķas ka­pa­vietas tradicionāli kalpo tam, lai tiktu īstenota miruša cilvēka cieņpilna apbedīšana. Izskatāmajā gadījumā paš­valdība, nododot atseviš­ķu kapavietu personas in­dividuālā lietošanā un paredzot par to samaksu, nerīko­jas kā jebkurš īpašnieks, bet gan īsteno likumā no­teiktu valsts pārvaldes uzdevumu, proti, nodrošināt tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – iz­pildi. Iznomājot kapsētas, paš­valdība rīkojas pretēji li­kuma «Par pašvaldībām» 77. panta otrajai daļai, jo kap­sētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc nevar tikt iznomāts ienākumu gūšanai. Līdz ar to Sa­tver­smes tiesa secināja, ka paš­val­dība nav tiesīga iznomāt ka­pavietas, lai nodrošinātu tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – izpildi. 
    Satversmes tiesa konstatē­ja, ka Jūrmalas pilsētas do­mes noteiktā maksa pēc sa­vas dabas uzskatāma par paš­valdības nodevu. Savu­kārt likumā «Par nodokļiem un nodevām» pašvaldībai nav paredzētas tiesības no­teikt nodevu par kapavietas iz­mantošanu. Tādēļ Satver­smes tiesa atzina, ka Jūr­ma­las pilsētas dome, pieņemot ap­strīdētās normas, ir pārkā­pusi tai normatīvajos ak­tos noteikto kompetenci un nav ievērojusi padotību likumam un tiesībām, tādēļ ap­strīdētās normas neatbilst Sa­tversmes 1. pantam. 
     Satversmes tiesa norādīja, ka apstrīdēto normu atzīša­na par spēkā neesošām no to izdošanas brīža novestu pie tādas situācijas, ka Jūrmalas domei būtu jāatma­ksā par kapavietu izmantošanu saņemtā maksa. Tas būtiski ietekmētu pašvaldības budžetu un tādējādi apdraudētu tās iedzīvotāju tie­sības un likumiskās intereses. Tādēļ tiesa secināja, ka apstrīdēto normu atcelša­nai šajā gadījumā nevar no­teikt atpakaļvērstu spēku un apstrīdētās normas uz­skatāmas par spēkā neesošām no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas dienas. Tātad arī citās pašvaldībās, kur vairs neiekasēs mak­su par kapavietu, nav pa­mata atmaksāt līdz tam par kapavietu ierādīšanu iekasēto naudu.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru