Atceļ no amata Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju
ILZE BIČEVSKA

Salas novada dome izskatīja no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieces Mariannas Drejas maija sākumā atsūtīto vēstuli, kurā bija lūgts izvērtēt bāriņtiesas priekšsēdētājas Ārijas Lokmanes spējas pildīt savus pienākumus, kā arī prasība nodrošināt, lai bāriņtiesa darbotos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
     VBTAI 2017. gada 16. augustā bija veikusi Salas novada bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudi un izlases kārtībā pārbaudījusi 14 lietas, kā arī divos jautājumos bāriņtiesai sniegta metodiskā palīdzība. VBTAI šīs pārbaudes laikā atsevišķās lietās konstatēja trūkumus un nepilnības, kā arī deva laiku tās novērst laikā līdz tā paša gada 16. oktobrim. 
    VBTAI arī konstatējusi, ka Salas novada bāriņtiesa neievada informāciju Ne­pilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS), kā to paredz normatīvie akti. NPAIS ir valsts informācijas sistēmas «In­tegrētā iekšlietu informācijas sistēma» sastāvdaļa, kurā iekļauta bērnu tiesību aizsardzībai nepieciešamā informācija, integrējot valsts un pašvaldību institūciju, kā arī ārstniecības personu informāciju par nepilngadīgajiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, un gadījumiem, kad veicami preventīvi pasākumi bērnu tiesību aizsardzībai. 
    Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Salas novada bāriņtiesas darbu atkārtoti pārbaudīja šā gada 16. februārī un konstatēja, ka bāriņtiesa joprojām neievada informāciju šajā sistēmā. Kopumā VBTAI veikusi pārbaudes Salas bāriņtiesā 2014. gada 13. martā, 2016. gada 30. augustā un 2017. gada 16. augustā. 
     Bāriņtiesas priekšsēdētāja skaidrojusi, ka informācijas ievade NPAIS nenotiekot tehnisku problēmu dēļ, norādot, ka tuvākajā laikā jautājums tiks risināts. 2016. gada aprīlī VBTAI lūdza pašvaldību iesaistīties un nodrošināt, lai bāriņtiesa ievadītu informāciju šajā speciālajā informācijas sistēmā.  
     Šā gada janvārī Salas novada pašvaldībā arī saņemta sūdzība no privātpersonas par bāriņtiesas priekšsēdētāju Āriju Lok­mani, bet februārī pašvaldība nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Salas novada bāriņtiesas darbībā, kā arī sakarā ar iesniegto sūdzību. 
     Minētajā vēstulē no VBTAI norādīts, ka, apkopojot un izvērtējot kopsakarā bāriņtiesas veiktās darbības minētajās lietās par atzinuma sniegšanu tiesai, VBTAI konstatēja būtiskus trūkumus un nepilnības bāriņtiesas darbā attiecībā uz procesuālo darbību ievērošanu un attiecībā uz bērna tiesību un interešu nodrošināšanu. Piemēram, Salas novada bāriņtiesa nav ievērojusi normatīvo aktu prasības attiecībā uz iesnieguma pārsūtīšanas termiņu, nav ievērojusi normatīvo aktu prasības attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieka tiesībām, gatavojot atzinumu tiesai, nav ņēmusi vērā tiesas lēmumā civillietā norādīto. Bāriņtiesa nav ievērojusi termiņu, kādā lēmuma no­rakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam, bāriņtiesa veikusi personas dzīves apstākļu pārbaudi citas bāriņtiesas darbības teritorijā. Vēstulē norādīts, ka VBTAI iepriekš arī citās lietās konstatējusi trūkumus Salas novada bāriņtiesas darbā attiecībā uz normatīvo aktu prasību ievērošanu, par ko tai nosūtītas vēstules ar ieteikumiem. 
    Par ilgstošo informācijas neievadīšanu NPAIS bāriņtiesas priekšsēdētājai Ārijai Lokmanei 2018. gada februārī izteikts rājiens. Kad 2018. gada maija sākumā konstatēts, ka Ā. Lokmane joprojām nav uzsākusi informācijas ievadīšanu šajā sistēmā, rājiens par darba līguma pārkāpšanu izteikts atkārtoti. Ā. Lokmane informācijas ievadīšanu NPAIS uzsākusi tikai pēc otrā rājiena izteikšanas. 
    Salas novada domes lēmumā norādīts, ka bāriņtiesas priekšsēdētājas Ā. Lokmanes atrunas par to, ka informācijas ievade NPAIS nenotiek tehnisku problēmu dēļ, esot veicinājušas to, ka labklājības ministrs J. Reirs norādījis, ka Salas novada bāriņtiesā nav datora un tiesas priekšsēdētāja neprot ar to strādāt. Pašvaldība uzskata, ka šādi ministra apgalvojumi ceļ neslavu pašvaldībai un negatīvi iespaido tās tēlu sabiedrībā. 
    Bāriņtiesai ir pienākums sadarboties ar citām institūcijām, organizācijām, iestādēm, lai īstenotu savus uzdevumus. Izskatot bāriņtiesas jautājumu pašvaldības Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, kurā piedalījās Biržu internātpamatskolas, Ģimenes atbalsta centra «Saulstari» un PII «Ābelīte» vadītāji un pārstāvji, konstatēts, ka sadarbība praktiski nepastāv. Sarunās ticis mi­nēts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja ar savām darbībām, šķirot vienas ģimenes bērnus, izsakot minējumus, ka vienas ģimenes bērniem visiem kopā nevarēs atrast audžuģimeni vai aizbildni, tādējādi veicinot negatīvas emocijas bērnu starpā.
   Ņemot vērā šos argumentus, Salas novada dome secinājusi, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja Ārija Lok­mane ilgstoši nav pildījusi normatīvajos aktos bāriņtiesām noteiktos pienākumus, kā arī tos pildījusi no­laidīgi.
   Līdz ar to tika nolemts ar 4. jūniju atcelt Ā. Lokmani no amata. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju iecelta Salas novada bāriņtiesas locekle Inga Galdiņa, kura šo darbu veiks līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai. 
    Pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz vakanto Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu. Kandidāti tam var pieteikties līdz 18. jūnijam. Amata pretendentu atlases komisijā būs novada domes priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja) Irēna Sproģe, deputāts Ēvalds Stalidzāns, izpild­direktors Arnis Bau­meisters, juriste Agnese Karaseva un personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe. 
    Pašvaldība arī pieņēma zināšanai Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ārijas Lokmanes sagatavoto pārskatu par bāriņtiesas darbību 2017. gadā. Domes sēdes lēmumā sacīts, ka šis pārskats tiks publicēts novada pašvaldības mājaslapā.
   Domes sēdē, kurā šis jautājums tika izskatīts, piedalījās visi deviņi Salas novada pašvaldības deputāti. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas atcelšanu no amata balsoja Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Inga Pas­tare, Vija Pazuha un Ēvalds Stalidzāns. Pret bija Egīls Rušiņš, bet atturējās divi deputāti – Jānis Bite un Sandra Kaņepa. 
      – Es sēdē izteicu viedokli, ka šā lēmuma izskatīšana jāatliek uz vienu mēnesi – uz nākamo sēdi, jo, piemēram, es pats nebiju sīki iepazinies ar lēmuma projektu un līdz ar to visu nepārzināju. Manā skatījumā, viss nav skatāms viennozīmīgi. Pie­mēram, es nepiekrītu šai sūdzībai. Es domāju, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja savā darbā balstījās uz pastāvošo likumdošanu. Jautājumā par datu neievadīšanu datu bāzē: varbūt tas nebija izdarāms pārlieku lielā darba apjoma dēļ, kas jādara bāriņtiesas priekšsēdētājai? Varbūt viņa primāri darīja neatliekamākus darbus? Tāpat nav īsti skaidrs, kas tur bija ar bāriņtiesas nodrošinājumu ar datoru. Es ar Āriju Lokmani tiku parunājis personīgi. Uzzi­nāju, ka šis Nepiln­gadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas modelis darbojās slikti. Lai paveiktu to, kas jādara, Ā. Lokmane bieži darbā tika uzkavējusies arī pēc oficiālā darba laika. Alga, manuprāt, šajā amatā bija laba, konkurētspējīga. Bet par to, kā bija reāli paveikt šos pienākumus, deputātiem nekas nav zināms. Es tiku pajautājis pārējiem domes deputātiem, kurš no viņiem ir bijis bāriņtiesā un iepazinies ar tās darbu. Uzzināju, ka neviens, – stāsta Salas novada domes deputāts Egīls Rušiņš
Piezvanījām arī Jānim Bitem, kurš, tāpat kā deputāte Sandra Kaņepa, balsojumā izvēlējās atturēties. 
    – Es sacītu, ka tad, ja balsotu par vai pret, mans lēmums būtu 50:50. Tāpēc izlēmu atturēties. Jā, datu bāzes neaizpildīšana ir pārkāpums. Šo darbu bija jāsāk veikt jau pirms vairākiem gadiem. Bet! Man radies priekšstats, ka šī sistēma strādā vai strādāja tādā pašā režīmā, kā patlaban klibo e-veselība, kura te iet, te neiet, bet tie, kuri ar to spiesti sadzīvot, vienkārši cieš un klusē. Savukārt jautājumā par vienas ģimenes bērnu dalīšanu un citos ar bērniem saistītajos jautājumos, manuprāt, deputāti vispār neko nevar lemt, jo visa šī informācija ir slepena. Kā mēs varam lemt par to, ko nezinām? Vai bāriņtiesa (arī Sociālais dienests, internātpamatskola) ir izdarījuši visu, kas te bija da­rāms? Ne mums to spriest. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija spēlē tikai vienos vārtos: bērnu tiesības pāri visam, bet pienākumu nekādu. Tā tas ieviests jau sen un, jādomā, turpināsies vēl kādus nākamos desmit gadus. Man personīgi nav bijušas nekādas darīšanas ar bāriņtiesu, bet varētu būt tā, ka pa šiem gadiem šai institūcijai tikai tiek krauti un krauti virsū visdažādākie pienākumi, bet resursi palikuši līdzšinējie. Varbūt bāriņtiesas priekšsēdētājai bija vajadzīgs palīgs? Sekretārs? Kaut uz pusslodzi? Tāpat man nav skaidrs, kas tur bija ar to datoru? Kā bāriņtiesas priekšsēdētāja to prasīja: mutiski vai rakstiski? Ņemot vērā to visu, es balsojumā nolēmu atturēties, – sacīja Salas novada domes deputāts Jānis Bite. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Patiesībā šajā jomā bardaks ir viscaur. Un ne tikai šajā jomā. Ātrāk nolikvidētu šos karaļnamus un izveidotu vienu.

  Atbildēt
 2. A
  A
  pirms 1 gada

  Salas bāreņtiesa ir represīvs orgāns, kas kalpo Sproģei kā izrēķināšanās ierocis ar oponentiem. Man vairākas mātes ir teikušas, ka vi'ņām pateikts "vērsi muti, atņemsim bērnu"

 3. A
  A
  pirms 1 gada

  Pirms gadiem 6 Lokmane terorizēja 2 nedzerošas un nepīpējošas mātes Sēlpils pagastā, jo gribēja atdot bērnus 2 agresīviem tēviem, lai tiem nav jāmaksā alimenti. Tad Sproģe dziedāja pavisam citu dziesmu - Lokmane malacis! Domāju, ka Ārija atteicās darīt, ko ļoti nelikumīgu, ko no viņas prasīja vai arī kritusi par upurjēru kopā ar bāreņu nama direktoru. Sproģe jau dod mutiskas komandas un tās pie lietas nepiesiesi. Tas, ka Lokmane nebija aicināta uz sēdi, tas, ka pret viņu liecinājuši novada darbinieki arī par to liecina, jo Salas novadā Sproģe nosaka, kam, ko un kad teikt. Darbinieki tiek instruēti smalki

  Atbildēt
 4. autorei
  autorei
  pirms 1 gada

  vienpusēji un tendencozi uzrakstīts. Kāpēc nav pajautāts Lokmanes viedoklis? Varbūt patiesība ir pavisam cita.

  Atbildēt
 5. !
  !
  pirms 1 gada

  Domāju, ka Lokmane ir novesta līdz izmisumam, jo sproģe to pieprot

Pievienot komentāru