Atliek lēmuma pieņemšanu par apkures maksas palielināšanu Pils rajonā
Sagatavoja J. Apīnis

BD jau informēja, ka Jēkabpils domes finanšu ko­mitejas sēdē deputāti at­balstīja lēmuma projektu, kas paredz paaugstināt mak­su par apkuri Pils rajonā. 
     Mikrorajonā apkuri no­dro­šina SIA «Pils rajona na­mu pārvalde», maksa par apkuri šeit nav mainīta kopš 2011. gada, un tā bija ze­māka nekā «Jēkabpils siltuma» apkalpes zonā. Ja mak­sa par «Jēkabpils siltuma» piegādāto siltumenerģiju ir 54,22 eiro bez PVN, tad Pils mik­rorajonā tā ir 50,33 eiro bez PVN par megavatstundu. Lai kompensētu siltum­ener­ģijas izmaksu pieaugumu, ko rada kurināmā cenu kā­pums, SIA «Pils rajona na­mu pārvalde» lūdza tarifus pa­augstināt līdz 57,09 eiro par megavatstundu bez PVN. Tādējādi apkures iz­mak­sas Pils rajonā pieaugtu par 6,76 eiro par megavatstun­du un būtu par nepilniem trim eiro augstākas ne­kā citos Jēkabpils mikrora­jonos. 
      Taču, lai arī finanšu ko­mitejā deputāti šo lēmumu atbalstīja, pēc nedēļas do­mes sēdē priekšsēdētājs Rai­vis Ragainis rosināja izņemt lēmumu par apkures maksas izmaiņām Pils rajonā no sēdes darba kārtības. Ne­kādi plašāki paskaidrojumi par to, kāpēc tas tiek darīts, netika sniegti. R. Ragainis tikai paskaidroja, ka vēl ir ne­pieciešams veikt izmaksu ana­līzi, varbūt varot atklāt kādas rezerves. 
    Ja lēmumu par apkures maksas palielināšanu ap­stiprinātu, tas stātos spēkā no 1. marta. Tā kā tagad lē­muma pieņemšana ir atlikta, iespējams, ka līdz šīs ap­kures sezonas beigām iz­maiņu nebūs. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. kaut kā neticami
    kaut kā neticami
    pirms 1 gada

    Nu kur jau no 2011. gada nav celta apkures maksa? Aizmiguši bija, vai? Nu tad nākošajai apkures sezonai varēs pacelt par visiem iekavētajiem gadiem. :DD

    Atbildēt

Pievienot komentāru