Bērniem jāturpina mācīties
AIJA VALDMANE

 Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Dignājas pa-matskolas iesniegums,  kurā tā lūdz atbalstīt  pamatskolas dalību projektā  «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai», jo izglītības iestādes četriem skolēniem regulāri ir neattaisnoti mācību kavējumi, sešiem – grūtības mācību satura apguvē, pieciem – uzvedības problēmas, vienam skolēnam ir valodas barjera, vienam – slima aizbildne, divi – pieskata māsas, vienam vecāki neatbalsta viņu mācīšanas procesā, viens – ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē jeb audžuģimenē.
   Ir saņemts arī Zasas vi­dusskolas iesniegums, kurā tāpat lūdz atbalstīt vidusskolas dalību minētajā projektā, un Ābeļu pamatskolas iesniegums, kurā izteikts tāds pats lūgums.
   Pielikumā pievienots esošās situācijas apraksts par pēdējiem trim gadiem. Sniedzam to saīsinātā veidā: 
     «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) samazināšanai» ir domāts ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu pirmslaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot dažādus pasākumus. Pro­jektā, kuru plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām un profesionālās izglītības iestādēm, ir paredzēts atbalstīt vispārējās izglītības iestāžu skolēnus no 5. līdz 12. klasei. Projekts veicina sa­darbību starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus konstatētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem profesionālu at­balstu. Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 1. mar­ta līdz 2022. gada 31. de­cembrim.
Lai varētu to visu izdarīt, pirms pieteikšanās projektā jābūt situācijas aprakstam, tajā iekļaujot ziņas par pašreizējo situāciju, tajā skaitā mācību pārtraukšanas cēloņiem; PMP riskam pa­kļauto mērķa grupas izglītojamo kopējo skaitu un riska raksturojumu. Vajadzētu ie­saistīt stratēģiskos partnerus, kuri palīdzētu projektā plānoto darbību īstenošanā. Sadarbībā ar šiem partneriem jāizstrādā pasākumu vidēja termiņa plāns PMP samazināšanai. 
   Izglītības kvalitātes valsts dienests, izvērtējot pašvaldību iesniegto informāciju, lemj par sadarbības partneru izvēli un slēdz sadarbības līgumus ar šiem partneriem visā projekta īstenošanas laikā.»
   Deputāti nolēma atbalstīt Jēkabpils novada pašvaldības kā sadarbības partnera dalību minētajā Eiropas Sociālā fonda projekta sadarbībā ar projekta vadošo partneri – Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 
   Tika uzdots Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldei līdz 1. novembrim izveidot aprakstu attiecībā uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu pašvaldībā par pēdējiem trim gadiem un izstrādāt profilakses vidēja termiņa plānu. Plāns jāiesniedz  Izglītības kvalitātes valsts dienestam sadarbības uzsākšanai.  Projek­ta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru