Būs jānodrošina namu pārvaldes pārstāvniecība dzīvokļu īpašnieku sapulcēs
Inese Zone

Jēkabpils domes attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejā deputāti diskutēja par SIA «JK Namu pārvalde» priekšlikumu deleģēt pārvaldi dzīvokļu īpašnieku sapulcēs pārstāvēt pašvaldības īpašumā esošos īres dzīvokļus.
      Kā zināms, lemt par da­žādiem mājas apsaimniekošanas jautājumiem, tai skaitā arī par mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā, var tikai dzīvokļu īpašnieki. Līdz šim sapulcēs īres dzī­vokļus kā to īpašnieka- pašvaldības pārstāvis pārstāvēja pašvaldības īpašumu no­daļas speciālisti. Tā veidojās situācija, ka sapulces var no­tikt bez namu pārvaldes pār­stāvja klātbūtnes. Tāpēc arī pārvalde lūdz tai deleģēt tiesības pārstāvēt pašvaldību sapulcēs, lai apsaimnieko­tājam svarīgi jautājumi, piemēram, par mājas pāriešanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā, netiek izlemti bez pārvaldes pārstāvja piedalīšanās. Tika minēts, ka paš­valdības īpašumu nodaļas spe­ciālistiem taču ir apgrūtinoši pēc darba laika apmeklēt sapulces. No speciālistu pu­ses gan sūdzību par grūtībām nebija. Viņi skaidroja, ka nav problēmu apmeklēt sa­pulces un darbs pēc no­teiktā darba laika tiekot at­bilstoši apmaksāts.
     Komitejas locekļu vairākums sliecās atbalstīt namu pār­valdes priekšlikumu, taču ie­bilda deputāte Kristīne Ozo­la. Viņasprāt, nebūtu labi, ja namu pārvalde, pārstā­vot domi, vienlaikus pārstā­vētu arī savas intereses. Turklāt jau tā esot jūtams, ka ir komunikācijas problēmas starp dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldības uzņēmumiem un domi. Turklāt dzīvokļu īpašniekiem esot tiesības neaicināt uz sapulci na­mu pārvaldes pārstāvjus. De­putāts Aigars Nitišs atgādi­nāja, ka pēdējās sapulces tā arī notikušas, neaicinot namu pārvaldes pārstāvi. Ta­ču pašvaldības interesēs esot saglabāt savu namu apsaimniekotāju, un, arvien vairāk mājām pārejot pašu val­dījumā, namu pārvaldei bū­šot grūtāk eksistēt. Tāpēc jādod iespēja pārvaldes pārstāvjiem sapulcēs paust savu argumentāciju. SIA «JK Na­mu pārvalde» valdes priekšsē­dētājs Ainars Vasilis skaidro­ja, ka pirmkārt jāņem vērā tas, ka pašvaldība ir deleģējusi namu pārvaldei tās bi­lancē esošo māju pārvaldīšanu.
    – Mēs esam pārvaldnieki, ne­vis tikai apsaimniekotāji, tāpēc mūsu klātbūtne sapulcēs ir nepieciešama. Ja mums nav iespējas piedalīties sapulcē, ņemiet mums nost pārvaldnieka funkciju, – skaid­roja Ainars Vasilis. Sa­vu­kārt nekustamo Īpašumu ap­saimniekošanas departamenta direktore Inese La­piņa piebilda, ka likums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu nosaka, ka pašvaldībai ir jā­nodrošina tās bilancē eso­šo māju pārvaldīšana, uzticot to apsaimniekotājam. Tātad nekādas funkcijas nost nav jāņem un dzīvokļu īpašnie­kiem būtu jābūt aktīviem un jāņem mājas savā pārvaldīšanā. 
     Diskusijas rezultātā ko­mitejas locekļi nolēma nevirzīt tālāk namu pārvaldes priekš­likumu, bet noteikt, ka pašvaldības īpašumu nodaļas speciālistiem uz dzīvokļu īpaš­nieku sapulcēm jāaicina na­mu pārvaldes pārstāvji, lai viņi var pārstāvēt pārvaldes kā māju pārvaldnieka intereses.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru