Cer, ka bedru remontam pietiks ar plānotajiem līdzekļiem
Sagatavoja J. Apīnis

BD jau vairākkārt ir rakstījusi par kritisko situāciju ar ielu bedrēm Jēkabpilī. Laika apstākļi veicina asfalta se­gas sairšanu, un redzams, ka jau tagad avārijas bedru pa­gaidu remonts prasa daudz izdevumu. Vēl lielāki tie būs, iestājoties siltākam laikam un uzsākot nopietnākus bedru remontdarbus.
       BD interesējās, vai jau ir veikta kāda analīze, cik šogad varētu izmaksāt bed­ru remonts? Vai pietiks ar ce­ļu fondam valsts atvēlēto un budžetā piešķirto nau­du? Vai ar darbiem tiks galā uzturētāji – SIA «Jēkabpils pa­kalpojumi» un SIA «Ceļi un tilti», kas šogad atbild par tranzītielu posmu uzturē­­šanu, vai tomēr uz mas­vei­da remonta laiku piesaistīs vēl citus uzņēmumus? Vai­cājām arī, kā pašvaldība vērtē «Ceļu un tiltu» darbu, jo no iedzīvotāju puses ir bijuši negatīvi izteikumi par ielu tīrīšanu salīdzinājumā ar Latvijas Au­to­ceļu uzturētāju, kas par tranzītielām gādāja iepriekš. Bi­ja arī jautājums, kā risinās pie­braucamo ceļu bedru re­montu mikrorajonos? Ie­dzī­votāji parasti neizprot, kas par ko atbild, kuri posmi jāremontē pašvaldībai, kuri  – ie­dzīvotājiem sadarbībā ar apsaimniekotāju, jo ir tā, ka ielu posmi nereti kalpo arī kā daudzdzīvokļu namu piebraucamie ceļi. 
    Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps teic, ka par SIA «Ceļi un tilti» neko negatīvu ne­var sacīt.
    – Tā kā tas bija pirmais sadarbības gads, tad es pats pēc lielākas snigšanas iz­braucu tranzītielas un nevaru teikt, ka tās būtu slikti no­tīrītas. Protams, bedres uz ielām ir izveidojušās, un ne tikai uz tranzītielām, bet pie tā nav vainīgs ceļu uzturē­tājs. Vienkārši tāda ir si­tuācija. Domāju, ka viņi labi tiek galā ar saviem pienākumiem, un, ja salīdzina viņus ar iepriekšējiem darbu izpildī­tājiem, es neredzu soli atpakaļ. To, cik varētu izmaksāt bed­ru remonts šogad, ta­gad ir grūti paredzēt. Tagad ir tā, ka vienu un to pašu bed­ri esam spiesti labot pat vairākas reizes pēc kārtas. Mums ceļu fonda nauda ir zināma – tie ir ap 540 000 ei­ro gadā. Skaidrs, ka šī zie­ma nelutina, jo rēķins par janvāri par ceļu uzturēšanu ir gana liels, bet es domāju, ka, saliekot kopā ceļu fonda naudu un budžetā ceļiem atvēlēto, gada griezumā ielu uzturēšanai pietiks. Pro­tams, vienmēr ir jautājums, kāpēc ir tās bedres un kāpēc to ir tik daudz? Atbilde ir vie­na, mēs dzirdam, ka pē­dējos 30 gados valstī ceļiem kopumā nav iedoti solītie čet­ri miljardi eiro. Tā arī ir atbilde, ka mēs gadu ga­diem esam taupījuši un ce­ļus neesam atjaunojuši, bet tikai lāpījuši, jo tam nav naudas. Un tāpēc arī ir šie Valsts kontroles ziņojumi par nelietderīgi tērētu nau­du ceļu remontiem. Ja pa­skatāmies, cik mēs esam ieguldījuši un cik ieguldīsim bedru remontā, tad tā sum­ma ir gana liela. Es pirms trīs četriem gadiem, kad bija Valsts kontroles pārbaude Jēkabpilī un pārmeta par ne­lietderīgu bedru remontu, par to diskutēju. Protams, ka Draudzības alejā pēdējos piecos gados bedru remontā ieguldītā nauda ir nelietde­rīga, bet kur pašvaldība varēja ņemt pusmiljonu šī ceļa tūlītējai rekonstrukcijai? Man bija daudz priekšlikumu, un tas būtu Valsts kontro­les darbs ar Satiksmes ministriju. Ja tā ir valsts nau­da,  varbūt var ieplānot, ka, piemēram, Jēkabpils pilsētai katru gadu var atvēlēt naudu kādai ielai, un tad mēs vairs tur nelāpām bedrītes, un tas būtu lietderīgāk, bet tas ir jādara kompleksi. Paš­valdība ir daudz darījusi ceļu nozares attīstībā. Visas centrālās ielas pēc būtības ir atjaunotas par pašvaldības naudu. Un Jēkabpilij cauri iet tranzītielas. Tas ir lielais jautājums, vai Jēkabpils nodokļu maksātājiem vajag ieguldīt savu naudu, lai remontētu Ne­retas ielu? Tas būtu jāuzņemas valstij. Jācer, ka tagad, kad mums ir jauna valdība, jau­nas idejas un daudz jaunu skaļu saukļu, tad varbūt beidzot no ak­cīzes nodokļa atvēlēs to, ko li­kums saka atvēlēt ce­ļiem. Un, ja tā tas būs, tad valsts un pašvaldības ar šo problēmu tiks galā pāris gadu laikā. Bet, ja finansējums netiks kardināli palielināts, diemžēl tā situācija būs ar katru gadu bēdīgāka, – saka A. Kraps. 
    Viņš piebilda, ka šo­brīd tiek strādāts tikai pie avārijas bedru remonta ar au­ksto asfaltu, jo laika ap­stākļi ne­ļauj darīt ko citu. No­piet­nā­kus remontus ar karsto as­faltu un emulsiju va­rēs veikt tikai tad, kad āra gai­sa temperatūra sasniegs plus 10 grādus. Un tas ne­būs āt­rāk kā marta beigās.
     Informējot par daudzdzīvokļu māju piebraucamo ce­ļu remontu, SIA «JK Namu pār­valde» valdes loceklis Ainars Vasilis stāsta, ka pārvalde piebraucamo ceļu uzturēšanu veic tiem posmiem, kas atrodas uz mā­jām piederošajām teritorijām, un tāpēc to uzturēšana ir mājas apsaimniekotāja pienākums. Māju tāmēs esot paredzēts finansējums šo ceļu uzturēšanai, un dar­bi parasti tiek veikti pa mikrorajoniem. Vēl šo procesu ie­tekmējot SIA «Jēkabpils pakalpojumi» darba grafiks. Šis uzņēmums nodrošina mā­ju piebraucamo ceļu remontu, bet var to veikt ti­kai, salāgojot darbus ar ci­tiem pienākumiem, jo šis uzņēmums atbild arī par pilsētas ielu apsaimniekošanu. A. Vasilis skaidro, ka nereti namu pārvaldei tiek pārmests par to mikrorajonu ceļu posmu neremontēšanu, ko pārvalde nevar sakārtot, jo tās nav mājām piederošās teritorijas, un tādu ir daudz.
    Valsts zemes dienesta mājaslapā www.kadastrs.lv katrs var pārliecināties, ka šā­du teritoriju un piebraucamo ceļu, kas nepieder nevienas ēkas zemes gabalam, daudzdzīvokļu namu mikrorajonos ir daudz. Te­ritorijas tātad pieder pašvaldībai, ja vien nav uz privātas zemes, bet šiem piebraucamajiem ceļiem nav ielas statusa, tātad tos it kā nav pamata  remontēt par ceļu un ielu fonda naudu. Tā tie bieži paliek nesakārtoti, retumis salabojot tikai kā­das avārijas bedres, kaut dau­dzus no tiem ik dienu izmanto teju visa mikrorajona iedzīvotāji un veikalu apmeklētāji. 
    A. Kraps atzīst, ka šādi pos­mi ir un daļa arī viņam labi zināma. 
      – Nav citas iespējas, kā vien pašvaldībai gādāt par to salabošanu. Protams, ka vispirms darbus organizēsim cen­trālajās ielās, bet pakāpeniski uzmanību pievērsīs arī šiem posmiem. Lūgšu mū­su ceļu inženieri Edgaru Dobeli kopā ar A. Vasili precizēt šīs vietas, un tad varēs plānot remontdarbus, – sacīja A. Kraps. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (4)

 1. faktiski
  faktiski
  pirms 1 gada

  Gogulis kādu laiku atpakaļ BD teica( uz iebildumu, ka lietus, atkušņu laikā šis stāvlaukums viss ir zem ūdens) , ka stāvlaukums pie Zemgales ielas 7 nav īsti vietā, lai braucot mašīnas likt šīs mājas iekšpagalmā. Vai šis kundziņš ir tur bijis tajā bedrainajā iekšpagalmā? Pat vasarā zāli apsaimniekotājs tur nevar izpļaut , viss aizaudzis, puķu dobes redzēt nevar. Runājot par tranzītielu bedrīšu remontu šopavasar, nu kā tad nebūs viena un tā pati bedre jātaisa ciet vairākkārt, viendien noskatījos, manuprāt, tās tiek aiztaisītas pavirši. Skatīsimies, kā būs tālāk.

  Atbildēt
 2. kā pa celmiem
  kā pa celmiem
  pirms 1 gada

  Jēkabpils ielas ir šausmīgā stāvoklī. Stāvoklis ar katru gadu tikai pasliktinās. Kamēr vienu ielu taisa, desmitiem brūk.

  Atbildēt
 3. pārdomas
  pārdomas
  pirms 1 gada

  Ja pareizi sapratu, tad šī firma uzvarēja pārsitot LAU vien par mazāk nekā 2 štukām. Slikti ir tas, ka nepieturas pie pārbaudītām vērtībām. Eh, šie konkursi!

  Atbildēt
 4. nesapratu
  nesapratu
  pirms 1 gada

  Bedru remonts. Hmm? Tad bedres izoderēs ar elastīgu materiālu ,lai nav tik asas malas?

  Atbildēt

Pievienot komentāru