Cilvēkus neapmierina ceļi un pārpildīti konteineri.  Iedzīvotāju sapulce Dignājā
AIJA VALDMANE

Ar 28. novembri Jēkabpils novadā sākušās domes organizētās izbraukuma sapulces iedzīvotājiem. Pirmā sēde notika Dignājas pagasta pārvaldes ēkā, kur sanākušos sagaidīja pārvaldnieks Jānis Raubiška.
    Darba plānā bija novada domes teritoriālās plānošanas speciālistes Dzidras Nartišas informācija par novada attīstības 2019.–2025. gada plānu. Viņa pastāstīja, ka pašvaldības uzstādījumi nemainās. Ilgt­spējī­gās stratēģijas nosaka arī īstermiņa, un tās secīgi turpinās. Var gan mainīties in­vestīciju plāni un reizē ar to arī rīcības plāni.
 
Strādā darba grupās
    – Aptaujā piedalījās 89 iedzīvotāji. Strādājām te­matiskajās piecās darba grupās, kurās tika skatīti izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes, komunālo pakalpojumu, vides aizsardzības u. c. jautājumi. Bija runa arī par pašreizējo situāciju. Praktiskos ieteikumus ie-kļaus domes sēdē. Iedzīvo­tāji ar plānošanas dokumentiem var iepazīties pārvaldēs, bibliotēkās, novada mājaslapā, novada avīzē u. c. Tas ir dokuments, pēc kura mēs varam novērtēt savus resursus, – informēja Dzidra Nartiša. – Mums ir trīs novada nozīmes ciemi – Zasa, Dunava, Rubeņi, trīs vidējās nozīmes ciemi – Vidsala, Dubulti, Mežgale, un daudzas mazākas apdzīvotas vietas. Ir svarīgs mūsu valsts nozīmes ceļš Jēkab­pils–Ilūkste, arī reģionālās nozīmes ceļi. Raksturīgi sazaroti vietējās nozīmes ceļi. Diem­žēl novada iedzīvotāju skaits slīd uz leju. No novada izveidošanas sākuma tas ir būtiski samazinājies. Visvairāk skolēnu ir Ābeļu pamatskolā. 50 procentus mūsu teritorijas aizņem meži, 36 procentus  –lauksaimniecības platības. Tās pat palielinās. Jo ir cilvēki, kas uzņēmušies tās ap­strādāt. No iepriekšējās programmas, kas ilgst līdz šī gada beigām, pārņemam tās rīcības, kas vēl nav izpildītas. Novada uzstādījumi un vīzijas jau nemainās – ilgtermiņi ir tie paši. Rīcības plānā rakstām tos budžeta līdzekļus, kurus plānojam.
   
Kā ir ar Dignājas ciemu?
    Dignājas pagastam in­vestīciju projektu paredzam trim gadiem, un te aktuāla problēma ir attīrīšanas iekārtas. Jāplāno šo iekārtu pārbūve. Turpmāk pagastā, ja būs iespēja piesaistīt ES līdzekļus, siltināsim pārvaldes ēku. Tad plānoti projekti, kas pārklājas pa visu teritoriju, tie ir saistīti ar drošību – videokameru ierīkošanu arī Dignājā, izglītības iestāžu, sociālie projekti u. c. Vandānos paredzēta energoefektivitātes projekta īstenošana. Ap­spriešana turpināsies līdz 6. decembrim, – stāstīja Dz. Nartiša.
   
Citādāk būs ar kultūras darbiniekiem
    Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Va­nags pastāstīja par plānotajām izmaiņām, kas varētu notikt tuvākajā laikā.
   – Katrā pagastā paliek viena bibliotēka, jo novadā ir aizgājuši projām ap 1 000 cilvēku, un tas ir vesels viens pagasts. Dignājā bibliotēka paliek, taču izmaiņas var skart kultūras jomu. Šīs iestādes varētu būt nodaļas vai pārvaldes, kurās bez kultūras darbinieka būs iekļauti arī jauniešu, sporta speciālisti, muzeja darbinieks. Tas viss tiks organizēts citādākā formā. Bet darbinieku skaits nepalielināsies. Drīzāk otrādi. Tad redzēsim, kā viss veidosies. Efektīvāk tomēr ir strādāt komandā. Turklāt šie priekšlikumi nāca no pašiem darbiniekiem, tie nav uz­spiesti. Mainīsies tikai for­ma, – norādīja domes priekš­sēdētājs. – Vēl ir do­ma, ka kaut kad nākotnē varētu sekot pārvalžu vadītāju amatu apvienošana – būs vai nu viens pārvaldnieks divām vai trijām pārvaldēm, vai kā citādi. Bet tas gan pagaidām tikai teorijas līmenī. Pārvaldes paliek tās pašas. Šogad mēs lielu uz­manību pievērsām skolām. Tapa projekts par ģimeņu centru Vandānos u. c. No­vadā pamazām notiek skolu reforma. Dunavā palikusi tikai sākumskola. Visiem novada bērniem ir atvēlētas brīvpusdienas, bērni uz mācību iestādēm tiek vadāti. Internāts par brīvu nodrošināts Zasā. Problēma ir Slīterānu kapu teritorija, jo nav iespējams novietot automobiļus slidenā ceļa dēļ. Ieskicējām to, ko mēs tur varam izdarīt.
 
 
Primārā loma ir ceļiem
     A. Vanags akcentēja, ka ceļi Jēkabpils–Dunava un Jēkabpils–Rubeņi–Ilūkste novadam ir vitāli svarīgi, taču virzība to uzlabošanai notiek ļoti lēni. 
      – Nezinu, kad valdība sa­pratīs, ka ceļiem ir primārā loma, lai varētu notikt iedzīvotāju pārvietošanās un dzīvošana uz vietas. Pa visām skolām ir vidēji 400 bērni. Ja nebūs ceļu, bērnu būs vēl ma­zāk.  Šogad novadā pa­saulē nākuši tikai 30 mazuļi. Skolēni sāk koncentrēties lielajās pilsētās. Jau 2009. gadā tika solīta ceļu asfaltēšana, bet nekā no tā nav. Cik jau valdību nomainījušās! Darbavietas ir Jēkabpilī. Arī novada datorspeciālists dodas projām. Kalna pagastā nav kas strādā komunālajā saimniecībā. Tur ir lielas prasības. Ir problēmas tieši ar fiziskā darba strādniekiem. Pļāvējus un zāģerus vēl dabūt var, – turpināja A. Vanags.
     Iedzīvotāji interesējās par meliorācijas projektiem un saņēma atbildi, ka tie vairāk domāti tiem ciemiem, kuri atrodas tā saucamajās jauktajās zemēs, kuras pārpurvojas. Klātesošie bija neapmierināti arī ar to, ka Slīterānos aka izrakta, bet ūdens tajā nav. Tika pieminēta arī neefektīvā stāvvieta pie kapsētas. Turklāt problēma ir arī ar kapu konteineriem, jo tie vienmēr ir pilni. Kad tos izved? Ja tie ir pilni, cilvēki met atkritumus blakus.
  
Jāskatās arī pašiem
     –  Bija runa par Dignājas kapsētu, kur blakus notikusi meža izzāģēšana. Zari tikuši mesti kapos. Vai šī teritorija var būt sakopta? Tas esot kāds uzņēmējs, un amatpersonas nosprieda, ka «paši esam vainīgi un nesekojam, ka viņi aizbraucot atstāj nekārtības». 
    Kāda no iedzīvotājām, kura dzīvo mājā, kur ir internāts, bija neapmierināta ar nevienmērīgo apkures temperatūru. No rīta 7.00 ir auksti. Nav 24 stundu apkures! Jau plkst. 21.00 kļūst vēss, bet maksāts par šo laiku taču tiek! Šajā namā ir četri dzīvokļi. Jēkabpils no­vada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš pa­skaidroja, ka iedzīvotāji maksā tikai vienu trešo daļu, jo skola ekonomē. Viss atduras pret skolas budžetu.
    A. Vanags stāstīja, ka nav nevienas celtniecības brigādes. Arī lai kapos izzāģētu kokus, darbiniekus ņem no citurienes. 
    Tad, kā jau parasti šādās sapulcēs, saruna pievērsās sniega tīrīšanai. – Cilvēkiem būtu jāpaskaidro, ka viņu ceļu, palūdzot kādam, var iztīrīt arī par maksu, – norādīja amatpersonas.
    Iedzīvotāji tika informēti par to, ka izsolē tika pārdots Dūņenieku klubs Ābeļu pagastā. Arī Dignājā ir skaistas vietas, problēma ir tikai ar viesu māju iekārtošanu un piekļuvi pie šīm vietām. Varbūt atrastos kādi jauni cilvēki, kas šādu darbību uzņemtos. 
    Dz. Nartiša aicināja klāt­esošos aizpildīt anketas – varbūt ir vēl kādi ierosinājumi?
    Nākamā sapulce notiks šodien, 4. decembrī, Leima­ņos.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. he he
    he he
    pirms 1 gada

    Izlasīju rakstu. Tas ir viens ārprāts, kā amatpersonas strādā iedzīvotāju labā. Šausmu šausmas! Pilnīgākās nejēgas un cik neizdarību. Cilvēki bēg no novada, nevienu iedzīvotāju problēmu arī nevar atrisināt, tad kam tās sapulces vispār rīko? Kaut kāds vājprāts, kas notiek laukos. Nauda arī aiziet melnajā caurumā. Kapos atkritumu kalni, neskatās līdzi absolūti nekam, cilvēkus dzīvokļos saldē nost, ceļu nav, sniegu lai iztīrītu no mājas līdz ceļam, kur tu, bļin ti babuškin , noķersi to traktoristu? Pilnīgi vārdu trūkst!

    Atbildēt

Pievienot komentāru