Darbu uzsāk Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
Laura Aišpure, kultūras pārvaldes vadītāja

Lai nodrošinātu ciešāku kultūras iestāžu un struktūrvienību sadarbību un resursu mobilizāciju, uzlabotu kultūras iestāžu un struktūrvienību darbības plānošanu, lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu Jē­kabpils novada finanšu re­sursus, 2018. gada 29. no­vembrī Jē­kabpils novada do­mes sēdē tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas Jēkabpils novada kultūras iestāžu darbībā. 
     Reorga­nizācijas rezultātā ti­ka izveidota un ar 2019. ga­da 1. martu darbību ir uz­sākusi Jēkabpils novada Ku­l­tūras pārvalde. Tās uzdevums ir: koordinēt, pārraudzīt un organizēt pašvaldības darbu kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu un sporta jo­mā Jēkabpils novadā, veicināt nozares attīstību saskaņā ar novada Attīstības programmu; veicināt novada kul­tūrvēsturisko vērtību ap­zināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu; organizēt iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus, daudzveidīgus un izglītojošus pasākumus un nodrošināt to pieejamību; veicināt sa­biedrības iniciatīvu un ak­tīvu līdzdarbību kultūras pa­sākumu rīkošanā un norisē.
     Kultūras pārvaldē darbojas: vadītāja Laura Aišpure, tel. 20371520 (darba vieta: Zasas kultūras nams);  pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Inta To­māne, tel. 26478498 (darba vieta: Rubeņu kultūras nams); kultūras pasākumu or­ganizators (Leimaņu pa­gasts, tehniskais nodrošinājums) Gints Audzītis, tel. 28315265 (darba vieta: Leimaņu tautas nams); kultūras pasākumu organizatore (Dunavas, Dignājas pa­gasts) Anita Ozoliņa, tel. 20239071 (darba vietas:  Du­navas skola,  Ģimeņu inici­­atīvu telpa, Vandāni, Dig­nā­­jas pagasts); kultūras pa­sā­kumu organizatore (Kal­na, Ābeļu pagasts) San­dra Vecumniece, tel. 26824411 (darba vietas: Kalna kultūras nams, Zītari, Dubulti, Ābeļu tau­tas nams); sporta pasāku­mu organizatore Baiba Čākure, tel. 28677242; jaunatnes lie­tu speciāliste Jurgita Ba­reika, tel. 29354160; amatniecības cen­­­tra «Rūme» koordinatore Daina Alužāne, tel. 22335439; Sēlijas pras­mju muzeja vadītāja Endija Ur­bāne, tel. 25465787.
     5. martā tika aizvadīta pir­mā jaunizveidotās kul­tūras pārvaldes darbinieku tik­šanās, kuras laikā tika ap­spriesti dažādi ar  pārvaldes dar­bību saistīti jautājumi, kā arī plānotas kultūras aktivitātes turpmākajiem mēnešiem.
    Pastāvēs, kas pārvērtīsies – tā reiz ir rakstījis mūsu no­vadnieks Rainis. Pārmaiņas bieži vien sākumā ir mazliet bie­dējošas un nepatīkamas, ta­ču mēs ticam, ka laika gai­tā tās nesīs daudz patīkamu izmaiņu mūsu novada iedzīvotāju ikdienā!
 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru