Deputāts Ģirģens lūdz skaidrojumu par padomnieces pieņemšanu darbā
S. Rutka

Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanējušās informācijas no Jēkabpils domes preses konferences, kurā izpilddirektors G. Gogulis paziņoja par deputātes Kristīnes Ozolas pieņemšanu darbā par Jēkabpils domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa padomnieci juridiskajos jautājumos ar amatalgu 2000 eiro mēnesī, neapmierinātību ar šo lēmumu izteicis domes deputāts Kaspars Ģirģens. Viņš Jēkabpils pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā iesniedzis šādu pilsētas mēram adresētu dokumentu.
 
 
Jēkabpils domes priekšsēdētājam
Raivim Ragainim
 
Partijas KPV LV, Jēkabpils nodaļas biedra
Jēkabpils domes deputāta
Kaspara Ģirģena
 
Jēkabpilī, 06.07.2017.
 
IESNIEGUMS
/Saskaņā ar LR „Iesniegumu likuma” 1., 5.pantiem, LR „Informācijas atklātības likuma” 2.pantu/
 
[1] Masu medijos nonākusi informācija, ka kopš 2017. gada 4. jūlija Jēkabpils domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa (LZP) padomniece juridiskajos jautājumos ir deputāte Kristīne Ozola (NA).
 
Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis preses konferencē medijiem sacīja, ka amatalga noteikta 2000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Alga noteikta lielāka nekā bija iepriekšējiem mēra padomniekiem, kas pirms nodokļu nomaksas saņēma ap 1500 eiro. G.Gogulis publiski sniedzis informāciju, ka padomniecei nebūs konkrētas darba vietas Jēkabpils domē, viņa strādās attālināti, proti, no mājām vai sava biroja Bebru ielā 2-7, Jēkabpilī, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
 
Masu medijos norādīts, ka galvenais padomnieka amata mērķis būs nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvniecību un iestrādi pašvaldībai saistošo normatīvo aktu projektos vēl pirms to apstiprināšanas. Vadītāja padomnieka pienākumos ietilpšot :
 
- sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv)
- elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem;
- piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam;
- nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros.
- dibināt sadarbības attiecības un aktīvi sadarboties ar citām pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām, uzturēt ciešus kontaktus ar dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem nozares politikas jautājumu ietvaros;
- veikt darba pienākumus iestādes interesēs saskaņā ar vadības rīkojumiem un norādījumiem.
 
[2] Saskaņā ar pieejamiem datiem Jēkabpils domē šobrīd darba tiesiskajās attiecībās tiek nodarbināts 1 (viens) Juridiskās nodaļas vadītājs ar darba algu EUR 1453, 1 (viens) Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks ar darba algu EUR 1355, 5 (pieci) juristi ar darba algu EUR 1047 – 1056 katram, tātad kopā pašvaldība nodarbina 7 (septiņus) juristus.
 
[3] Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR „Iesniegumu likuma” 1., 5.pantiem, LR „Informācijas atklātības likuma” 2.pantu sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:
 
[3.1.] Kura amatpersona bija iniciators tiesisko attiecību nodibināšanai ar Kristīni Ozolu Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos amata pienākumu izpildei, un amatu savienošanai ar deputāta pienākumu izpildi?
 
[3.2.] Kura amatpersona pieņēma lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu ar Kristīni Ozolu Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos amata pienākumu izpildei, un amatu savienošanai ar deputāta pienākumu izpildi? Kādi ekonomiskie un juridiskie apsvērumi pamato šāda lēmuma nepieciešamību?
 
[3.3.] Kāpēc netika rīkots konkurss uz Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka amatu juridiskajos jautājumos? Kādi ir juridiskie apsvērumi šāda konkursa nerīkošanai (neizsludināšanai)?
 
[3.4.] Kurus no uzskaitītajiem pienākumiem: sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros, uz doto brīdi neveic Jēkabpils domes nodarbinātie 7 (septiņi) juristi.
 
Ja šādus pienākumus minētie Jēkabpils domes nodarbinātie darbinieki (juristi) neveic, tad sniegt atbildi, kāpēc neveic un kas ir atbildīgs par minēto darbinieku darba pienākumu neveikšanu? Ja šādus pienākumus jau veic nodarbinātie darbinieki (juristi), tad kāds ir juridiskais un ekonomiskais pamatojums darba pienākumu dublēšanai?
 
[3.5.] Kādas darbības tieši Jūs esat veikuši pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas amatā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, lai izvērtētu to, vai Jēkabpils domes ietvaros nedublēsies darbinieku darba pienākumi juridiskajos jautājumos? Pozitīvas atbildes gadījumā, precīzi norādiet dokumentus vai pierādījumus, kas apstiprina Jūsu atbildi, un kar ar tiem ir iespējams iepazīties.
 
[3.6.] Vai Jūs esat veicis Kristīnes Ozolas un līdzšinējā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāja kvalifikācijas un iepriekšējās darba pieredzes salīdzināšanu jurista amata pienākumu izpildei saistībā ar sekojošiem amata pienākumiem: sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros?
Lūdzu, pamatojiet kurai no minētām personām ir augstāka kvalifikācija un darba pieredze?
 
[3.7.] Sniedziet precīzu atbildi par Kristīnes Ozolas iepriekšējo pieredzi saistībā ar pašvaldībai saistošo normatīvo aktu projektu izstrādi?
 
[3.8.] Kāda ir Kristīnes Ozolas iepriekšējā darba pieredze saistībā ar sekojošiem amata pienākumiem: (sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros?
 
Lūdzu, precīzi norādiet Kristīnes Ozolas iepriekšējo darba pieredzi saistībā ar uzticētajiem pienākumiem, piemērotību minētajam amatam, atbildi pamatojot ar ziņām no minētās personas, CV (Curriculum Vitae).
 
[3.9.] Kādi pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, Jēkabpils domes priekšsēdētājam un Jēkabpils domes izpilddirektoram bija šķēršļi ar juridiskas dabas jautājumiem pēc padoma vai atzinuma griezties pie līdzšinējā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāja, vietnieka vai juristiem?
 
[3.10.] Vai pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas amatā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, Jēkabpils domes priekšsēdētājs ir veicis pārbaudi par Jēkabpils domes nodarbināto juristu noslodzi un iespējām izpildīt tieši tādus pašus uzdevumus, kādus uzticēts izpildīt Kristīnei Ozolai kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomniekam juridiskajos jautājumos? Ja šāda pārbaude ir veikta, precīzi miniet dokumentos, un kur ir iespējams iepazīties ar šādiem pārbaudes rezultātiem?
 
[3.11.] Kuri no Jēkabpils domes nodarbinātajiem juristiem nav spējīgi izpildīt tieši tos pašus amata pienākumus, kurus uzticēts veikt Kristīnei Ozolai kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomniekam juridiskajos jautājumos?
 
[3.12.] Vai tika izvērtēta un piedāvāta iespēja, ka Kristīne Ozola kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks juridiskajos jautājumos šādas konsultācijas varētu sniegt bez maksas, vienlaikus savienojot amatu kā Jēkabpils pilsētas domes deputāte? Ja tika piedāvāta šāda iespēja, kura puse vai persona nepiekrita bezmaksas konsultāciju sniegšanai?
 
[3.13.] Pēc kādiem kritērijiem tika noteikta atlīdzība EUR 2000 mēnesī pirms nodokļu nomaksas?
 
Izskaidrojiet, kāds ir pamatojums atlīdzības atšķirībai ar Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāju, kuram noteikta atlīdzība EUR 1453 mēnesī pirms nodokļu nomaksas?
 
Vai šādā gadījumā algas (atlīdzības) atšķirība saistās ar faktu, ka Kristīne Ozola kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks juridiskajos jautājumos veiks lielāku darba apjomu nekā ikdienā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītājs un tā pakļautībā esošie juristi?
 
[3.14.] Vai atalgojums EUR 2000 mēnesī pirms nodokļu nomaksas ir samērīgs ar to, ka padomniece ikdienā neatradīsies Jēkabpils domē, bet strādās attālināti, proti, no mājām vai sava biroja Bebru ielā 2-7, Jēkabpilī?
 
[3.15.] Vai pirms atalgojuma noteikšanas Jēkabpils domes priekšsēdētājs ir rēķinājis padomnieka noslodzi? Kāda būs padomnieka noslodze salīdzinājumā ar Jēkabpils domes juridiskā departamenta vadītāja noslodzi? Kādā veidā tiks kontrolēts tas, ka maksājamā atlīdzība ir samērīga ar izpildīto darba apjomu?
 
[3.16] Kādā veidā Jūs nodrošināsiet dokumentu aprites drošību, to nepieejamību trešajām personām, ja persona, kura strādās arī ar pašvaldības iekšējiem dokumentiem faktiski darba pienākumus veiks attālināti no mājām?
 
[3.17.] Vai Jūs tomēr nesaskatiet interešu konfliktu un tā iespējamību, kas izpaužas amatu savienošanā, proti: deputāta amata savienošana un lēmumu pieņemšana, ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka amata savienošanu juridiskajos jautājumos, tai skaitā ikdienas maksas juridisko pakalpojumu sniegšanu individuālā praksē (birojā)? Kādā veidā Jēkabpils domes priekšsēdētājs varēs kontrolēt un izslēgt interešu konflikta esamību?
 
[3.18.] Vai tomēr pie tā, ka Jēkabpils dome nodarbina 7 (septiņus) juristus, šāda papildus amata Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka amata juridiskajos jautājumos izveidošana un tik ievērojamas ikmēneša atlīdzības maksāšana nav uzskatāma par publiskas personas finanšu līdzekļu izšķērdēšanu likuma '"Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 3. Panta izpratnē?
 
Ar cieņu,
(KPV LV) partijas, Jēkabpils nodaļas biedrs,
Jēkabpils domes deputāts
Kaspars Ģirģens

iesaki šo rakstu:

Komentāri (11)

 1. muka
  muka
  pirms 11 mēnešiem

  Beidzot kãds lãdzígs cilvêks domê!!! Girgens malacis, seko tam, kâ tiek têrêta nodokłu maksâtâju nauda

  Atbildēt
 2. brīnos
  brīnos
  pirms 11 mēnešiem

  pašam smiekli nenāk par viņa ..."gudrību"??? Tikai lielākais IDIOTS, parakstot koalīcijas līgumu, tagad IZLIEKAS gudrāks par tiem pārējiem koalīcijā! "Gudriniekam" uzreiz vajadzēja teikt- man ir par mīkstu pauti, lai spētu turēt ĪSTA veča - vīrs un vārds! Vai uzreiz vajadzēja teikt: davai dodiet amatu un tad kaut pie Romas pāvesta parakstīšu visus papīrus ... No malas šis FARSS izskatās nožēlojami, ka pašu koalīcijas cilvēki caur mēdijiem sarakstās SAVĀ starpā ... Pēc pilsētas svētkiem šis skaitās tas svarīgais murgs, ko publicēt?

 3. nebrīnos
  nebrīnos
  pirms 11 mēnešiem

  Desmit baušļi ir tikai tāpēc tik lakoniski, skaidri un saprotami, ka tika uzrakstīti bez padomdevēju un ekspertu palīdzības. Golls. Varbūt ozola , ja jau tik gudra, iet ragaiņa vietā, ko?

 4. ?
  ?
  pirms 11 mēnešiem

  Malacis Kaspar!

  Atbildēt
 5. vērotājs
  vērotājs
  pirms 11 mēnešiem

  Kaspar, Tu ej pareizā virzienā. Tā turpināt un publiski ziņo visu par visu. Tas nav normāli, kas gadiem darās domē ar visiem tiem sagrābstītajiem nekompetentajiem darbiniekiem un sava pašlabuma guvējiem. Naudas katastrofāli trūkst saimniecisko darbību veikšanai, bet te pietura veselu varzu liekēžu, ko savilka Salcevičs, un Ragainis nemaz negrasās neko lietas labā darīt. Varbūt izdomās vēl kādas štata vienības, piem., pakaļas slaucītāju par trim štukām mēnesī? Nebrīnīšos.

  Atbildēt
 6. SAMIRA
  SAMIRA
  pirms 11 mēnešiem

  Pareizi,pusi ārā no Domes.Liekēžu pietiek,visi grāb ko māk! Mēs gribam Jēkabpilī pārmaiņas-piemēram :Pils dīķa iztīrīšana un labiekārtošana.To redz visi iebraucēji!!!

 7. SAMIRA
  SAMIRA
  pirms 11 mēnešiem

  Malacis Kaspar.Pakužini to DOMI,pusi ārā.Sēž liekēži.Ragainis jau pats labs jurists...

  Atbildēt
 8. Ilona
  Ilona
  pirms 11 mēnešiem

  Malacis,Kaspars ļoti cienu to cilveku!

  Atbildēt
 9. Kurkulis
  Kurkulis
  pirms 11 mēnešiem

  Vispirs sac Girgen ar savu saimniecibu un klusti par godigu nodoklu maksataju....pats krapj valsti!!!

  Atbildēt
 10. he he
  he he
  pirms 11 mēnešiem

  Tu no mēness esi nokritis? Kurš godīgi maksā nodokļus, tas sen jau ir bankrotējis. Valstij ir jāpriecājas par to pašu, ko iedod uzņēmēji, kā teikt abiem labi. Citādi nekā. Ja visi sāks kārtīgi maksāt nodokļus, tad uzņēmējdarbība valstī bankrotē, tad skaiti arī valstij ir bankrots. Pie tā, kā dzīvojam, ir vainīga tikai valdība. Ka tikai cilvēkiem ādu nodīrāt. Nu nav cilvēkam divu ādu. Nodīrāja vienu, nu i palieciet sveiki. Aiz dīķa kaut kā izdzīvos.

 11. Pilsētnieks
  Pilsētnieks
  pirms 11 mēnešiem

  Un??? Vai atbildi saņēmi? Un jaaa, ir dzirdzēts par viņa biznesu..tur ne tikai negaršīgi, bet darbinieki tiek apdalīti.

  Atbildēt

Pievienot komentāru