Dzīvokļu īpašniekus aicinām pievērst uzmanību ūdens skaitītāju derīguma termiņam
SIA «Jēkabpils siltums»

SIA «Jēkabpils siltums» klientiem regulāri tiek nosūtīti rēķini par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu, tajos tiek norādīta aktuālā informācija ne tikai par kārtējo apmaksājamo summu, bet arī cita veida informācija, kā, piemēram, siltumenerģijas patēriņš, rēķina apmaksas termiņš, ūdens skaitītāju rādījumi un to verifikācijas termiņš. Ņemot vērā to, ka daudziem klientiem ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš tuvojas beigām vai jau ir beidzies, atgādinām, ka to laicīga nomaiņa var pasargāt no liekiem tēriņiem.
     Ūdens patēriņu uzskaita atbilstoši MK noteikumos Nr. 524 «Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita kat­ra dzīvojamās mājas īpaš­­nieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturē­šanai nepieciešamajiem pakalpojumiem» minētajam, iz­mantojot skaitītājus, kas atbilst MK noteikumos  Nr.1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu» noteiktajām pra­sībām. Skaitītāja periodis­kā verificēšana jānodrošina dzīvokļa īpašniekam, ja skaitītājs uzstādīts par attiecīgā dzīvokļa īpašnieka lī­dzekļiem vai pārvaldniekam, ja skaitītājs uzstādīts par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līdzekļiem.
    Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skai­tītāja rādījumu un dzīvok­ļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atseviš­ķo īpašumu skaitam vai tas tiek sadalīts starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamajā mājā) – kuri nav iesnieguši informāci­­ju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (ja pārvaldnieks par šādas pār­baudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu ie­priekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude), kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām. 
    Lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos mājā, būtu jāievēro šādi pasākumi – ūdens skaitītāja rādījumu  iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus, ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic noteiktā laikā un jānodrošina, lai pakalpojuma sniedzējs/­pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.
    Ir svarīgi atcerēties, ka, neskatoties uz to, vai tiek pa­tērēts karstais ūdens, regulā­ri ir jānoziņo skaitītāju rādījumi. To var izdarīt gan elektroniski «Jēkabpils siltuma» mājaslapā www.­jekabpils-siltums.lv sadaļā «Klien­­­tiem» (aizpildot karstā ūdens rādījumu formu), gan telefoniski, zvanot uz uzņēmuma grāmatvedību. Mak­sājot rē­ķinu internetban­­kā, sadaļā «Maksājuma mēr­ķis» norāda klienta nu­mu­rs, ad­rese, rēķina nu­murs, kā arī karstā ūdens skaitītāja rādījums.
Ja ir kādi jautājumi vai ne­skaidrības saistībā ar norēķiniem, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA «Jēkabpils siltums», Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234800 vai 65220711. Uzņēmuma darba laiks: pirmdien 8.00–18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00–17.00, piektdien 8.00–16.00 (pusdienlaiks no  12.00 līdz 13.00).
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru