Groza amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināti grozījumi  novada  pašvaldības amatpersonu un  darbinieku  amatalgu nolikumā.
    Algas tiek pārrēķinātas uz eiro, un šie grozījumi stājas spēkā ar  nākamā gada 1. janvāri. Tās tiek palielinātas par 25 la­tiem un pārrēķinātas uz eiro. Pagastu pārvaldniekiem sanāk par 12,5 procentiem liels palielinājums, iestāžu vadītājiem — par    8 procentiem, administrāci­jai — par 4,7 procentiem.
    Un tā, sākot ar nākamo gadu, novada administrācijas darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs, atbilstoši amata noteiktajai  mē­nešalgu grupai, būs šāds: pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas apmērs par vie­nu likmi eiro būs 1141, fi­nanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja — 983, izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja — 983, īpašuma pārvaldīšanas nodaļas vadītāja — 983, lietvedības no­daļas vadītāja — 825, juriskonsulta — 983, galvenā grāmatveža — 905, teritoriālās plānošanas  speciālis­ta — 825, projektu speciālista — 825, galvenā speciālista izglītības jautājumos — 794, galvenā speciālista kultūras un interešu jautājumos — 794, jurista - iepirkuma speciālista — 747, darba aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciālista — 905, galvenā grāmatveža vietnieka — 825, būvinženiera — 747, datorspeciālista — 747, vecākā  ze­mes  lietu speciālista — 800, informācijas un sabiedrisko attiecību speciālista — 589, vecākā nodokļu administratora   —   825,   lietve­ža sek­retāra — 667, finansista eko­nomista, par pusslo­dzi — 719,  sekretāra – ar­hivāra par pusslodzi — 589, atbildīgā par autotransportu - automašīnas va­dītā­ja — 509, sporta pasākumu or­ganizatora — 431.
    Savukārt pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas maksimālais apmērs, atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai par vienu likmi, ir šāds: Ābeļu, Rube­nes, Zasas pagasta pārvalžu vadītājiem — 794, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu pagastu pārvalžu  vadītā­jiem — 699, bāriņtiesā — bāriņtiesas priekšsēdētājam plus Leimaņu pagasta pārvalde — 825, bāriņtiesas loceklim pagasta pārvaldē par 2,1 slodzi — 747.      Dzimt­sarakstu nodaļā nodaļas  vadītājam  par  pusslo­dzi — 667.
   Sociālajā dienestā sociālā dienesta vadītājam plus Lei­maņu pagasta pārval­de — 825, sociālajam darbiniekam pagasta pārvaldē par 5,1 slodzi — 541, aprūpētājam par 3,5 slodzi — 330. 
    Kultūras iestādēs ir šā­das amatalgas: Ābeļu Tautas nama un Dunavas kultūras nama vadītājiem par vienu slodzi — 431, Kalna pagasta kultūras nama vadītājam par 0,7 slodzi — 431, Lei­ma­­ņu Tautas nama un  Za­sas kultūras na­ma vadītājiem — 431, bet Rubenes kultūras nama va­dītājai – ko­ordinatorei — 605. 
Bibliotēkās ir šādas  amat­algas: Ābeļu, Dignājas, Du­navas, Kalna, Leimaņu, Ru­benes, Zasas bibliotēku va­dītājiem  par  vienu  slo­dzi — 430, Tadenavas bibliotēkas vadītājam par pusslodzi AIJA VALDMANE— 430, Slates un Lie­pu bibliotēku vadītājiem — par 0,75 slodzes — 430, Mež­­zemes bibliotēkas vadītājam par  slodzi — 430. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Askolds Ķepals
    Askolds Ķepals
    pirms 2 gadiem

    Bibliotēkās ir šādas amat­algas: Ābeļu, Artūrs, Dignājas, Du­navas, Kalna, Leimaņu, Ru­benes, Zasas bibliotēku va­dītājiem par vienu slo­dzi — 430, Tadenavas bibliotēkas vadītājam par pusslodzi AIJA VALDMANE— 430, Slates un Lie­pu bibliotēku vadītājiem — par 0,75 slodzes — 430, Mež­­zemes bibliotēkas vadītājam par slodzi — 430.

    Atbildēt

Pievienot komentāru