Iesniegs pieteikumu Satversmes tiesā
Sagatavoja J. Apīnis

 Tā kā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma «Admini­stratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības» 19. punkts, ciktāl tas paredz Salas pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkab­pils novadā (Jēkabpilī), aizskar Salas novada pašvaldības tiesības un intereses, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot, Salas novada domes deputāti 30. jūlija sēdē, vienam atturoties,  nolēma apstiprināt iesniegto pieteikuma Satversmes tiesai projektu, ko sagatavojis Zvērinātu advokātu birojs «Šķiņķis–Pētersons» atbilstoši noslēgtajam juridiskās palīdzības līgumam.
    No­lemts iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā  un lūgt Satversmes tiesu atzīt Ad­ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma «Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības» 19. punktu, ciktāl tas paredz Salas pa­gasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), par neatbilstošu Latvijas Republikas Satver­smes 1. pantam un 101. pan­tam  un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai daļai, 4. panta sestajai daļai un 5. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža. Nolemts pilnvarot domes priekšsēdētāju I. Sproģi parakstīt pieteikumu un organizēt pieteikuma iesniegšanu Satver­smes tiesā. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru