Invalīdi varēs saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai
INESE ZONE

Jēkabpils dome apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas paredz atbalsta pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem. 
     Tiesības saņemt pabalstus būs personai ar kustību traucējumiem, kura: ir bērns invalīds vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti; nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vie­tā; savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā; dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā mājoklī vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, izņemot gadījumu, ja persona dzīvo sociālajā dzīvoklī, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas, dzīvo pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī.
          Persona ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas ratiņkrēslā, varēs pretendēt uz pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu un uz kādu no šādiem atbalsta pa­sākumiem: pabalsts vides pie­lāgošanai, atbalsts pandusa ierīkošanai un pacēlāja nodošana personas lietošanā.
Pabalsta vides pielāgošanai maksimālais apmērs ir 2500 eiro, atbalsta pandusa ierīkošanai maksimālais apmērs ir 3000 eiro, pacēlāja iegādes maksimālā sum­ma ir 4000 eiro, bet pabalsta izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, – 350 eiro. Minēto atbalsta pasākumu nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu ap­joms 2018. gadā – 10000 eiro, 2019. gadā – 10000 eiro un 2020. gadā – 10000 eiro. 
        Pandusa ierīkošanu nodrošina (slēdz līgumu ar būvkomersantu, pandusa piegādātāju, uzrauga tā ierīkošanas darbus, veic  ierīkošanas darbu pieņemšanu un pandusa nodošanu ekspluatācijā) iestādes «Jēkabpils pilsētas pašvaldība» Pilsēt­saim­niecības departaments. Pan­duss ir pašvaldības īpašums, kas tiek nodots personai bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot patapinājuma līgumu starp dienestu un personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi. Perso­nai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums nodrošināt pandusa lietošanu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.
         Pacēlāja iegādi un nodošanu personas lietošanā nodrošina Sociālais dienests, tiklīdz Jēkabpils pašvaldības budžetā ir atbilstošs finansējums un saskaņā ar atbalsta reģistru ir pienākusi rinda. Pacēlājs ir dienesta īpašums, kas tiek nodots personai bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot pa­tapinājuma līgumu starp dienestu un personu, tās li­kumisko vai pilnvaroto pārstāvi, pamatojoties uz dienesta pieņemto lēmumu par pacēlāja nodošanu personas lietošanā.
Izvērtējot minētos noteikumus, Jēkabpils nevalstisko organizāciju sektors tos kopumā vērtēja pozitīvi, taču atzina, ka tie rada samērā daudz birokrātisku šķēršļu. Tāpēc vai nu Pilsēt­saimniecības departamentā, vai Sociālajā dienestā būtu jānorāda kontaktpersona, kam būtu pienākums sniegt atbalstu cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai viņu radiniekiem šo noteikumu nor­mu skaidrošanā un  procesa realizēšanā, citādi cilvēkiem būs grūti tikt ar to galā.
         Noteikumu apstiprināšana vēl ies savu gaitu,  saskaņojot tos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Lai tas nekavētu iespēju jau tagad saņemt atbalstu, domes sēdē, kurā apstiprināja minēto noteikumu projektu, arī pieņēma lēmumu piešķirt 2543 eiro griestu pacelšanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai miteklī, kur dzīvo persona ar īpašām vajadzībām. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Elda
    Elda
    pirms 10 mēnešiem

    Lūdzu pārskatiet invalīdu auto stāvvietu pie poliklīnikas.tur ir tikai viena paredzēta invalīdiem un tā pati pašā galā,tālu no ieejas.tas nav īsti pareizi.toties pati pirmá ir piklīnikas transportam,apzīmēta ar dzeltenu krāsu.saprotu,medikiem grūtāk paiet pārdesmit metrus tālák.speciālais med.transports brauc pie poliklīnikas durvīm klāt pa valni.

    Atbildēt

Pievienot komentāru