Izvirza apbalvošanai Viesītes novadā
Sagatavoja I. Bičevska

Nominācijā «Gada labākais un apzinīgākais darbinieks» goda raksts būs Sau­kas pagasta kooperatīvās sabiedrības «Ritenis» bijušajai grāmatvedei Vairai Patu­pai un SIA «Viesītes transports» autobusa vadītā­jam Jurim Brugmanim. Pa­tei­cība piešķirta Viesītes no­vada pašvaldības sezonas strādniecei Anitai Eglītei un SIA «Viesītes veselības un so­ciālās aprūpes centrs» me­dicīnas māsai Ivetai Mak­­simovičai. 
      Nominācijā «Gada soci­­ālais/veselības darbinieks» goda raksts piešķirts «Bal­dunčikas S. zobārstniecības prakse» zobārstei Sandrai Baldunčikai, Viesītes no­vada Sociālā dienesta aprūpētājai Rites pagas­tā Ok­sanai Makučonei, bet pateicības būs Latvijas Cis­tiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētājai Allai Beļinskai un Viesītes no­va­da Sociālā dienesta soci­ālajai darbiniecei Ivetai Matačinai. 
     Nominācijā «Gada sa­biedriski aktīvais iedzīvotājs» pateicība tiek Viesītes iedzīvotājām Rutai Buiķei un Anitai Kateivai. 
      Nominācijā «Gada izglītības darbinieks» goda raksts tiek  Viesītes vidusskolas sko­lotājai Sarmītei Ratiņai un pirmsskolas iz­glītības iestādes «Zīlīte» vadītājas vietniecei Daigai Mednei. 
     Nominācijā «Gada ģimene» goda raksts būs Saukas pagasta iedzīvotājiem, lauksaimniekiem Maira un Sņe­žanas Malcenieku ģimenei. 
      Nominācijā «Gada cilvēks kultūrā» goda raksts piešķirts Viesītes kultūras pils direktorei Raisai Va­siļ­jevai, bet pateicība – Vie­sītes bibliotēkas bibliotekā­rei Irēnai Jančevskai un Rites pagasta Rites tautas nama vadītājai Ainai Gu­oģei. 
      Nominācijā «Gada uzņēmējs/gada lauksaimnieks» goda raksts tiek biško­pei Maijai Malnačai, au­toservisa īpašnie­kam Rolan­dam Gravam un Elkšņu pa­gasta zemnieku saimniecības «Lazdukalni» īpašniekam Aivaram Kalniņam. 
      Nominācijā «Gada sportists» goda raksts tiek dots Lat­vijas autokrosa čempi­onāta dalībniekam vieglo automašīnu klasē «VAZ klasika» – Arnim Sarkanim.      
      No­minācijā «Gada pašvaldības darbinieks» goda raksts būs novada pašvaldības nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei Svetlanai Puzā­nei un  pašvaldības kapsētu pārzinei Margitai Stali­dzānei, bet pateicība –  paš­valdības lietvedei, kli­entu apkalpošanas centra speciālistei Inesei Pono­ma­renko un Viesītes vi­dusskolas tehniskajai darbiniecei Sarmītei Kljamai. 
        Nominācijā «Gada tirdz­niecības darbinieks» pateicība piešķirta IK «Viesītes Efe­jas» floristei Laurai Dam­brānei, nominācijā «Gada jaunietis» goda raksts – Vie­sītes vidusskolas absolventam Jurim Skutelim. Patei­cība no pašvaldības tiek dota arī Viesītes 36. mazpulku organizācijas da­lībniekiem: Antai Narke­vičinai, Klintai Narke­vičinai, Lindai Lukste­niecei, Annijai Lie­piņai, Ditai Rūtai Dam­brānei, Aleksandram Koļes­ņi­kam un Elvim Čaksti­ņam. 
      Minētie apbalvojumi  tiks pasniegti Latvijas Re­publikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī 18. novembrī. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru