Jādomā par vēl trīs jaunu bērnudārza grupu atvēršanu

BD jau ir informējusi par to, ka Jēkabpilī bērnudārzā «Zvaigznīte» šogad tika atvērta jauna grupa. Kā liecina Jē­kabpils domes attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē izskanējusi informācija, nepieciešams plānot vēl trīs grupiņu atvēršanu.
     Informācija izskanēja, de­putātiem lemjot par bērnu­dārza «Auseklītis» iesniegu­mu rast iespēju paplašināt dārziņa teritoriju. Bēr­nudārza vecāku padome bi­ja adresējusi domei šādu lū­gumu, lai plašākā teritorijā va­rētu ierīkot zonu sporta no­darbībām un nelielu skatu­vi āra pasākumiem. «Au­sek­līša» teritorija šobrīd ir ma­zāka, nekā citām pirms­skolas iestādēm, jo savulaik daļa dārziņa zemes denaciona­lizācijas procesa rezultātā atdota privātīpašniekam. Ko­mitejā šo jautājumu skatīja jau otro reizi. Ja pašvaldī­ba zemi no privātīpašnieka atpirktu, iestādes teritorija palielinātos par 1 000 m2. 
     Izglītības pārvaldes di­rek­tors Juris Līcis arī atbalstī­ja šo ieceri, kā arī piekrita, ka «Auseklīša» teritoriju va­jadzētu modernizēt un lab­ie­kārtot, bet jautājums, vai tad, ja pašvaldība zemi no­pirks, tai būs nauda labiekār­tošanai. Turklāt, ja veiks uzlabojumus «Auseklītī», arī citi dārziņi gribēs to pa­šu. J. Līcis informēja deputā­tus, ka izglītības pārvalde strādā pie visu dārziņu sporta nodarbību iespēju uzlabo­šanas koncepcijas, kā arī jā­domā par grupu skaita palielināšanu, jo jau uz šī gada 1. septembri būtu jā­nodrošina trīs jaunas grupas. Vienu grupu «Ausek­lī­tī» varot ierīkot uz esošās spor­ta zāles rēķina, tāpat arī citos dārziņos papildu gru­pa iespējama tikai uz sporta nodarbību telpu rēķina. Tā­pēc jādomā, kur bērni varēs sportot. Izglītības pārvalde jau strādājot pie risinājuma meklēšanas. 
     Deputāti secināja, ka, izņemot «Kāpēcīti», citos dār­ziņos āra aprīkojums ir jau ilgi kalpojis. Faktiski prob­lēma tik daudz neesot ze­mes iegādē vai nomā, bet gan teritorijas labiekārtošanā un pielāgošanā sportiskām nodarbībām, un ne tikai «Auseklītī» vien. Ko­mitejas locekļi uzdeva Pil­sētvides departamenta vadītā­jam Raitam Sirmovičam uz­sākt sarunas ar zemes īpašnieku par tās nomu vai pirkšanu, un tad varēs lemt par turpmāko rīcību. 
    Pašlaik Jēkabpilī ir piecas pirms­skolas izglītības iestādes, kuras apmeklē vairāk nekā 1 300 bērni. Statistika lie­cina, ka pēdējo četru ga­du laikā bērnudārzu au­dzēkņu skaits ir palielinājies par vairāk nekā vienu simtu. Ja 2015. gada 1. septembrī pilsētas bērnudārzus ap­mek­lēja 1 228 bērni, tad 2018. gada 1. septembrī –jau 1 334.
     Jaunas grupas atvēršanai šogad bija nepieciešami 39 000 eiro. Ja vajadzīgas trīs grupas, būs jārēķinās ar trīs reizes lielāku summu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru