Jēkabpils dome graustiem piemēro lielāku nekustamā īpašuma nodokli
INESE ZONE

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus «Par likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» piemērošanu 2015. ga­dā», kas paredzēts, ka būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma no­dokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās ze­mes vai būves kadastrālās vērtības.
    Pamats par 3% no­dokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lē­mums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību ap­draudošu. Jēkabpils būvvalde par šādu objektu ir atzinusi a/s «Latvijas nafta» piederošo degvielas uzpildes stacijas graustu Zaļajā ielā 32, kas ir pamats lielāka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai. A/s «Latvijas nafta» Jēkabpils domei adresējusi iesniegumu, ar kuru apstrīd būvvaldes lēmumu un lūdz to atcelt atzinuma daļā. 
   «Latvijas naftas» iesniegums izskatīts Administra­tī­vo strīdu komisijas sēdē. Kon­statēts, ka lietā nav strīda, ka «Latvijas nafta» ir mi­nētās būves īpašnieks. Ko­misija secināja, ka normatīvajos aktos nav sniegts jē­dzienu «vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves» skaidrojums. Tas nozīmē, ka, šos jēdzienus piemērojot, iestādei tie ir jāinterpretē un jāpiepilda ar noteiktu saturu, un lēmums, ar kuru paš­valdība klasificē būvi kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, ir konstatējošais administratīvais akts. 
    Komisija nolēma a/s «Lat­vijas nafta» iesnieguma iz­skatīšanas termiņu pagarināt uz vienu mēnesi. Seci­nāts, ka objektīva lēmuma pieņemšanai Jēkabpils pilsētas būvvaldei ir nepieciešams precizēt, pie kura no trim minētajiem būvju veidiem ir klasificējams «Latvi­jas naftas» īpašums. No­lemts atkārtoti uzaicināt un uzklausīt «Latvijas naftas» pārstāvi, lai noskaidrotu un izvērtētu tā argumentus un viedokli minētajā lietā, tādēļ ir jāpagarina administratīvā akta izdošanas termiņš.
Jēkabpils domes sēdē ti­ka pieņemts lēmums par termiņa pagarināšanu uz vienu mēnesi līdz līdz 2015. gada 5. aprīlim. 
     Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis secināja, ka jāmēģina klasificēt šādus objektus un uzlikt tiem palielinātu nodokļa likmi, lai sekmētu to sakārtošanu vai nojaukšanu. Arī domes priekšsēdētājs Leo­nīds Salcevičs atbalstīja šo ideju un uzslavēja būvvaldi par paveikto. Ja esot nepieciešams labot kādu kļūdu un kaut ko precizēt, tad tas jādara, bet darbs šajā virzienā jāturpina. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru