Jēkabpils novadā apstiprina autoceļu attīstības programmu
Sagatavoja A. Valdmane

  Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2019.–2021. gadam domes sēdē ziņoja Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja  I. Feldmane. 
 
   Deputāti nolēma akceptēt pašvaldības autoceļu attīstības programmu minētajam laika posmam un no­teikt  I. Feldmani par atbildīgo programmas ieviešanā.
Kāda ir autoceļu attīstības programma 2019.–2021. gadam?
    Visu pagastu centri ir savienoti ar valsts autoceļiem. Novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi:  Ilūkste– Bebrene–Birži;  Siliņi–Aknīste;  Jēkabpils–Nereta–Lietuvas robeža. Valsts autoceļu garums Jēkabpils novadā ir 196,089 km, tajā skaitā ar asfalta segumu ir 41,8 km jeb 21,3% no visu ceļu garuma. Ar asfaltētu ceļa se­gumu līdz novada administrācijai, kas atrodas Jē­kabpilī, ir savienoti trīs pagastu centri, tie ir Ābeļu, Kalna, Zasas pagasts. Auto­ceļa Jēkabpils–Dignāja–Ilūk­ste daļa tikusi apstrādāta ar dubulto virsmu, 2018. gadā veikti grants seguma pa­stiprināšanas un divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbi posmā 14,30.–20,80. km, kas uzlabo nokļūšanu novada administrācijā. Pārējie pagasti ar no­vada administrāciju ir savienoti ar grants seguma autoceļiem. 
    Valsts un pašvaldības autoceļu kvalitāte ir atkarīga no autoceļu un ielu  fondā atvēlētajiem līdzekļiem. Pē­dējo gadu laikā nepietiekošā  grants seguma pastiprināšanas dēļ pieaug ceļu nodilums. Palielinoties transport­līdzekļu kravnesībai un izmainoties klimatiskajiem apstākļiem, grants segums at­sevišķos autoceļu posmos zaudē nestspēju. Vajadzīgi lieli finanšu resursi, lai ceļus saglābtu un uzlabotu.
     Sliktais ceļu stāvoklis ne­veicina uzņēmējdarbību, ap­grūtina novada iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos pa Jē­kabpils novada ceļiem un nokļūšanu uz citām apdzīvotajām teritorijām.
   Mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem: 
pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;  autoceļu un ielu būv­­niecībai, arī atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finan­sēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai.
    Naudu izlieto arī zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.
Pagastu pārvaldēm pie­­­­šķirtos ceļu fonda lī­-dzekļus izlieto:
pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskai uz­turēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai; paš­valdības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanai; sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; gājēju un veloceliņu izbūvei; ap­gaismojuma ierīkošanai gar ceļiem, ielām un veloceliņiem, tā nodrošināšanai.
Pašvaldības ceļu fonda līdzekļus centralizēti izlieto:
Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldības līdz­finansējumam; pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pa­matsummas atmaksāšanai, avārijas seku un dabas ka­tastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības ceļu un ielu tīklā; ceļazīmju at­jaunošanai un jaunu uzstādīšanai; zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas; starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē.
  
Kas tika paveikts aizvadītajā gadā?
    Jēkabpils novada kopējais pašvaldības autoceļu garums ir 444,327 km, no kuriem ceļu garums ir 431,86 km, bet ielu garums –  12,467 km. No visu ceļu garuma (431,86 km) ar mel­no segumu ir tikai 6,20 km jeb 1,44% no kopgaruma. Ielām no 12,467 km kopgaruma ar melno segumu ir 4,467 km jeb 35,8%.
2018. gadā Jēkabpils novada visos pagastos tika veikta atsevišķu ceļu seguma atjaunošana ar drupinātu granti, dažādu diametru plastmasas caurteku ierīkošana, caurteku labošana un grāvju tīrīšana, ceļazīmju atjaunošana un uzstādīšana.
    No centralizētajiem ceļu līdzekļiem tika veikta: Mežgale–Imanti ceļa pos­ma 0,05.–0,13. km asfalta seguma uzklāšana un kanalizācijas aku sakārtošana, apgūstot 18 537,93 eiro bez PVN; ceļš Pīlādzis–Apsītes 0.–0,17. km; ceļa Radžusalas–Veldzes, ceļa Jaunrozes–Jēkabpils seguma atjaunošana ar drupinātu granti, notekgrāvju izveide, ap­gūstot 22 998,95 eiro bez PVN. 
    Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar AS «Latvijas valsts meži» par pašvaldības autoceļu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un autoceļu uzturēšanu, nepa­sliktinot  to tehnisko stāvokli. Pa­­matlīgums katru gadu tiek aktualizēts. 
     Jēkabpils novada pašvaldība arī 2018. gadā ir noslēgusi līgumus par pašvaldības ceļu izmantošanu koka kravu pārvadāšanai, kur uzņēmējs apņemas izmantot ceļu šiem  pārvadājumiem, ņemot vērā tā tehnisko stāvokli un laika apstākļus un nepasliktinot tā stāvokli. Uzņēmējs apņemas pirms katra kokmateriālu kravas pārvadājuma ceļa izmantošanu saskaņot ar pašvaldības pārstāvi.
 
Grants ceļu  pārbūve
    Jēkabpils novada grants ceļu pārbūve Eiropas Sa­vienības Eiropas Lauk­saimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas  pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros 2018. gadā ir veikta šādiem ce­ļiem: ceļam Ābeļi–Lindiņi Ābeļu pagastā, pārbūvējamais ceļa garums – 2,6 km;  ceļam  Alkšņi–Muktāni Ru­benes pagastā, pārbūvējamais ceļa garums – 5,9 km; ceļam  Kaļvāres purvs–Meņķis Dignājas pagastā, pārbūvējamais ceļa garums  –2,1 km. Pēc darbiem tika uzstādītas papildu zīmes satiksmes drošības nodrošinā­šanai – 974,80 eiro; ceļam Vārpiņas–Lapas Lei­ma­ņu pagastā, pārbūvējamais ceļa garums – 3,5 km.    
    Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Kalna pagastā  veikta ceļa Vidsala–Spuldzenieki seguma maiņa ar asfaltbetonu. Kopējās izmaksas ir 68 515,37 eiro.
    2018. gadā sākta un šogad turpinās projekta dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana LAD un tiks organizēta iepirkuma procedūra, lai  veiktu autoceļa Jaunrozes–Kļavas Ābeļu pagastā posmu pārbūvi.
    Piešķirtā mērķdotācija Jēkabpils novadam autoceļiem 2019. gadā provizoriski veido 289 990 eiro.
     Jēkabpils novada pašvaldībai iedalītās valsts mērķdotācijas 70% apmērā tiek sa­dalītas starp novada pa­gastu pārvaldēm ikdienas darbu veikšanai pagastos proporcionāli pēc reģstrētajiem  ceļu un ielu garumiem. Galvenie ikdienas darbi pagastu pārvaldēs ir ceļu un ielu tīrīšana no sniega ziemā, ceļu planēšana un profilēšana vasarā. Pēc vajadzības veic ceļu plātnes remontu (aizberot bedres, labojot bedres asfaltā), grāvju rakšanu un apaugumu noņemšanu gar ceļu malām, ielu un ceļu appļaušanu vasarā, kā arī citus darbus. 
           
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. he he
  he he
  pirms 6 mēnešiem

  Bija dažas reizes braukšana uz to pusi. Asfaltētais ceļš no Biržiem līdz Viesītei vienkārši ir ekstrēms. Pa to brauc un līgojies te uz vienu pusi, te uz otru, tad iesēdumos kā ielaidies, aš vēderā taureņi sāk lidināties, teikšu bez maz vai seksīgas izjūtas. :DD It kā izsistu bedru tur nav, bet šito nelīdzeno ceļu, sajūtas ir uh! Īstenībā teikšu tā, man ir ļoti žēl visu to cilvēku, kuriem ikdienā ir jābrauc pa grants ceļiem. Tā ir mašīnu un nervu bojāšana ik reiz, kad ir braukšana. Pats trakākais ir pavasaris. Stāda tās ceļu programmas katru gadu visi novadi, bet tie brūk ātrāk kā remontē. Būtu ļoti jauki, ka visa nauda, kas ir domāta ceļiem, arī tur nonāktu. Parasti neviens neseko līdzi ne padarīto darbu kvalitātei, ne cik faktiski ir uzbērts, padarīts. Rezultātā nav ne naudas, ne ceļu. Nu nav neviens ieinteresēts, lai ceļi būtu braucami. Visiem viss ir poh!

  Atbildēt
 2. Arča
  Arča
  pirms 6 mēnešiem

  Par vēlu,daudz par vēlu......Visa tauta jau sen ir izdzīta no laukiem,vienīgi uz kapiem var uztaisīt gludāku ceļu......

  Atbildēt
 3. nu jā
  nu jā
  pirms 6 mēnešiem

  Pareizi saki. :DDD

Pievienot komentāru