Jēkabpils novada budžeta prioritātes: ES finansēti projekti, izglītība un infrastruktūra
AIJA VALDMANE

Finanšu un ekonomikas no­daļas vadītāja Ligita Pē­tersone informēja, ka tā sagatavošanas gaita ilgusi jau no pērnā gada septembra. Tika lemts par prioritātēm, un noteikti šī gada darbības virzieni.
     Paralēli veica iedzīvotāju aptaujas, organizēja sanāksmes. Šajās sa­nāksmēs primārais jautājums bija par novadu reformu, bet otrais – par budžetu. Tika spriests par to, ko no priekšlikumos izteiktajām vajadzībām iekļaut budžetā saistībā ar remontiem, pārbūvēm. Daudzus no cilvēku izteiktajiem ierosinājumiem ņēma vērā. Tika pieņemts lēmums par amatpersonu maksimālajām mēnešalgām. No atlīdzības nolikuma iz­slēgtas naudas balvas. Pār-strukturēta novada domes atlīdzības sistēma. Tika sa­saukta attīstības un plānošanas darba grupa, kuru veido gan domes darbinieki, gan deputāti, gan iedzīvotāji. Tika prezentēts un papildināts attīstības plāns 2019.–2025. gadam. No 10. līdz 20. decembrim budžeta tāmes aizstāvēja pārvaldes, iestādes, struktūrvienības. Bija papildinājumi un precizējumi remontu tāmēs. 
     L. Pētersone informēja par to, ka šī gada budžetā iekļautas šādas prioritātes: pašvaldības finansējuma nodrošināšana ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu un programmu ieviešanai; izglītības pieejamības uzlabošana un izglītības procesa modernizācija, ie­viešot in­formācijas un ko­munikācijas tehnoloģijas; publiskās ār­telpas un infrastruktūras pilnveide, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un atpūtas vidi.
        
Budžeta ieņēmumi
    Atbilstoši L. Pētersones informācijai un sagatavotajam paskaidrojuma rakstam, ko parakstījis domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, budžeta ieņēmumi plānoti 6 008 184 eiro apmērā.
   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir 1 794 896 eiro, kas ir par 304 132 eiro mazāk nekā 2019. gadā saņemtais nodoklis. 2020. gadā saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums ir 31 818 eiro. Kopā plānotie ie­ņēmumi no iedzīvotāju ie­nākuma nodokļa ir 1 826 714 eiro. 
Paredzēts iekasēt ie­priekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādus – 43 500 eiro. Kopā nekustamā īpašuma nodoklis plānots 389 119 eiro, kas ir par 1 198 eiro vairāk, salīdzinot ar 2019. gada plānu.
    Atbilstoši likumam, ta­gad dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu iekļauts pamatbudžeta sastāvā un tiek plānots 17 000 eiro.
   Nenodokļu ieņēmumos plānoti 5 010 eiro (tos veido valsts un pašvaldības nodevas, finanšu ieņēmumi, naudas sodi un sankcijas u.c.).  Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti 153 897 eiro. 
    Valsts mērķdotācija pe­dagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem pa-redzēta likumā noteiktajā apmērā 551 862 eiro, tostarp tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba atlīdzībai, mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei, 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai u. tml. 16 698 eiro finansējums domāts primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Dignājas un Dunavas pagastu feldšerpunktos, kas atbilst Naci­onālā veselības dienesta finanšu paziņojumam.
    Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām iekļauta pamatbudžeta sa-stāvā. Tā ir 311 261 eiro liela un atbilst VAS «Latvijas autoceļi» rīkojumam.
 
Pilns teksts – 7. februāra "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 7. februāra numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru