Jēkabpils novada pašvaldība akceptē olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveidi Krustpils pagastā
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

Jēkabpils novada dome 25. augusta sēdē nolēma akceptēt SIA «Gallusman» paredzēto darbību – olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveidi Krustpils pagastā.
      Kompleksa izveidei paredzētā darbības vieta ir bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā Krustpils pagastā. Sa­skaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ap-rakstīto, ražotnes kompleksa infrastruktūras izvietošanai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi («A» un «B» alternatīva). Proti, jaunputnu novietņu apbūves zona abu alternatīvu gadījumā paredzēta no zemes vienības potenciāli atdalāmā zemes vienības daļā ar kopējo platību ap 13 ha, savukārt dējējvistu turēšanas novietņu un kompleksa pamatražošanas infrastruktūras izvietošanai (t.sk. olu šķirošanas un pārstrādes, graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas un barības ražošanas, putnu mēslu pārstrādes un siltumapgādes infrastruktūrai) izskatīti divi izvietojuma varianti: «A» un «B». Sa­līdzinot abas alternatīvas, ziņojumā secināts, ka «A» alternatīvas gadījumā kompleksa pamatražošanas in­frastruktūras izvietošanai paredzētā zemes vienība atrodas vismaz 500 m tālāk no paredzētās darbības teritorijas dienvidu daļā esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām un no Jēkabpils pilsētas robežas, tādēļ arī sagaidāmās paredzētās darbības ietekmes attiecībā uz gaisa piesārņojumu, smakām un trokšņiem uz tuvākajām dzīvojamās apbūves teritorijām «A» alternatīvas gadījumā ir mazākas.
Informāciju par aktuālo ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Jēkabpils novada pašvaldība saņēma 27. jūlijā. Saskaņā ar ziņojumā norādīto paredzētās darbības ietvaros tiks ražotas čaumalu olas, kā arī šo olu pārstrādes produkti – šķidrie un sausie olu produkti, kas pamatā tiks eksportēti. Kopumā kompleksā paredzēts izbūvēt līdz 16 dējējvistu novietnēm un līdz 9 jaunputnu izaudzēšanas novietnēm, putnu barības ražošanas cehu, olu un olu produktu ražošanas cehu un saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un sakaru tīklu infrastruktūru, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un biomasas katlu māju kompleksa siltumenerģijas vajadzību nodrošināšanai. Putnu mēslu apsaimniekošanai tiks izbūvētas modernas putnu mēslu pārstrādes iekārtas, kas aprīkotas ar augstas efektivitātes gaisa attīrīšanas sistēmu. Putnu mēslu pārstrādes rezultātā tiks saražots jauns produkts – organiskais augsnes mēslojums granulu veidā, kas izmantojams lauksaimniecībā fosilo vai rūpnieciski ražoto minerālmēslu vietā. Tāpat šāda putnu mēslu apsaimniekošanas risinājuma izvēle ļaus būtiski mazināt vides riskus un nelabvēlīgu smaku rašanos. Kom­pleksa darbības nodrošināšanai tiks radītas līdz 200 jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot darba iespējas tādu profesiju pārstāvjiem kā – inženieri, zootehniķi, veterinār­ārsti, ražošanas, tehniskais un cits personāls.
27. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldība saņēma arī Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli ar atzinumu par SIA «Gallusman» vistu novietņu kompleksa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Balstoties uz biroja veikto novērtējumu, nav identificēti paredzētās darbības realizāciju pilnībā aizliedzoši faktori, tomēr tās īstenošanai pastāv riski, kas saistīti ar jauniem tehniskiem/tehnoloģiskiem risinājumiem, to iespējamajiem ierobežojumiem, kuru pārvaldību turpmāk būs iespējams regulēt ar modeļu (attiecībā uz gaisa piesārņojuma, smaku un trokšņa izkliedi) validāciju un atļauju.
Ar ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA «Geo Consultants» tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru