Jēkabpils pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus
Jēkabpils pašvaldības īpašumu nodaļa

Privatizācijas procesa gaitā iedzīvotājiem bija iespēja privatizēt savus dzīvokļus, taču ne visi to izmantoja, un daļa dzīvokļu palika pašvaldības īpašumā. Līdz 2019. gada oktobra sākumam Jēkabpilī nav privatizēti 2 036 dzīvokļi.
     Jēkabpils  pašvaldība turpina dzīvokļu īrnieku, ku­riem ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu, informēšanu par viņu tiesībām. Daļai no šo neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem (tiem, kuri īres līgumus noslēguši līdz 01.01.2002.) vēl joprojām ir tiesības ierosināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa, kuru tās īrē no pašvaldības, atsavināšanu. Tikai dzīvokļa iegūšana īpašumā dod tiesības dzīvokli pārdot, dāvināt, kā arī atstāt mantojumā. Turklāt tikai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pilntiesīgi piedalīties mājas apsaimniekošanā, lemt par mājas apsaimniekošanas maksas noteikšanu, lemt par mājas uzkrājuma izmantošanu kādam konkrētam mērķim, balsot kopsapulcēs par darbībām mājas kopīpašuma daļā (piemēram, remontiem, pārbūvēm, arī atļaut vai neatļaut plānotās pārbūves kopīpašumā – piemēram, jumta maiņa, pagalma rekonstrukcija, papildu ieejas izbūve kādam veikalam vai birojam, invalīdu uzbrauktuves ierīkošana u.c. darbiem). Par neprivatizētiem dzīvokļiem šos lēmumus pieņem pašvaldība.
      Īrniekam tiek atgādināts, ka viņam vai viņa ģimenes locekļiem, kas ir ierakstīti īres līgumā, ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu. Tikai dzīvesvietas deklarēšana dzīvoklī tiesības izpirkt dzīvokli nedod. Tiem, kas vē­las izmantot tiesības iz­pirkt savu dzīvokli, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, lai varētu uzsākt atsavināšanas (izpirkšanas) procesu. Pārdošanas procesa procedūru nokārtošana ilgst aptuveni 6 mēnešus. Dzīvokli pašvaldība vispirms ieraksta zemesgrāmatā uz sava vār­da, veic dzīvokļa novērtēšanu (cenu nosaka sertificēts vēr­tētājs atbilstoši pastāvošajai tirgus cenai attiecīgajā mikrorajonā, dzīvoklī veiktais remonts vērtību neietekmē). Vienlaikus informējam, ka, noslēdzot pirkuma līgumu, pirkuma maksa nav jāsamaksā uzreiz. Dzīvokli var izpirkt, noslēdzot pirkuma līgumu uz termiņu līdz pieciem gadiem.
     Vienlaikus dzīvokļu īrnieki tiek informēti par prognozējamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kuru pieņemšanas gadījumā paredzēts, ka vairāk nepastāvēs beztermiņa īres līgumi. Būs tikai terminētie īres līgumi ar termiņu no viena līdz desmit gadiem. Beidzoties līguma termiņam, īrniekam būs tiesības līgumu pārslēgt no jauna, ja nebūs īres maksas parādu vai nebūs iestājušies kādi citi neizpildīti nosacījumi, kas liegs līgumu noslēgt.
     Aicinām visus tos iedzīvotājus, kuri dzīvo neprivatizētos dzīvokļos un kuriem īres līgumi ar pašvaldību noslēgti līdz 2002. gada 1. janvārim, izvērtēt iespējas izpirkt dzīvokļus no pašvaldības par naudu, tādējādi ie­gūstot īpašuma tiesības uz piešķirto īres dzīvok­li. Jau­tājumu vai neskaidrību gadījumos lūdzam vērsties paš-valdības īpašumu nodaļā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 302. kabinetā vai zvanot pa tālruni 65207416 (Regīna Mālniece).
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru