«Jēkabpils siltums» aicina klientus izmantot piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem
SIA «Jēkabpils siltums»

SIA «Jēkabpils siltums» aicina klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju. 
    Klientu parāds «Jēkabpils siltumam» par siltumenerģijas piegādi uz šī gada sākumu ir nedaudz vairāk kā 1,8 miljoni eiro. Lai arī katru ga­du parāds pakāpeniski sa­mazinās, kopumā tas ir ļoti liels. Tādēļ arī šajā gadā uz­ņēmums aktīvi turpinās darbu ar parādniekiem.
     Ikdienā uzklausot uzņēmuma klientus, kuriem, dažādu iemeslu dēļ ir izveido­jušies parādi par siltum­enerģiju, secinām, ka ne vienmēr tiek izmantotas vi­sas piedāvātās iespējas pa­rāda mazināšanai. Ņemot vērā, ka apkures sezona nemainīgi ir katru gadu, tad klientam jau laikus ir iespēja plānot savus izdevumus un laikus noskaidrot visas ie­spējas, kā tos optimizēt. Viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem paredza­mu maksājumu plānošanai ir slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu. Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pakalpojumu SIA «Jēkabpils siltums» ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1. maiju. Pie­redze rāda, ka, ja klients interesējās, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad ir arī pozitīvs rezultāts.
     Bieži no klientiem saņemam jautājumus, kas ir jā­dara, lai neveidotos līgumso­di. Atbilde ir vienkārša – regulāri un laikus jānorēķinās par piegādāto siltum­enerģiju. Tāpat kā klientam, tā arī uzņēmumam ir saistības pret citiem, un līgumsods ir kā likumīgs nodrošinājums pret aizkavētiem maksājumiem. Klientus, kuriem ir parāds par siltum­enerģijas piegādi, aicinām būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un, negaidot brīdi līdz tiesvedībai, no­maksāt parādus vai arī vērsties «Jēkabpils siltumā», lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda at­maksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par pa­rāda atmaksu klientam izdevī­gā apjomā un termiņā. Vienošanās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā ne­tiek aprēķināts līgumsods.
      Pēc  rakstiska iesnieguma iesniegšanas un Jēk­ab­pils sociālā dienesta izsniegtās izziņas uzrādīšanas mazno­drošinātām un trūcīgajām personām (ģimenēm) uz minētā statusa laiku netiek aprēķināts līgumsods par siltumenerģijas pakalpojuma maksājuma nokavējumu. Visiem tiem klientiem, kuriem ir piešķirts šāds statuss, noteikti iesakām laikus vērsties uzņēmumā, lai sa­ņemtu pieejamo atbalstu. Atgādinām arī to, ka šobrīd Jēkabpils pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, ko piešķir maksai par pakalpoju­miem (arī par apkuri), kas sais­tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Par tā saņemšanas nosacījumiem un kārtību var uzzināt, vēršoties Jēkabpils sociālajā dienestā.
Latvijā pērnā gada 25. mai­jā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kā re­zultātā rēķini jāsagatavo atbilstoši datu aizsardzības prasībām – klienti, kuri nav pieteikušies elektroniskā rēķina saņemšanai, rēķinus sa­vās pastkastītēs saņem tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Minēto prasību izpildīšana rada papildu izdevumus, tāpēc no 2018. gada 1. septembra šāda rēķinu saņemšana ir maksas pakalpojums, un klientam katrs papīra formātā sagatavots rēķins izmaksā 1,21 EUR (tajā skaitā PVN). Tos, kas to vēl nav paguvuši izdarīt, aicinām izvērtēt iespēju mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, kas tiek nodrošināta bez maksas.
     Lai rēķinu saņemtu elektroniski, lūdzam pieteikumu e-rēķina saņemšanai sūtīt uz e-pastu: gramatvediba@jekabpils­siltums.lv. E-pastā jānorāda «Pieteikums elektroniskā rēķina saņemšanai», kā arī šāda informācija: klients (vārds, uzvārds vai uzņēmums), adrese, klienta nr., e-pasts. Šādu pieteikumu var iesniegt arī klātienē.
    Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA «Jēkabpils siltums», Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234720, 65220714 vai 65233100. Darba laiks – pirmdien plkst. 8.00–8.00, otrdien, trešdien, ceturt­dien –  8.00–17.00, piektdien 8.00–16.00 (darba dienās pusdienlaiks – no plkst. 12.00 līdz 13.00).
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru