«Jēkabpils siltums» iesniedzis divus jaunus tarifu projektus
INESE ZONE

SIA «Jēkabpils siltums» publiskojis informāciju par diviem iesniegtiem jauniem tarifa projektiem. Uz­ņē­mums informē, ka siltumapgādes tarifs šobrīd ir 68,36 eiro par MWh bez PVN. 
 
     20. jūlijā «Jēkab­pils siltums» iesniedza Sa­biedrisko pakalpojumu re­gu­lēšanas komisijai (SPRK) jaunu tarifa projektu, kas paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra siltumapgādes ta­rifs būs 122,63 eiro par MWh bez PVN. Pilnā siltum­enerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar mainīgo izmaksu, kas ietver izmaiņas energobilancē, tehnoloģiskajos pro­cesos, kurināmo, elektroenerģiju, iepirkto siltumenerģiju u.c., un pastāvīgo izmaksu, kas ietver ie­kār­tu remontu un uzturēšanu, pamatlīdzekļu nolietojumu un citu pieaugumu, kā arī neparedzēto izmaksu iekļaušanu siltumapgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās, tajā skaitā iepriekšējās apkures sezonas zaudējumus  500 808 eiro ap­­mērā. SPRK iesniegtais tarifa projekts ir jāizvērtē un jādod atļauja tā piemērošanai.
Savukārt 25. jūlijā «Jē­kab­pils siltums» SPRK iesniedza otru siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz, ka no 2022. gada 1. septem­bra siltumenerģijas ta­rifs  būs 101,78 eiro par MWh bez PVN. Tarifa izmaiņas, kas iesniegtas regulatoram, ir saistītas ar kurināmā (dabasgāze, šķelda, zāģskaidas, koksnes granulas) ce­nas palielinājumu, iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājumu un pārdotās elektroenerģijas cenas samazinājumu. Regulatoram 21 dienas laikā jāizvērtē ie­sniegtais siltumenerģijas tarifs un jāpieņem lēmums.
    «Jēkabpils siltums» vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja piedāvāto tarifu un tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus. Par 20. jūlijā SIA «Jēkabpils siltums» ie­sniegto tarifa projektu iedzīvotāji var iesniegt priekšlikumus līdz šī gada 9. augustam, savukārt par 25. jūlijā ie­sniegto tarifu – līdz 1. au­gustam. Priekšlikumus par var iesniegt SIA «Jēkabpils sil­tums» Nameja ielā 4a, Jēkabpilī rakstveidā vai elektro­niski (tālrunis 65233100, e-pasts: jekabpils­siltums@­jekabpilssiltums.lv) vai Sa­bied­risko pakalpojumu re­gulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).
 
Apkures sezonā tarifs var tikt mainīts vairākas reizes
    SIA «Jēkabpils siltums» informē, ka arī 2022./2023. gada apkures sezonā tarifs var tikt mainīts vairākas reizes. Gadījumā, ja nākamajos mē­nešos samazināsies kurinā­mā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena būs ze­māka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, un attiecīgi izmaksas, tarifs tiks pārska­tīts un samazināts, bet, ja kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena nesamazināsies un turpinās pieaugt,  uzņēmums būs spiests vēlāk atkārtoti pārskatīt un paaugstināt siltum­enerģijas tarifu.
    Preses konferencē Jēkab­pils novada domē SIA «Jē­kab­pils siltums» valdes loceklis Raits Sirmovičs at­­bildēja uz plašsaziņas lī­dzekļu pārstāvju jautājumiem un informēja par ga­tavošanos apkures sezonai.
   – Varētu vaicāt – kāpēc apstiprināšanai ir iesniegti divi tarifu projekti. Viens no tiem ir spēkā kopš 2018. ga­da, bet, kardināli pieaugot energoresursu cenām, ir sa­ņemta atļauja attiecībā uz ta­rifa mainīgo daļu – kurināmā, elektrības un iepirktās siltumenerģijas izmaksām ātri veikt izmaiņas sezonas laikā, iesniedzot regulatoram jaunās izmaksas, kas mēneša laikā tiek apstiprinātas.  Saistībā ar mainīgās da­­­ļas izmaksām ir iesniegts tarifs, kas stāsies spēkā  no 1. septembra. Pastāv iespēja, ka tas līdz jaunajam ga­dam vēl var mainīties atkarībā no tā, vai kādas no mainīgajām izmaksām pieaugs vai samazināsies.   
Savukārt jauns pastāvīgais tarifs, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra līdz nākamās apkures sezonas beigām, vairs netiks mainīts atkarībā no energore­sursu izmaiņām, jo šajā ta­rifā ir iestrādāta pagājušās sezonas zaudējumu segšana. Šo tarifu 2024. gadā no­teikti atkal mainīsim, jo 2023. gadā pabeigs būvēt divas jaunas katlumājas  ar 10 megavatstundu jaudu Tvaika ielā un Ķieģeļu ielas mikrorajonā ar divu megavatstundu jaudu, kas darbosies ar šķeldu, un tāpēc būs citas izmaksas apkurei, – skaidroja Raits Sirmovičs.
    Vaicāts par to, kā sokas ar kurināmā iepirkumu, R. Sirmovičs stāsta, ka Jēkab­pilī diezgan liela daļa no energoresursiem ir dabas gāze. 2021. un 2022. gada sezonā dabas gāze tika iepirkta par pusotru miljonu eiro, bet koksnes izstrādājumi – par 936 000 eiro. Ar šķel­du var iztikt tikai līdz nulle grādiem, bet, temperatūrai pazeminoties, apkurei jāizmanto gāze.  R. Sir­mo­vičs pauda cerību, ka Valsts kases, kurai uzņēmums iesniedzis lūgumu izsniegt  divu miljonu eiro aiz­devumu  ar pašvaldības gal­vojumu, lai iepirktu kurināmo, lēmums būs labvēlīgs.  Uzņēmums jau esot vei­cis šķeldas iepirkumu. Tas šogad notiek divos posmos. Viens ir ar piegādi līdz septembra beigām ar šķeldas uzkrāšanu Tvaika ielas katlumājai 10 000 megavatstundu apmērā. Tur šķeldu var uzkrāt divos laukumos.
   – Šogad iegādāsimies šķeldu ar uzkrāšanu, jo ne­var zināt, kāda vēlāk būs ce­na. Savukārt otrajā posmā no oktobra līdz jaunā gada bei­gām atkal ir līgumi par šķeldas uzkrāšanu, kad iegādātā būs iztērēta. Tas attiecas arī uz Celtnieku ielas katlumājām, kur šķeldu arī uz­krājam un pērkam berkubos. Šķeldas cena ir ievērojami pieaugusi. Ja pērn be­ramā šķelda maksāja līdz 12 eiro par m3, bet, maksājot  par megavatstundu – 14,75 eiro, tad šogad līdz septembrim cena ir 33,75 eiro par megavatstundu, bet no septembra līdz decembrim – jau par 40,75 eiro un par berkubu – no 24,15 līdz 27 eiro. Piegādātāji ir vairāki. Ir arī tādi, kas var piegādāt nelielu apjomu, bet par izdevīgāku cenu. Veicām ce­nu aptauju, pieteicās pieci pre­tendenti, un ar trim no­slēdzām līgumu par  ze­māko cenu, – informēja uzņēmuma vadītājs. 
    – Savukārt «Latvijas gā­ze» slēdz līgumus tikai uz vienu mēnesi. Labi, ka vasarā gāzi faktiski nelietojam, tikai remonta gadījumos, ja jāaptur šķeldas katls, bet tie ir ļoti mazi apjomi. «Latvijas gā­zes» iepirkumu daļa informē, ka  no septembra par gāzi vajadzēs maksāt avansā. Pašreiz nav zināms, kā­da būs gāzes cena. Tā veidojas, vērtējot biržas cenu un  savas izmaksas. Tomēr priecē, ka «Latvijas gāze» ir publiski paziņojusi, ka veic gā­zes iepirkumu. Cerams, ka, lai vai par kādu cenu, bet tā būs. Gāzes cena  pērn ok­tobrī bija 65,95 eiro par me­gavatstundu, bet tagad  jūlijā – jau 114,83 eiro, – sacīja Raits Sirmovičs. 
Viņš minēja, ka iedzīvotāju apkures parādiem ir tendence samazināties, jo no­tiek darbs ar parādniekiem kopā ar SIA «JK Namu pārvalde».  Uz 29. jūliju 2021. gadā kopējais parāds bija viens miljons 551 tūkstotis eiro, bet tagad ir viens miljons 338 tūkstoši eiro. 
    Vaicāts par remontiem pirms apkures sezonas, R. Sirmovičs sacīja, ka faktiski ir pabeigts remonts Dārzu ielas katlumājā, kur pārmūrēja katla apšuvumu par 10 000 eiro. Tāpēc uz brīdi pārtrauca karstā ūdens piegādi. To varēja nodrošināt, kurinot ar gāzi, bet to nedarīja, lai taupītu. Dažādi remontdarbi tiek veikti arī Tvaika ielas katlumājā. Pārbaudot siltumtrases ar spiedienu, sūce atklāta Ķieģeļu ielas mikrorajonā, kur šonedēļ sāks darbus, lai to novērstu. 
R. Sirmovičs aicināja ie­dzī­votājus maksimāli vēlu pieslēgt apkuri, lai var ietaupīt. Nu jau visā Eiropā mudinot rīkoties šādi. Kā zināms, apkuri mājai sākotnēji pieslēdz, kad vēlmi to saņemt izsaka iedzīvotāju vairākums. 
    SIA «Jēkabpils siltums» ai­cina iedzīvotājus būt sa­protošiem pieaugošā siltum­enerģijas tarifa dēļ, ņemot vērā arī ekonomiski saspringto šī brīža situāciju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 
    21. jūnijā Ministru kabine­tā apstiprināja Labklājības mi­nistrijas informatīvo ziņojumu «Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvo­tāju grupām». Tas sagatavots sadarbībā ar Eko­no­mikas ministriju. Ziņojumā pare­dzēts, ka vislielāko at­balstu saņemtu mazaizsargātākās grupas – iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, kā arī seniori, cilvēki ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušie un ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti. Plānota mā­jokļa pabalsta pieejamības paplašināšana, valsts sociālo pabalstu piešķiršana noteiktām sociālajām grupām un kompensācija mājsaimniecībām par energoresursiem.  «Jēkabpils siltums» aicina iedzīvotājus rūpīgi sekot aktualitātēm par iespējamo valsts atbalstu saistībā ar ener­­goresursu cenu un in­flācijas straujo pieaugumu Eko­­nomikas ministrijas tī­mekļvietnē: www.­em.gov.­lv un Labklājības ministrijas tī­mekļ­­vietnē www.lm.gov.lv. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. re kā
  re kā
  pirms 1 nedēļas

  Vai tad vajadzēja tik gari rakstīt, ja visu var pateikt vienā teikumā, ka ar Jauno gadu siltuma tarifs dubultosies.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 nedēļas

  Tur jau Sirmovičs vainiks.

 3. to GedertsPiebriedis
  to GedertsPiebriedis
  pirms 1 nedēļas

  Sirmovičs jau nerakstīja rakstu.

 4. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 nedēļas

  Brīva Daugav pierakstij vis, ko viņč stāstij. Lai pec tam nav kasišanas, ka teics pavisam ko cit. Ka tarifs būs bij nolemc zemaks neka viņč pateic.

  Atbildēt
 5. re kā
  re kā
  pirms 1 nedēļas

  Tad noskaidro, kāpēc nav jaunas ziņas par dzīvi un tās problēmām Jēkabpils novadā? Lai pabraukā pa pagastiem un jaunumi būs ko rakstīt.

Pievienot komentāru