Kāpēc Salas novadā nav pabalsta ārkārtas situācijā katram skolēnam?
ILZE BIČEVSKA

ILZE BIČEVSKA
– Vēlos uzdot jautājumu ģimenes, kurā aug viens bērns, vārdā. Lasām, ka ārkārtas situācijas lai­kā Jēkabpils pilsētā, Krustpils un Jēkabpils novadā piešķirti materiālie atbalsti IKVIENAM tur deklarētajam izglītojamajam. Savukārt Salas novadā – tikai trūcīgajiem un mazturīgākajiem. Ar kādu pamatojumu tas ir darīts? Vai mums, kuri dzīvojam šajā novadā,  bet neietilpstam šajās grupās, klājas vieglāk nekā tiem, kuri deklarēti minētajās pašvaldībās? – jautā mamma Laura no Salas novada. Viņa savas elektroniskās vēstules noslēgumā vēl piebilst, ka ģimenē jau nav tā, ka badā jāmirst, bet šis jautājums tiek uzdots t.s. principa pēc. 
  Uz šo jautājumu oficiālā vēstulē atbildēja Salas novada Sociālā dienesta vadītāja  Ludmila Austriņa: 
   – Salas novadā saglabāta pabalstu kārtība, kāda tā bija noteikta līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» (turpmāk – rīkojums) 4.3.3 apakšpunktam valsts ap­mak­sā 1.–4. klašu bērnu ēdināšanu 50% apmērā tikai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bet otru pusi sedz pašvaldība. 
   Saskaņā ar rīkojumu ap­rīlī un maijā saņemtās valsts budžeta dotācijas pārpalikumu drīkst izlietot 50% ap­mērā ēdināšanas izdevumu segšanai 5.–9. klases bērniem no trūcīgām, mazno-drošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 
     Atbilstoši Salas novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2020/6 «Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību» ģimene (persona) var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu (pievienojot pamatojošus dokumentus) par pabalsta krīzes situācijā saņemšanu. 
    Katra pašvaldība nosaka savu kārtību un apmēru sociālās palīdzības sniegšanā. Piemēram, Salas novada pašvaldība apmaksā ģimenēm personīgā transporta izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādēm, ko ne­apmaksā jautājumā nosauktās pašvaldības. 
 
 
Reklāma
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. A
  A
  pirms 3 nedēļām

  Ja tev ir mašīna - saņem pabalstu?! Ja nav mašīnas - saņem figu. Salas novads eleluja

  Atbildēt
 2. Lingvistika
  Lingvistika
  pirms 3 nedēļām

  Pareizi ir-Aleluja.

 3. Sals
  Sals
  pirms 2 nedēļām

  Š.g. 30. aprīļa sēdē Salas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus par pašvaldības sniegto pabalstu izsniegšanas kārtību iedzīvotājiem, kurus ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, ja no to gribas neatkarīgu apstākļu dēļ paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un nesaņem dīkstāves pabalstu. Pabalsts varēs piešķirt tikai tām ģimenēm (personām), kurām ārkārtējās situācijas laikā dzīvesvieta deklarēta Salas novadā. Tas saņemams tikai izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tā. Lūgt piešķirt pabalstu var ģimenes (personas): kurām ārkārtējās situācijas laikā nav nekādu ienākumu, piemēram, - bezalgas atvaļinājuma vai bezdarbnieka statusa (ja vēl nav saņemts pabalsts) dēļ; kurām, atgriežoties mājās no ārvalstīm un atrodoties pašizolācijā, radušies papildus izdevumi, ko pašas nespēj segt (papildus mājokļa, viesnīcas, transporta u.c. izdevumi). Šiem izdevumiem jābūt dokumentāli apliecinātiem; kuras atradušās vai vēl atrodas karantīnā un tām nav iztikas līdzekļu. Pabalsta apmērs vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80 euro mēnesī. Personas atbilstību noteiktajiem kritērijiem izvērtē un pabalstu piešķir Salas novada Sociālais dienests, saņemot iesniegumu par pabalsta izmaksu krīzes situācijā. Ja ģimene (persona) jau saņem kādu no Salas novada pašvaldības noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem krīzes situācijā (stihiska nelaime u.tml.), tā nevar vienlaicīgi saņemt arī pašvaldības piešķirto pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.

  Atbildēt

Pievienot komentāru