Kapsētas jaunajā daļā ģimenes kapavietas nevarēs aizņemt
INESE ZONE

BD jau informēja par Jēkabpils pašvaldības komitejās apspriesto jautājumu par nepieciešamību apstiprināt jaunus «Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus». 
       Tas nepieciešams tādēļ, ka šī gada 6. martā stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā par Jūrmalas domes kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumu atbilstību LR Satver­smei. Tiesa ir noteikusi, ka vispārcilvēciskās vērtības, tostarp cilvēka cieņa, pieprasa, ka pēc nāves tuviniekiem ir pienākums apbedīt mirušo cilvēku, un kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldība  ir tiesīga iekasēt mak­su. Lai pildītu šo spriedumu, paš­valdībai bija nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus. De­pu­tātu diskusija bija par to, vai arī turpmāk ļaut aizņemt ģimenes kapavietas vai piešķirt ne vairāk kā divas. Ierosinājums piešķirt ne vairāk kā divas bija saistīts ar nolūku ierobežot jaunās kapsētas teritorijas paplašināšanos uz ģimenes kapavietu rēķina. 
     Jēkabpils domes sēdē nolemts apstiprināt «Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus». 
     Pēc saskaņošanas ar Vi­des aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un pēc tam tiks publicēti pašvaldības mājaslapā.
       Noteikumi nosaka pilsētas kapsētu iekšējās kārtību, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kā arī kapličas izmantošanas kārtību. Atbilstoši minētajam Satversmes tiesas spriedumam netiks iekasēta mak­sa par kapavietas nomu. Taču četrvietīgas ģimenes kapavietas vairs nevarēs nomāt. Personai jaunu ze­mes gabalu apbedīšanai varēs ierādīt ne lielāku kā div­vietīga kapavieta. Atse­višķos gadījumos var tikt piešķirtas vairāk nekā divas kapavietas, ja nelaimes ga­dījuma vai noziedzīga nodarījuma rezultātā bojā gājuši vairāki vienas ģimenes lo-cekļi, kā arī daļēji slēgtajā kapsētas daļā, ja to atļauj pieejamā teritorija. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā ir brīva vieta, bet tajā nav iespējams veikt ap­bedījumu tehnisku iemeslu dēļ, personai piešķir jaunu kapavietu, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu. At­vērtā un daļēji slēgtā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai kurā var veikt virsapbedījumu, atļauju apbedīt mirušo dod pašvaldības pilnvarota persona. Ja par kapavietas ie­gū­šanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētas apsaimniekotājam rakstveida iesniegumu par kapavietas pārņemšanu. Atbilstoši noteikumiem kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja tā tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu vai tā ir atzīta par aktētu. Kapavietu, kas pāriet pašvaldības valdījumā, var ierādīt jaunu apbedījumu veikšanai. Kap­sētas apsaimniekotājs piešķir kapavietu virs esoša ap­bedījuma virsapbedījuma veikšanai, ja pēc pēdējā ap­bedījuma šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 gadi un ir saņemta Veselības inspekcijas atļauja. Šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 gadiem, ja virsapbedījums tiek lūgts ģimenes kapavietā un ir iesniegta Veselības inspekcijas atļauja. Veicot virsapbedījumus, jāsaglabā kultūras pieminekļi.  
      Kapavietu komisijas lē­mumu par kapavietas aktēšanu vai piešķiršanu un kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils domē. l
 
Uzziņai 
  •  aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;
  •  aktēta kapavieta – kapavieta, kas piecus gadus pēc kārtas ir atzīta par nekoptu kapavietu;
  •  atvērta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
  •  daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
  •  slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšana nenotiek. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru