Krustpils novadā apstiprinātas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifā
Sagatavoja Ieva Lapiņa

Ar 1. janvāri veikti vairāki grozījumi  Atkritumu apsaimniekošanas likumā, bet būtiskākais ir izmaiņas atkritumu maksas noteikšanas komponentēs, kas turpmāk nosaka, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:
   1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība, un atkritumu apsaimniekotāju;
   2) sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas SIA «Vidusdaugavas SPAOO» poligonā «Dziļā vāda»  ar 2018. gada 1. janvāri paaugstināts un no­teikts 67,16 EUR bez PVN par vienu apglabājamo nešķiroto sadzīves atkritumu tonnu.
Saskaņā ar Krustpils no­vada domes sēdes 28.12.2017.  Nr. 22  lēmumu un SIA «Spuņģēni–Daugavieši»  2018. gada 2. janvārī  izdoto rīkojumu, sākot ar 2018. gada 1. janvāri ir noteikti šādi atkritumu apsaimniekošanas tarifi:
   a) atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 (vienu) kubikmetru EUR 21,34  ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu re­ģenerācijas, kas veido 8,08 EUR bez PVN, un Sa­biedrisko pakalpojumu re­gulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu at­kritumu poligonos, kas veido 9,56 EUR bez PVN);
   b) atkritumu apsaimniekošanas tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī EUR 2,11 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 0,80 EUR bez PVN, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap­stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 0,94  EUR bez PVN);
    c) atkritumu apsaimniekošanas tarifs viensētās dzīvojošajiem  par vienu 120 l maisu EUR 3,10 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 1,18 EUR bez PVN, un Sa­biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 1,38  EUR bez PVN).
    SIA «Spuņģēni–Dauga­vieši» aicina Krustpils novada iedzīvotājus noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu – gan tos, kam līguma darbības termiņš ir beidzies, gan tos, kam līgums nav noslēgts vispār, jo likumdošana nosaka, ka ikvienam iedzīvotājam ir pienākums piedalīties  paš­valdības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā.  
   Papildu informācija pa tel. 65237617; 26388004  vai sūtot uz e-pastu: spungeni-daugaviesi@inbox.lv, vai ierodoties personīgi SIA «Spuņģēni–Daugavieši» A1 kabinetā (pagrabstāvā), Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. 1
  1
  pirms 9 mēnešiem

  Krustpils novads jau nopelnīs kārtīgi,jo ceļas ne jau atkritumu tarifs,bet dabas resursu nodoklis.No kura liela daļa ieripo novada kontos.

  Atbildēt
 2. 1
  1
  pirms 9 mēnešiem

  Nodoklis,no kura lielākā daļa ieripo novada kontos.

  Atbildēt

Pievienot komentāru