Lielās talkas norises vietas

Aknīstes novadā
   24. aprīlī: Četru vēju kalniņš — kāpņu remonts. Svēt­avots. Bānītis un tā ap­kārtne. Gārsenes takas skolas apkārtne. Asares muzejs un parks. Estrāde un tās ap­kārtne, nogāze. Asares pa­matskolas apkārtne, sporta laukums. Ceļa Kraujas- Su­sēja malas.
    25. aprīlī: Tirgus ielas gals līdz Melioratoru ielai. Dzīvojamās mājas apkārtne Augšzemes un Strādnieku ielas krustojumā. Tirgus, Strādnieku un Krasta ielas krustojums. Tuņķeļu kapi. Dzirnavu ielas sākums. Vec­muižas ezera  krasti. Zuju eze­ra krasti. Gārsenes pa­gasta ceļmalas. Asares parks, ābeļdārzs. Ancenes centrs.
   Talkas koordinators Jānis Gavars,  t. 28685224.
 
Jēkabpils novadā
   Ābeļu pagastā: Ābeļu kapi. Teritorijas sakārtošana pie Ābeļu kapiem. Veco koku, krūmu izzāģēšana, lapu grābšana. Atbildīgais: Rai­monds Jaudzems, t. 26587126.
   Ābeļu pagasta ceļmalas. Atkritumu savākšana gar ceļmalām. Atbildīgais: Juris Turlajs,   t. 28395556.
Dignājas pagastā: Dig­nājas muižas teritorija. To­pošā organizācijas «Dzīvības koks» rehabilitācijas centra apkārtnes uzkopšana. Atbil­dīgais: Jānis Raubiška, t. 29426300.
   Dunavas pagastā: Du­navas vecā skola. Sakops apkārtni ap veco skolu. Grābs lapas, cirtīs atvases. Atbildīgais: Sandis Ruļuks, t. 26001672.
Kalna pagastā: Alek­sandra Grīna parks. Atbildī­gā: Maruta Cankale, t. 65229306.
    Dubulti. Kultūras nama «Zītari» parka sakopšana un labiekārtošana. Atbil­dīgā: Sandra Vecumniece,   t. 26824411.
   Leimaņu pagastā: Lei­maņu kapsēta. Teritorijas sakopšana (koku zaru un sauso lapu savākšana). At­bildīgais: Antons Tropiks,     t. 29452995.
   Leimaņu centrs. Vēstu­riskā centra sakopšana. Krū­mu izzāģēšana, lapu grābšana, atkritumu savākšana. To visu aicina darīt biedrība «Akācija Plus». Atbildīgā: Inita Lāce, t. 25945299.
   Rubenes pagastā: Iza­belinas kapsēta. Žoga iekārtošana. Atbildīgā: Ināra Prei­tāga, t. 29125129.
   Rubeņu pamatskolas ap­kārtne un centrs. Tiks sakopta un labiekārtota skolas apkārtne, sporta laukums, salasīti atkritumi ceļmalās. Atbildīgā: Ināra Kantāne,           t. 29388480.
   Kaldabruņas skola. Tiks labiekārtota vecās skolas ap­kārtne, ierīkota šķūņa mākslas galerija. Atbildīgā: Ieva Jātniece, t. 29548967.
   Zasas pagastā: Zasas skola un parks. Lapu grābšana, sauso zaru vākšana. Atbildīgais: Juris Krūmiņš,      t. 26800957.
   Liepu ciemats. Sa­bied­riskās ēkas teritorijas sakopšana, ārstniecības augu           stādījumu ierīkošana. Atbil­dīgā: Livija Štolniece,                   t. 26800957.
   Staģu kapsēta. Teritorijas sakopšana, lapu grābšana, zaru vākšana, dedzināšana. Atbildīgā: Inese Grauze, t. 20371521.
   Talkas koordinators Jānis Subatiņš, t. 65220733, 29126223.
 
Krustpils novadā
   Krustpils pagastā: Grī­vas kapu un  ceļa malu sa­kopšana.
   Kūku pagastā: talka Ro­gāļu gravā un Asotes pilskalnā.
   Mežāres pagastā: ciemata parka teritorijas sakopšana.
   Atašienes pagastā: Ma­rinzejas ezera peldvietas, pagasta centra un baznīcas apkārtnes sakopšana.
   Vīpes pagastā: talka sko­las apkārtnē, pagasta centrā un 2. pasaules karā kritušo kapsētā.
   Variešu pagastā: kultūras nama apkārtnes un Brāļu kapu, Medņu bibliotēkas un ambulances apkārtnes, Lie­penes skolas apkārtnes sa­kopšana. Variešos — darbi atpūtas vietā «Birzītes».
   Krustpils novada administrācijas darbinieki talkos pie Laukezera, galvenajā pludmalē.
   Talkas koordinators no­vadā Ilmārs Luksts, t. 65231885, 25671222.
 
Salas novadā
   Salas novadā šogad plānots kopējiem spēkiem sa­kopt pašvaldības teritorijas ciematos. Lielās  talkas dienā sakopšanas darbi notiks:
   Salā: pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. Tiks sakopts skvērs  pie ūdenstorņa: grābtas lapas, iestādīta  krūmu grupa. Atbildīgā        persona: V. Stolere, t. 29612095.
   Biržos: pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. Mērķis ir sakopt Podvāzes upes krastus. Atbildīgā      persona G. Lavigina, t. 26249834.
   Ošānos: talkas sākums plkst. 9.00. Pulcēšanās  Ošā­nu 14. mājas pagalmā.             Tiks kopta Ziemeļsusējas upes   aizsargjosla.   Atbildī­gā persona I. Jageloviča, t. 26216969.
   Sēlpils pagastā: pulcēšanās pie Sēlpils kapiem, talkas sākums plkst. 9.00. Tiks kopti  Sēlpils  kapi.  Atbildī­gā persona: A. Bārzdiņa,  t. 27839705.
   Talkas koordinatore: Va­lentīna Stolere.
 
P. S. Par talkas norisi Jē­kabpilī un Viesītes novadā informāciju BD publicēja jau iepriekš. Par  talkošanas vietām  un laikiem visā Latvijā  plašāk var lasīt www.tal­kas.lv.
 
Sagatavoja J. Apīnis
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru