Maina amatpersonu  un darbinieku atlīdzības nolikumu
AIJA VALDMANE

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku  atlīdzības  nolikumā   jēdziens «speciālā internātpamatskola» tiek aizstāts ar vārdu «pamatskola». Savukārt darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, tiek atlīdzināts ikgadējais apmaksātais papildu atvaļinājums, kas piešķirams saskaņā ar Darba likuma 151. pantu, Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 77. punktu un pašvaldības Darba koplīguma 20. punktu, proporcionāli nostrādātajam laikam. 
       Ar šī gada 1. janvāri tiek veikti šādi grozījumi minētajā nolikumā: vadības no­daļā novada domes priekšsēdētājam  ar vienu slodzi no­teikta alga 2 118 eiro; do-mes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir atbrīvotais – 1 797 eiro; izpilddirektoram – 1 801 eiro; finanšu un grāmatvedības nodaļā no­daļas vadītājam, kas ir ar domes lēmumu apstiprināts darbinieks par vienu slodzi –1 351 eiro; grāmatvedībā: galvenajam grāmatvedim alga par vienu slodzi – 1 284 eiro; sešiem grāmatvežiem alga par vienu slodzi 991 eiro; finansists saņem 1 284 eiro par slodzi.
      Administratīvajā nodaļā nodaļas vadītājs, kas ir ar domes lēmumu apstiprināts darbinieks, par vienu slodzi saņem 1 171 eiro; trīs juristi par vienu slodzi saņem 1 081 eiro; personāla vadības speciālists par vienu slodzi saņem 1 081 eiro; iepirkumu speciālists – 991 eiro; divi datortīklu un informācijas sistēmu administratori par vienu slodzi saņem 991 eiro, tikpat arī arhīva pārvaldības speciālists. 
     Attīstības nodaļā nodaļas vadītājs ir ar novada domes lēmumu apstiprināts nodaļas darbinieks un par vienu slodzi saņem 1 171 eiro, teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciālists – 991 eiro; projektu vadītājs – 1 081 eiro; projektu koordinators – 991 eiro; projektu administrators – 991 eiro; jaunatnes un tūrisma lietu speciālists – arī 991 eiro; tikpat par pilnu slodzi saņem būvinženieris, kam ir pusslodze. 
      Krustpils novada paš­valdības būvvaldē tās vadītājs, arhitekts par vienu slodzi saņem 1 900 eiro; būvinspektors – 1 647 eiro; būvinspektora palīgs – 1 382 eiro; būvvaldes speciālists, lietvedis – 1 100 eiro.
     Krustpils novada dzimt­sarakstu nodaļā tās vadītājs – strādā uz pusslodzi – par pilnu slodzi saņemtu 1 081 eiro; vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs par vienu slodzi – 1 171 eiro; di­vi civilās un vides aizsardzības speciālisti – 991 eiro.
      Komunālās saimniecības nodaļā tās vadītājs, kas strādā uz 0,8 slodzēm, par vienu slodzi saņemtu 1 171 eiro; saimnieks, sagādnieks, mikroautobusa vadītājs par vienu slodzi – 900 eiro; trīs ēkas uzraugi apkopēji par vienu slodzi saņem 479 eiro. Tikpat daudz saņem sētnieks-apkopējs. Darba aizsardzības speciālists šajā nodaļā, kas strādā uz pusslodzi – 991 eiro par slodzi. 
      Krustpils novada bāriņtiesā tās priekšsēdētājs un bāriņtiesas loceklis Atašie­nes pagastā par vienu slodzi saņem  1 171 eiro; priekšsēdētāja vietniekam, bāriņtiesas loceklim Kūku pagastā, kas strādā uz 0,7 slodzēm, paredzēti 1 171 eiro par slodzi; bāriņtiesas loceklim Krustpils un Mežāres pagastā strādājošajiem uz 0,3 slodzēm – tāpat domāti 1 171 eiro par slodzi; tikpat liela alga par slodzi paredzēta bāriņtiesas loceklim Variešu un Vīpes pagastā, strādājošam uz 0,8 slodzēm. Bā­riņtiesas sekretārs, kas ir uz 0,5 slodzēm, par pilnu slodzi saņemtu 991 eiro.
      Krustpils novada So­ciālā dienesta vadītājs saņem 1 171 eiro par slodzi; va­dītāja vietnieks, Vīpes pagasta sociālais darbinieks – 991 eiro par slodzi; Atašienes pagasta sociālais darbinieks – 900 eiro par slodzi; tikpat saņem divi Kūku pagasta sociālie darbinieki; Mežāres, Variešu un Krustpils pagasta sociālie darbinieki katrs par slodzi saņem 900 eiro. Sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem arī pienākas 900 eiro par slodzi. 
     Novada kultūras darba koordinators, piederošs pie radošo darbu amatu saimes, par vienu slodzi saņem 991 eiro.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru