Mežaparkā veiks gan sanitāro, gan kopšanas cirti
Sagatavoja J. Apīnis

BD bija publicēta vēstule, kuras autori pauda satraukumu par to, ka Jēkabpils Mežaparkā pie Radžu ūdenskrā­tuves laikus netiek veikta sanitārā cirte, jo gadījumā, ja to veiks siltā laikā, kad temperatūra pārsniedz plus četrus grādu robežu, tas varot veicināt kaitēkļu iz­platību.
      Publicējam Jēkabpils paš­­valdības teritorijas plāno­­šanas nodaļas ainavu arhitektes Mārītes Brei­ma­nes atbildi uz šo jautājumu par  koku ciršanu Meža­par­kā: «2018. gada 22. no­vem­brī Jēkabpils dome pieņē­ma lē­mumu Nr.499 «Par kus­tamas mantas pārdošanu iz­solē», nolemjot atsavināt tai piederošo kustamu man­tu – koksni ar kopējo apjomu 326 kubikmetri, kas atrodas Jēkabpils pašvaldībai piederošā nekustamā īpa­­šumā Mežaparkā. Izsoles rī­kotājs bija Jēkabpils paš­val­dība. Izsole notika 2018. gada 20. decembrī. Uz izsoli no­teiktajā termiņā pieteicās viena ju­ridiska persona – SIA «Wood­­master», kas izsolē piedalījās, bet nesolīja.
    2019. gada 17. jan­vā­rī Jēkabpils dome atkal pieņē­ma lēmumu Nr.10 «Par kustamas mantas pārdošanu izsolē», ar kuru nolēma at­savināt Jēkabpils pilsētas paš­­valdībai piederošo kustamu mantu – koksni, kas at­rodas Mežaparkā. Izsole no­tika 2019. gada 12. februārī.  Uz to noteiktajā termiņā pie­­teicās viena juridiska perso­na – SIA «Ošukalns», kas no­solīja augstāko cenu.
     Šobrīd ir sagatavots do­mes lēmuma projekts un ie­sniegts uz izskatīšanu 21. feb­­­ruāra finanšu komitejā un 28. februāra domes sēdē par pirkuma līguma slēgšanu izsolītās  koksnes iegādei Jēkabpils Mežaparkā.
     Tā būs kopšanas cirte ar pa­pildu nosacījumiem un sanitārā cirte ar papildu no­sacījumiem. Tas nozīmē, ka sa­nitārajā cirtē izzāģēs meža sli­mību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus, sau­sos, vēja gāztos un lauztos kokus. Savukārt kop­šanas cirti veiks 9., 10., 11.,  12. nogabalos, kur izzāģēs mar­ķētos kokus, lai uzlabotu paliekošo koku aug­šanas apstākļus, kas attiecīgi sekmēs mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanu.
     Pilsētas teritorijā kokus cirst ir aizliegts no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Šis periods at­­tieksies arī  uz Jēkabpils Me­­­žaparka koksnes  izstrādes darbu veicējiem».
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. he he
  he he
  pirms 7 mēnešiem

  Jau paliek smieklīgi... Visu ziemu atbumbulēja, un tagad sabiedrības spiediena rezultātā, kad martu sola siltu, ķersies vērsim aiz ragiem. Tie kukaiņi jau mostas...

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 7 mēnešiem

  Vajag cirst pa tīro. Lai cilvēk no pilsēt redz ūden.

  Atbildēt
 3. aha
  aha
  pirms 7 mēnešiem

  Tā jau tu ūdeņus gribi redzēt.:))

Pievienot komentāru