Mežaparkā veiks gan sanitāro, gan kopšanas cirti
Sagatavoja J. Apīnis

BD bija publicēta vēstule, kuras autori pauda satraukumu par to, ka Jēkabpils Mežaparkā pie Radžu ūdenskrā­tuves laikus netiek veikta sanitārā cirte, jo gadījumā, ja to veiks siltā laikā, kad temperatūra pārsniedz plus četrus grādu robežu, tas varot veicināt kaitēkļu iz­platību.
      Publicējam Jēkabpils paš­­valdības teritorijas plāno­­šanas nodaļas ainavu arhitektes Mārītes Brei­ma­nes atbildi uz šo jautājumu par  koku ciršanu Meža­par­kā: «2018. gada 22. no­vem­brī Jēkabpils dome pieņē­ma lē­mumu Nr.499 «Par kus­tamas mantas pārdošanu iz­solē», nolemjot atsavināt tai piederošo kustamu man­tu – koksni ar kopējo apjomu 326 kubikmetri, kas atrodas Jēkabpils pašvaldībai piederošā nekustamā īpa­­šumā Mežaparkā. Izsoles rī­kotājs bija Jēkabpils paš­val­dība. Izsole notika 2018. gada 20. decembrī. Uz izsoli no­teiktajā termiņā pieteicās viena ju­ridiska persona – SIA «Wood­­master», kas izsolē piedalījās, bet nesolīja.
    2019. gada 17. jan­vā­rī Jēkabpils dome atkal pieņē­ma lēmumu Nr.10 «Par kustamas mantas pārdošanu izsolē», ar kuru nolēma at­savināt Jēkabpils pilsētas paš­­valdībai piederošo kustamu mantu – koksni, kas at­rodas Mežaparkā. Izsole no­tika 2019. gada 12. februārī.  Uz to noteiktajā termiņā pie­­teicās viena juridiska perso­na – SIA «Ošukalns», kas no­solīja augstāko cenu.
     Šobrīd ir sagatavots do­mes lēmuma projekts un ie­sniegts uz izskatīšanu 21. feb­­­ruāra finanšu komitejā un 28. februāra domes sēdē par pirkuma līguma slēgšanu izsolītās  koksnes iegādei Jēkabpils Mežaparkā.
     Tā būs kopšanas cirte ar pa­pildu nosacījumiem un sanitārā cirte ar papildu no­sacījumiem. Tas nozīmē, ka sa­nitārajā cirtē izzāģēs meža sli­mību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus, sau­sos, vēja gāztos un lauztos kokus. Savukārt kop­šanas cirti veiks 9., 10., 11.,  12. nogabalos, kur izzāģēs mar­ķētos kokus, lai uzlabotu paliekošo koku aug­šanas apstākļus, kas attiecīgi sekmēs mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanu.
     Pilsētas teritorijā kokus cirst ir aizliegts no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Šis periods at­­tieksies arī  uz Jēkabpils Me­­­žaparka koksnes  izstrādes darbu veicējiem».
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. he he
  he he
  pirms 11 mēnešiem

  Jau paliek smieklīgi... Visu ziemu atbumbulēja, un tagad sabiedrības spiediena rezultātā, kad martu sola siltu, ķersies vērsim aiz ragiem. Tie kukaiņi jau mostas...

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 11 mēnešiem

  Vajag cirst pa tīro. Lai cilvēk no pilsēt redz ūden.

  Atbildēt
 3. aha
  aha
  pirms 11 mēnešiem

  Tā jau tu ūdeņus gribi redzēt.:))

Pievienot komentāru