Mežaparkā veiks sanitāro un kopšanas cirti
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē pieņemts lēmums par cirsmu izsoli Jēkabpils Mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves, kur tiks veikta sanitārā un kopšanas cirte. 
    Darbības tiek veiktas atbilstoši 2011. gadā izstrādātajam Jēkabpils Mežapar­ka meža apsaimniekošanas plānam, kas paredz meža izstrādes un atjaunošanas secību, kā arī 2018. gadā ir saņemts Valsts meža dienesta atzinums par īpašuma «Mežaparks» mežaudžu veselības stāvokļa izvērtēšanu. Lai palielinātu mežaudžu noturību pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi un normalizētu meža ekoloģisko stāvokli, ir nepieciešamas kopšanas un sanitārās cirtes 32,10 ha platībā. 2018. gada jūlijā ir veikti cirsmu dastojumi un uzskaitīti izcērtami 1 200 koki ar ko­pē­jo apjomu 326  kubikmetri.
    Domes sēdē nolemts atsavināt Jēkabpils pašvaldībai piederošo kustamo mantu – koksni ar kopējo apjomu 326 kubikmetri –, pārdodot to mutiskā izsolē. Cirsmas izsoles sākumcena noteikta  13 100 eiro apmērā. Nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas, izsoles solis – 100 eiro.
Apstiprināti arī meža cirsmas izsoles noteikumi: izstrādē nav atļauts izmantot harvestera tipa daudz­operāciju mežizstrādes tehniku; pieļaujama meža treilēšanas tehnika ar noteiktiem parametriem; pēc kokmateriālu izstrādes visā cirsmas teritorijā jāveic koksnes un zaru izvešana ar mazgabarīta tehniku (kopējā masa ne vairāk kā 10 tonnas), nebojājot paliekošo koku sakņu sistēmu un stumbru mizu. Koku zari un nozāģētie kokmateriāli jāizved no Meža­parka teritorijas. Satīrītu kokmateriālu krautuves vieta jānodod pēc mežizstrādes darbu veikšanas, abpusēji parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
   Apstiprināts arī domes lēmums par apauguma retināšanu  Radžu ūdenskrātuves tauvas joslā, lai nodrošinātu pārredzamību nozvejas kontroles efektīvai veikšanai un mazinātu koku un krūmu bioloģisko nobiru ietekmi uz ūdens kvalitāti. Tāpēc no­lemts atsavināt pašvaldībai piederošo kustamo mantu – augošos kokus, kas nav sa­snieguši 20 cm diametru pie sakņu kakla, un krūmus Ra­džu ūdenskrātuves  krasta zo­nā, pārdodot tos mutiskā izsolē.
   Jau iepriekš attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti secināja, ka nepieciešamība atbrīvot Mežaparku no pārāk biezi saaugušajiem un slimajiem kokiem sakrīt ar brīdi, kad koksnei un šķeldai ir augsta cena. Tāpēc izskanēja viedoklis, ka būtu vēlams organizēt arī pilsētai piederošajās teritorijās saaugušo krū­mu pārdošanu šķeldošanai, vienlaikus sakopjot teritorijas. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru