Muzeja stāsts par Viesītes vēsturi
ILZE BIČEVSKA

20. februārī Viesītes mu­zeja «Sēlija» nodaļā – Paula Stra­diņa skolā – durvis vēra jau­na ekspozīcija, kam dots nosaukums «Vēstures kla­se». 
    Arī pārējās Stradiņa  sko­las telpās  ekspozīcijas ir iz­kārtotas klasēs, un nu tām klāt nākusi vēl viena apmeklē­tājiem rādāma klase. Darbs pie tās izveides sākās 2017. gada sākumā, kad tapa ideja, bet nupat projekts «Tematiskās ekspozīcijas «Vēstures klase» projekta re­alizācija» noslēdzies. 
    Tā autore un realizētāja ir agrākā muzeja «Sēlija» di­rek­tore Ilma Svilāne, cilvēks, ku­rai Viesītes vēstures materi­ālu vākšana, apkopošana un sistematizēšana ir ne vien darbs, bet arī sirdslieta. Kā «Vēstures klases» atklāša­nas pasākumā atcerējās svei­cēju pulkā klātesošā kultū­ras pils direktore Raisa Va­siļjeva, tie bijuši deviņdesmitie gadi, kad tagadējo mu­ze­ju tikai sāka veidot, un tā eks­ponāti tolaik atradās vie­nā telpā kultūras pils ēkas trešajā stāvā. 
    – Laika gaitā muzeja apmeklētāji tika interesējušies par to, kur daudzo eks­pozīciju klāstā rodams stāsts tieši par Viesītes vēstu­ri. Nu tas tapis un vēsta par pilsētiņu un tās tuvāko ap­kārtni, par cilvēkiem un notikumiem vesela gadsimta garumā. Nolēmām, ka eks­pozīcijai jābūt laikmetīgai, lai tās saturu varētu saistoši pasniegt visu vecumu apmeklētājiem, – stāsta Ilma Svilāne.
    Projektam bija trīs kārtas, kur pirmajā nauda, ko muzejs ieguva no Kul­tūr­kapitāla fonda, tika izlietota tel­pas mākslinieciskās koncepcijas izveidei (to izstrādāja uzņēmums SIA «Bonus Eventus»). Tad ar novada paš­valdības atbalstu tika veikts klases telpas remonts, kam sekoja noslēdzošā dar­ba fāze. Vēstures klasē izvieto­to septiņu informatīvo sten­du nosaukumi stāsta par periodiem, kas šajā eks­po­zīcijā apskatīti: «Vie­sītes pirmsākumi un veidošanās», «Viesīte 20. gadsimta sākumā», «Pirmais pasaules karš un Latvijas Brīvības cīņas», «Lat­vijas pirmās brīvvalsts laiks», «Otrais pasaules karš», «Zem PSRS karoga» un «Viesītes astoņdesmitie un deviņdesmitie gadi». Kā stās­ta I. Svilāne, šajā ekspozī­cijā izmantotas 145 fo­togrāfijas no muzeja «Sēlija» krājumiem. 
    – Diemžēl par daudziem no­tikumiem un faktiem foto vai citas liecības nav atrodamas. Pilnai šai laika perioda at­ainošanai šur tur materiālu pietrūkst. Ja tā padomā, mūsu tautas vēsture – tās ir vie­nas vienīgas cīņas: kad vie­­nas ir galā, citas sākas. 
    Mu­­zeja uzdevums – dot mak­­simāli objektīvu ieskatu visos šajos vēstures posmos, – stāsta I. Svilāne.
    Interesentu vajadzībām šajā ekspozīcijā ir iekļauts arī digitāls stāsts par Vie­sītes un tās apkārtnes vēsturi, par kuru stāsta veidotāja teic, ka, salikta uz lapām, tā jau arī būtu vēstures grāmata. Te rodama informācija par Viesītes Lāčplēša Kara or­deņa kavalieriem, represēta­jiem no Viesītes un apkārtējiem pagastiem, par At­modas laiku, Tautas fronti un barikādēm utt. Foto­ma­teriāls šiem vēstures aprakstiem dots no viesītiešu krājumiem, un par daudzām fo­togrāfijām Ilma Svilāne teic, ka tās bijušas kā negaidīts atradums. 
      «Vēstures klases» telpa ap­rīkota ar ekrānu un audio ie­kārtu, kas ļaus apmeklētājiem demonstrēt muzeja rīcībā esošos vēsturiskos videomateriālus. Kā organisks papildinājums «Vēs­tu­res klases» ekspozīcijai ir stends, kas veltīts Sēlijas te­levīzijai (dibināta 1992. un pastāvēja līdz 2008. ga­dam). 
Jaunizveidotās ekspozīcijas atklāšanas dienā arī notika pirmā filmas demonstrēšana: kinoamatieris Artūrs Gol­dbergs klātesošajiem demonstrēja paša samontētus dažādu laiku dokumentālus kadrus, kas stāsta par pirmās brīvvalsts laika un padomju gadu notikumiem Viesītē.
     – Te savulaik bija bagāts me­liorācijas uzņēmums, kas va­rēja atļauties iegādāties to­laik dārgās un deficītās kinokameras. Materiāli, ko es tolaik filmēju, pārsvarā arī stāsta par melioratoru dzīvi, par meliorāciju, taču iekrāts arī šis un tas par no­tikumiem tā laika sabiedrībā. Šīs ir 16 mm filmas, un jā­piezīmē, ka tolaik jau ar kad­ru uzņemšanu nevarēja pā­rāk aizrauties, jo kopējais filmas garums bija tikai 30 m, – stāsta Artūrs Gold­bergs. Ekspozīcijā apskatāmas arī savulaik viņa rīcībā no­dotās kinokameras, kā arī Sēlijas televīzijas vajadzībām lietotā kamera un citi ar kino lietām saistīti materiāli.
    Kopējais šā projekta finansējums no VKKF ir 9 923,96 eiro, bet vēl 13 918,73 eiro telpas re­mon­tam tika piešķirtas no pašvaldības budžeta. 
    Muzeja nodaļa – Paula Stradiņa skola – izveidota 2011. gadā. Tā atrodas bijuša­jā Eķengrāves pagastskolas ēkā, kas celta 1880. gadā. Šajā vēsturiskajā ēkā  kristīts un vēlāk arī mācījies Viesītē dzimušais profesors Pauls Stradiņš, kura vārdā nosaukta šī Viesītes muzeja «Sēlija» nodaļa.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru