Ne attīstošs, ne stagnējošs, bet stabilizējošs
INESE ZONE

Kā BD jau informēja, Jēkabpils pilsētas 2015. gada bu­džeta ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, bez aizņēmumu summām 2015. gadā plānoti 17886530 eiro apmērā. Do­mes vadība  skaidro, ka budžets nav stagnējošs, bet nav arī vērsts uz attīstību, un to varot saukt par  stabilizējošu.
 
Jēkabpils joprojām saņem dotācijas
   Ziņojumā par šī gada Jēkabpils budžetu un budžetam veltītā preses konferencē izskanēja informācija, ka tāpat kā iepriekšējos gados pašvaldību būtiskākos ieņēmumus veido iedzīvotāju ie­nākuma nodoklis (IIN). Fi­nan­šu ministrijas noteiktā 2015. gada IIN prognoze Jēkabpils pašvaldībai ir 10741524 eiro (2014. gada sākotnējā prognoze kopā ar atlikumu bija 10920962 eiro, kas netika mainīta visu gadu, taču faktiski ienāca 11530101 eiro). Janvārī sa­ņemts iepriekšējā     gada ne­sadalīts IIN atlikums 114418 eiro, un kopā ieņēmumi no IIN ir aptuveni 60% no kopējiem ieņēmumiem.
Dotācija  no  finanšu  iz­līdzināšanas   fonda  noteik­ta 725917 eiro apmērā (2014. gada prognoze bija 155187  eiro,  faktiskā  izpil­de — 146610 eiro). Dotāci­jas pieaugums saistāms ar pašvaldības vērtēto ieņēmumu samazināšanos. Papildus sa­ņemts dotācijas atlikums par 2014. gadu — 5714 eiro. Jē­kabpils pašvaldība sa­ņems arī valsts budžeta do­tāciju pašvaldībām, ku­rām ir ze­mā­kie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc  paš­valdību finanšu izlīdzināšanas, — 339623 eiro (2014. gadā bija 684736 eiro).
    Nekustamā īpašuma no­dokļa par zemi, ēkām un mā­jokļiem 2015. gada ieņēmumu prognoze ir 607468 eiro, kas salīdzinājumā ar 2014. gada faktisko izpildi — 657120 eiro — ir mazāka. 2014. gadā ir iekasēti no­dok­ļa parāda maksājumi — 103119 eiro. Atbilstoši 2015. gada janvāra faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par ie­priekšējo gadu parādiem — 39110 eiro. Ieņē­mu­mi no azartspēļu nodokļa tiek plānoti atbilstoši 2014. gada faktam un ir 134000 eiro.
   Nenodokļu ieņēmumos, kas ir 750648 eiro, lielāko īpatsvaru rada ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 594740 eiro apmērā.
 
Vislielākās dotācijas —pedagogu algām
   2015. gadā Jēkabpils dome plāno saņemt no valsts budžeta dotāciju un  mērķdotācijas pedagogu, tai skaitā piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai, atalgojumam astoņiem mēnešiem — kopsummā 2091054 eiro, profesionālās ievirzes iz­­­glī­tības iestāžu pe­­dagoģis­ko  dar­­­binieku  atal­­­goju­mam — 397117 eiro, 1. līdz 3. klases skolēnu ēdināšanas iz­devumiem — 126298 eiro. Finansē­jums mā­cību literatūras un mācību līdzekļu ie­gādei ir 60381 eiro. Fi­nan­sē­jums XI Latvi­jas skolu jaunatnes Dzies­mu un deju svētku norises no­­drošināšanai ir 42051 ei­ro. No Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta «Al­gotais pa­gaidu sa­biedriskais darbs» realizēšanai plānots sa­ņemt 40740 eiro, bet skolēnu nodarbinātībai va­sa­rā — 11880 eiro. Asistenta pakalpojuma no­drošināšanai cilvēkiem ar in­validitāti no Lab­klājības mi­nistrijas pašvaldība plāno sa­ņemt 91060 eiro. Projektu īstenošanai — Nodarbinātības valsts aģentūrai sadarbībā ar Tālākiz­glītības un tehnoloģiju centru — 6200 eiro. Do­tācija no Sa­tiksmes ministrijas ir 91973 eiro. Mērķdo­tā­cijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju dar­ba sa­maksai ir 7429 eiro un pasākumiem — 15000 eiro. Fi­nansējums no Eiropas Savie­nības struktūrfondiem realizēto projektu priekšfinansējuma atlīdzināšanai un atgūtie līdzekļi ir 852185 eiro. 
 
Ņems kredītu ielu kapitālajiem remontiem
   Kopā pašvaldības izdevumi 2015. gadā plānoti 18091781 eiro apmērā. Iz­de­vumi sadaļā «Vispārējie valdības dienesti» kopumā ir 1562721 eiro. Šīs sadaļas kopsummu veido finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai, finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas mak­sai par kredītu apkalpošanu, kā arī norēķiniem ar novadu paš­valdībām.
Sadaļā «Sa­­­biedriskā kārtība un dro­­šība» plānoti iz­devumi at­balsta snieg­­šanai Valsts  polici­jai — 2525 eiro. 
      Sadaļā «Eko­nomiskā darbība» plānoti izdevumi sa­biedriskā transporta pakalpojumu zau­dējumu segšanai, nodarbinātības pa­sākumiem, tajā skaitā skolēnu nodarbinātībai va­saras brīvlaikā, ielu re­montiem — gan kārtējiem, gan kapitālajiem remontiem, in­formatīvajam darbam (do­mes tēla popularizēšanai — pašvaldības laikraksta izdošanai, raidījumiem ra­dio un TV un citiem pasākumiem atvēlēti 80000 eiro), projektu administrēšanai, audita pakalpojumiem, kā arī izdevumi, kas saistīti ar paš­val­dības dalību dažādās organizācijās (Latvijas Paš­val­dī­bu savienībā, Lielo pilsētu asociācijā u.c.) — ko­pā 890748 eiro, tajā skaitā no mērķa finansējuma — 144593 eiro un no aizņēmumiem — 181200 eiro. Aizņē­mums no Valsts kases plānots ielu kapitālajiem re­montiem. Budžetā ielu re­montiem — bed­rītes, grantētā seguma uz­labošana — atvēlēti 115200 eiro. Ielu ka­pitālajiem remontiem no do­mes budžeta atvēlēti 33600 eiro: tai skaitā ietvju pārbūves remontam no Zemgales ielas 3 līdz Zemgales ielai 7 un Nameja ielā no Viesītes ielas līdz veikalam «Top», Ba­rona ielas posmā un Lutera ielas posmā no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai uzturēšanas darbiem. Ielu kapitālajiem remontiem no kredītlīdzekļiem un pašvaldības 20% līdzfinansējuma kopā atvēlēti 226500 eiro. Tai skaitā: Dambja ielas posmā no Kļavu līdz Brīvības ielai, Kļavu ielā posmā no Vienī­bas ielas līdz Dambja ielai, Kurzemes ielas posmā no Pa­lejas ielas līdz Mednieku ielai, Viestura ielas posmā no Brīvības līdz Pļaviņu ielai. Plānota arī Kungu ielas un   K. Skaubīša ielas pārbūve. Ielu remontdarbu plānā ie­spējamas izmaiņas. Lai sagatavotos investīciju projektu realizēšanai 2016. gadā, šo­gad plānoti izdevumi būvprojekta izstrādei Dūmu, At­modas, Kadiķu ielas pārbūvei 30000 eiro apmērā, lai tādējādi rekonstruētu Bebru ielas mikrorajona infrastruktūru. Kā informē Jēkabpils do­­mes priekšsēdētājs Leo­nīds Salcevičs, rekonstrukciju var plānot tikai tiem mikrorajoniem, kuros ir ielas, jo pašvaldība kredītu var ņemt tikai ielu remontam. Tāpēc izvēlēts Bebru ielas un Pils mikrorajons, kur ir brauktuves ar ielas statusu.
 
Turpinās labiekārtot Radžu ūdenskrātuves pludmali
   Izdevumi budžeta sadaļā «Pašvaldību teritoriju un mā­jokļu apsaimniekošana» 2015. gadam  kopā plānoti 2808736 eiro, tajā skaitā  no kredītlīdzekļiem — 200000 eiro. Izdevumi paredzēti paš­­valdības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem, ielu apgaismošanai, tehnisko projektu iz­strādei, pašvaldības īpašumu remontiem, bērnu rotaļu laukumu izveidei, pilsētas teritorijas labiekārtošanai un dažādu vides objektu izgatavošanai un uzstādīšanai (di­zaina soliņš uz Daugavas aiz­sargdambja, informatīvais stends Strūves parkā, pilsētas robežzīmes uzstādīšana u.c. objekti.). L. Salce­vičs informē, ka daudzdzīvokļu namu uzturēšanai no budžeta nav plānojama, jo   ēkas jāuztur un jāremontē, izmantojot iedzīvotāju maksājumus. Taču atsevišķos ga­dījumos dome sniedz atbalstu. Šogad mājai Ķieģeļu ielā 11 nomainīs jumtu. Tam at­vēlēti 25000 eiro. Iedzīvotāji šo summu ar laiku kompensēs, maksājot nedaudz lielāku apsaimniekošanas mak­su. Ievērojamu daļu no ko­pē­jiem izdevumiem šajā sa­daļā veido izdevumi pilsētas teritorijas uzturēšanai, tai skaitā atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem un ne­legālo atkritumu izgāztuvēm, pilsētas kapsētas ap­saimniekošana, zāles pļaušana, bīstamo koku zāģēšana un jauno koku vainagu kopšana, Daugavas aizsargdambja apsaimniekošana, dzīvžogu apgriešana un ietvju mehanizētā tīrīšana. Salī­dzi­not ar 2014. gadu, ievērojami vairāk līdzekļu plānots pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā  Lāčplēša ielā, Liepu, Dambja un Kļavu ielā, no kre­dītlīdzekļiem Mežāres un Lielajā ielā, kā arī  infrastruktūras sakārtošanai pilsētas iedzīvotāju iecienītajā atpūtas vietā Mežaparkā. Tur 2015. gadā paredzēta laivu piestātnes izveidošana, pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana, labiekārtotas tualetes uz­stādīšana u.c. pasākumi. 
   Finansējums veselības aiz­sardzības pasākumiem 2015. gadā  plānots  58460 eiro apjomā. Tas paredzēts donoru kustības atbalstam, veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī stipendiju izmaksai jauno ārstu piesaistei. 
 
Negrib tērēt par NVO telpām teju 100000 eiro
   Izdevumi sadaļā «Atpū­ta, kultūra, sports un reliģija» kopumā paredzēti 1987158 eiro apmērā. Šeit plānots finansējums Sporta centra uzturēšanai un sporta pasākumiem — kopā 728502 eiro, tai skaitā turpināsies darbi pie Radžu ūdenskrātuves un Mežapar­ka ziemas atpūtas kalna labiekārtošanas, kā arī plānots iegādāties par kredītlīdzekļiem autobusu Sporta centra darbības nodrošināšanai. Basketbola klubam «Jēkabpils» atvēlēti 51225 eiro, futbola klubam — 10685 eiro, volejbola klubam «Jēkabpils lūši» — 12000 eiro. Finansējums Vēstures mu­zejam kopumā ir 160923 eiro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem. Kultūras pārvaldes un tās pa­kļautībā esošo iestāžu uz­turēšanai atvēlēti 969105 eiro, kā arī reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pa­sākumu no­drošinājumam — 128628 eiro. Bibliotēku uz­turēšanai un darbībai bu­dže­tā iekļauti 284770 eiro, bet kultūras namiem — 293093 eiro. Pilsē­tas svētku sarīkošanai piešķirti 20170 eiro un ātrumlaivu sacīkšu atbalstam, kas notiks pilsētas svētku laikā, 10613 eiro. Liela mēroga pasākumiem ar domes līdzfinansējumu at­vēlēti: Ves­tarda Šimkus koncertam ar Jēkabpils ka­merorķestri — 1200 eiro, Krievu kultūras biedrības «Rodņik» pasākumam «Mas­ļeņica» — 1000 eiro, Latvi­jas Nacionālā teātra izrādei «Latgola.lv» — 2211 eiro, saulgriežu ielīgošanas pasākumam uz Dau­ga­vas — 2561 eiro, starptautiskajam tautas mūzikas festivālam  «Lustes  Jēkabpi­lī» — 2000 eiro, operas dienām Jēkab­pilī — 38618 eiro, vijolnieka Alekseja Lundina  koncer­tam — 1423 eiro, Lat­vijas Na­cionālās operas baleta izrādei — 11947 eiro, Bal­tijas jūras valstu filmu forumam, ko rīko sadarbībā ar nacionālo kinocentru, — 700 eiro, amatierteātru festivālam «Laipa» — 900 eiro.      
    Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs informēja, ka ir veikta analīze un secināts, ka nevalstisko organizāciju atbalstam gadā tiek tērēti aptuveni 100000 eiro, kas pamatā ir nomas maksa  un  maksa  par komunālajiem maksājumiem par biedrībām atvēlēto telpu izmantošanu. Pa­gaidām šī sistēma vēl saglabāšoties, bet turpmāk izvērtēšot, kam un cik lielā mērā segt izdevumus par telpām. «Jēkabpils NVO resursu centrs» iesakot to darīt tikai tām organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss.  Līdzfinansējumam NVO projektiem, kas atbalstīti ES fondu un citos projektu konkursos šogad atvēlēti 5795 eiro, domes rīkotā NVO projektu konkursa fi­nansējumam — 9210 eiro.       
 
Lielākie tēriņi skolu infrastruktūrai un Dziesmu svētkiem
    Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem tiks izlietoti 8643885 eiro. Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu uzturēšanai plānots izlietot 4294366 eiro, bērnudārzu uzturēšanai 2492614 eiro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un pārējiem izglītības pasākumiem — 1856905 eiro. Plānots ņemt aizņēmumu Jēkabpils 3. vidusskolas nerenovētā korpusa remontam. Šim nolūkam iecerēts ņemt kredītu 600000 eiro apmērā. Celt­niecības darbus plānots pa­beigt šogad. Jēkabpils Māk­slas skolai un Jēkabpils Bēr­nu un jauniešu centra ēkām mainīs jumtu, kam atbilstoši ieplānoti 30000 eiro un 43000 eiro.  Šajā ga­dā turpināsies arī iepriekšējos gados iesāktie pasākumi, piemēram, 1. līdz 4. klašu skolēnu brīvpusdienas, ku­ras tiek atbalstītas arī ar valsts finansējumu. Finan­sējums peldēšanas nodarbībām šogad paredzēts ne tikai 2., bet arī 3. klašu skolēniem. Domājot par 2015. gadā gaidāmajiem skolu jaunatnes Dzies­mu un deju svētkiem, jau 2014. gadā daļēji tika piešķirts finansējums kolektīviem tērpu izgatavošanai (42686 eiro), 2015. gadā tēr­piem un dalībai svētkos paredzēti kopā 119486 eiro.
 
Saglabāti iepriekšējie pabalsti
 Sadaļas «Sociālā aizsardzība» izdevumi kopumā  ir  2137548  eiro, tajā skaitā fi­nansējums no valsts  budže­ta — asistenta pakalpojuma  nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti  91060  eiro.  Sociālo pabalstu izmaksai kopā plānoti 644400 eiro. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2015. gadā paredzēts sa­glabāt  vi­sus  iepriekšējā ga­dā maksātos pašvaldības sociālo pa­balstu veidus, kā arī  plānoti jauni — ikmēneša pabalsts aizgādņiem un dzīvokļa (mā­jokļa) pabalsts bāreņiem. Jēkabpils bāriņtiesas un Sociālā dienesta struktūrvienību  —  Ģimenes  atbal­sta centra uzturēšanai atvēlēti — 126000 eiro, Dienas aprūpes centram — 61000 eiro, nakts patversmei — 90000 eiro, sociālo māju un dzīvokļu komunālo maksājumu kompensācijai 50% ap­mē­rā — 34000 eiro,  aprūpes mājās birojam — 115000 eiro, norēķiniem ar bāreņu namu «Līkumi» — 125000 eiro, ar pansionātu «Jaunāmuiža» — 309000 eiro. Sociālā dienesta administrācijas izmaksas ir 390295 eiro.   
 
Ieguldīs Pils mikrorajonā
Finansēšanas daļu bu­dže­tā veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu at­maksa un līdzdalība ko­mersantu pašu kapitālā.  Pašval­dības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus in­vestīciju projektus, tādēļ šim nolūkam  pašvaldība plāno aizņemties lī­dzekļus Valsts kasē. L. Sal­cevičs informē, ka 2015. gadā pašvaldībām ļauts neierobežoti aizņemties naudu izglītības iestāžu un ielu remontam un informācijas tehnoloģiju uzlabošanai, taču pašvaldībām pa­šām no sava budžeta jāatvēl  20% līdzfinansējums no  plānotajiem tēriņiem, tikai tad varēs aizņemties pārējo. L. Salcevičs to vērtē pozitīvi, jo tas liekot izvērtēt nepieciešamību aizņemties, ja nav ierobežojumu, kredītus gribot ņemt visi. 2015. gada budžetā maz paredzēti aizņēmumi  ES projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai. Tas saistīts ar to, ka pašreiz turpinās sagatavošanās darbi 2014. līdz 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam  un  pagaidām nav apstiprināti Ministru kabineta no­teikumi nevienai Eiropas Sa­vienības projektu programmai. Tāpēc, kā skaidroja       L. Salcevičs, šogad nav pa­redzēts plānot darbus objektiem, kurus ir izredzes sakārtot, netērējot budžetu un neņemot kredītu, bet izmantojot ES fondu naudu, kas tiks izdarīts nākamajos ga­dos. Tāpēc šogad neveiks Jē­kabpils Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka un 2. vi­dusskolas dienesta viesnīcas paplašināšanu. Šo un citu objektu izbūve plānota tu­vākajos gados. BD 20. februāra numurā informācijā par budžeta pieņemšanu nepareizi bija minēts, ka to darīs jau šogad, jo, apspriežot budžetu, izskanēja informācija arī par šīm iecerēm. BD interesējās, kad plānots Tau­tas nama remonts, jo ēkai tek jumts, ir bojātas tā konstrukcijas un sen nepieciešams kapitālais remonts.         L. Salcevičs skaidroja, ka tas arī ir objekts, ko nākotnē plāno sakārtot ar ES fondu naudu. Turklāt tad jārisinot jautājums par pilsētas bibliotēkas izvietošanu, jo pēc rekonstrukcijas tā vairs nevarēšot atrasties Tautas namā.       
2015. gadā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 1382680 eiro apjomā. Prioritārā investīciju projekta ietvaros paredzēta Krust­pils pils ēkas pieslēgšana pie Pils rajona katlumājas, ieguldījums SIA «Pils rajona Namu pārvalde» pamatkapitālā — Pils rajona katlumājas pārbūvei, kā arī Barona un   Pils  ielu  apgaismoju­ma pārbūve kopsummā 250000 eiro ap­mērā. Tur­pinot 2014. gadā iesākto praksi, arī 2015. ga­dā paredzēts ņemt aizņēmumu paš­valdības ceļu un ielu sakārtošanai 181200 eiro ap­jomā, nodrošinot 20% pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros paredzēts aizņēmums priekšfinansējuma nodrošināšanai projekta «Ielu apgaismojuma pārbūve Mežāres un Lielajā ielās, Jēkabpilī» realizācijai. Paš­valdības autonomo funkciju veikšanai paredzēts ņemt  aizņēmumu autotransporta iegādei — kopā 78000 eiro, tajā skaitā autobusa iegādei Jēkabpils Sporta centram. 
Ieguldījumi pašu kapitālā veido ieguldījums SIA «Pils rajona Namu pārvalde»  pa­matkapitālā — Pils rajona katlumājas pārbūvei 40000 eiro.
Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti 2178132 eiro, tajā skaitā no priekšfinansējuma Eiropas Savie­nības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 838719 eiro, no pamatbudžeta — 1339413 eiro.
   Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz ar lī­dzekļu atlikumu uz gada sā­kumu 1040703 eiro, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez no­­­teikta mērķa 955857 eiro. l

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru