Noslēdzies astotais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Jēkabpils pašvaldība šogad rīkoja jau 8. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura tēmām jābūt saistītām ar Jēkabpili. Šogad izvērtēšanai tika pieteik­ti trīs zinātniski pētnieciskie darbi, un visu darbu autori bija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
      Darbus vērtēja žūrija, kurā piedalījās domes priekš­sēdētājs Raivis Ra­gainis, viņa vietniece Līga Kļaviņa, izpilddirektors Gun­tars Gogulis un Bērnu un jau­niešu centra direktors Oskars Elksnis.
    Pirmās vietas ieguvēja Gita Kaulakane (darba vadītā­ja skolotāja Dzintra Prie­kule) darbā «Jauno speciālistu iekļaušanās nodarbinātības un darbaspēka pieprasī­juma apmierināšanā Jē­kab­pilī» bija pievērsusies šo­brīd aktuālai tēmai. Si­tu­ācijā, kad jaunieši pēc studijām arvien retāk atgriežas dzimtajā pusē, bet labprātāk meklē darbu Rīgā un Pierīgā, viņa bija meklējusi iemeslus, kas motivētu jaunos speciālistus atgriezties. G. Kaulakane bija iztaujājusi 31 jauno speciālistu vecumā no 24 līdz 35 gadiem, kas at­griezušies Jēkabpilī un strādā pilsētas lielākajos uzņēmumos un pašvaldības struktūrās. Viens no pētījuma secinājumiem bija, ka biežāk atgriežas sociālo zi­nātņu speciālisti, retāk izglītības un inženierzinātņu jomas darbinieki un pavisam maz informāciju tehnoloģiju speciālistu un mediķu. Kā būtiski iemesli, kas mudina atgriezties, tika minēta pilsētvide, daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lētāka iztikšana un transports, darbs specialitātē, tuvinieku un draugu pamudinājums atgriezties. Tie, kuri atgriežas, parasti to dara uzreiz pēc studijām vai drīz pēc tām. Biežāk atgriežas pēc studijām ārpus Rī­gas, bet no Rīgas retāk. Kā ie­mesli, kas varētu piesaistīt jauniešus, tika minēta prakses vietu nodrošināšana Jēkabpilī, kas varētu būt pat bū­tiskāka, lai atgrieztos, nekā stipendijas. Tāpat arī pievilcīga uzņēmējdarbības vide, sadzīves un kultūras dzīves iespējas. Tas viss esot būtiski, un ne vienmēr noteicošais ir atalgojums. G. Kau­lakane kā vienu tādām ie­spējām atbalstīja multihalles celtniecību Jēkabpilī.
     Dalīta otrā vieta tika piešķir­ta Austrim Eglītim (dar­ba vadītājs skolotājs Andris Laz­diņš) par darbu «Siltum­izo­lācijas materiāli un to izmantošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanā Jēkabpilī» un Līgai Bārbalei (darba vadītāja skolotāja Zaiga Vēvere) par darbu «Stomatoloģijas pa­kalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem Jē­kab­pils pilsētā».
      A. Eglītis sacīja, ka viņu šai tēmai piesaistījusi daudz­­kārt dzirdētā informācija par lielajām apkures izmaksām Jēkabpilī. Izvēr­tē­jot Jēkabpilī īstenotos renovācijas projektus un vispārējo praksi, viņš secināja, ka siltināšana ir nepieciešama, jo siltuma zudumi caur lo­giem, ārsienām un jumtu ir lieli, taču svarīga ir siltināšanas darbu kvalitāte un kvalita­tīvas ventilācijas ierīkošana. Pretējā gadījumā māja var kļūt mitra, un tas bojā ēku. Tāpat ir risks, ka ES fi­nansēto siltināšanas projektu rezultātā var nesa­­­sniegt prasīto energoefektivitātes lī­meni, un tad netiek pie­šķirts sākotnēji plānotais līdzfi­nansējums. Taču kopumā sil­tināšana tika vērtēta kā vēlama un kā vienīgā ie­spēja samazināt apkures izmaksas.
      L. Bārbales pētījuma se­cinājums bija, ka stomatoloģijas pakalpojumu pieejamība Jēkabpilī ir samērā laba, ta­ču rindā jāgaida mēnesi un vairāk, tāpēc būtu vē­lams vairāk jaunu prakšu un vairāk atsevišķu nozaru, piemēram, ortodontijas speciālistu. Iztaujājot jauniešus, bija pētīta viņu attieksme pret zobu veselību. Kaut arī zobu higiēnistu pakalpojumi ir pieejami jau sen, daži par to pat nav bijuši informēti. Higiēnistu no aptaujātajiem  bija apmeklējuši tikai 23%. Tātad arī pašu attieksmei jābūt nopietnākai un visu vecumu grupu jaunieši vairāk jāinformē par nepieciešamību un iespējām rūpēties par saviem zobiem.
    R. Ragainis un L. Kļaviņa pateicās jauniešiem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu, novēlot, lai katram izdodas nākotnē atrisināt kādu no aktuālajām tēmām un iegūtās zināšanas izmantot savā dzīvē.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru