Novadu pašvaldības aicina izvirzīt  kandidātus apbalvošanai
ILZE BIČEVSKA

Jau daudzus gadus mūsu reģiona novadu pašvaldības uz valsts svētkiem godina savus aktīvos iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedriskos darbiniekus utt. Šogad šim pasākumam  ir īpaša nozīme, jo Latvijai aprit 100 gadu. 
    Aknīstes novadā par godu LR proklamēšanai (svinīgais pasākums notiks 17. novembrī) nolemts apbalvot 100 personas ar Atzinības rakstiem un piemiņas balvām. Apbalvojumus varēs saņemt par pilsonisko aktivitāti, novada tradīciju radīšanu un kopšanu, ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā. Tāpat par vietējās kultūrvides kopšanu, jaunu darbavietu radīšanu, ieguldījumu novada attīstībā un tēla veidošanā un profesionālo meistarību. Apbalvojumi tiks doti arī par ilggadīgu un panākumiem vainagotu dar­bu Aknīstes novadā, sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu nozaru darbinieku, sportistu un treneru ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, un par mūža ieguldījumu, īpašiem nopelniem un varonību ekstremālās situācijās.
    Pretendentus apbalvošanai var izvirzīt ikviens novada iedzīvotājs, organizācija, darba kolektīvs, komersants, biedrība un iestāde. Pietei­kumus vēl var iesniegt līdz 15. oktobrim. To anketa pieejama Aknīstes novada domē, pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības interneta vietnē: www.akniste.lv, pašvaldības «Facebook» kontā. Tāpat pieteikumus var iesniegt arī pa e-pastu: lasma.prande@akniste.lv.
   Iesniegtos pieteikumus vērtēs komisija, kuras sastāvā  darbosies domes priekšsēdētāja Vija Dzene, deputāte Aija Kurkliete, Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške,  novada kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete un sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande. Nolikumā noteikts, ka, ja kādam no komisijas locekļiem rodas interešu konflikts, attiecīgais vērtētājs lēmuma pieņemšanā par konkrēto personu piedalīties nedrīkst.
     – Tik daudz apbalvojamo – simts – gan būs tikai šogad. Iepriekšējos gados uz valsts svētkiem apbalvojumi tika pasniegti aptuveni divdesmit personām. Kā saprotams, šāda ideja tiek realizēta par godu valsts simtgadei: pašvaldības nolikums, kas reglamentē apbalvojumu pasniegšanas kārtību, patlaban pielāgots šā gada situācijai. Ko vēlamies pa­nākt? Pašvaldība uzskata, ka simtgades gadā mums būtu jāizvirza apbalvošanai ne tikai šodienas aktīvisti, bet jāatceras arī tie cilvēki, kuri sabiedrības labā strādāja arī pirms vairākām desmitgadēm. Varbūt tie ir agrākie kolhozu vai padomju saimniecību priekšsēdētāji vai direktori, zootehniķi, veterinārārsti, agronomi? Varbūt atzinību pelnījuši patlaban jau pensionētie skolotāji, mediķi, agrākie ciema pa­domju darbinieki, kultūras darbinieki utt.?  Jebkurš cilvēks, kurš savulaik atdevīgi strādājis savā darbā, sabiedrības labā, ir pelnījis, lai viņu atceras! Tāpēc aicinām iedzīvotājus un citus potenciālos ieteicējus būt aktīviem, vērīgiem, padomāt, palūkoties sev apkārt un ieteikt apbalvošanai kādu sev zināmu cilvēku vai cilvēkus, – stāsta Lāsma Prande.
Jēkabpils novada pašvaldībā pieteikumus apbalvojamajiem varēs iesniegt līdz 23. oktobrim (ieskaitot). Goda raksti tiks pasniegti valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā, kas 17. novembrī paredzēts Zasā. 
     Šā novada nolikumā noteikts, ka apbalvojumu saņēmēju kandidātus var izvirzīt pašvaldības deputāti, domes komitejas, komisijas un darba grupas, pagastu pārvaldes, Jēkabpils novadā reģistrētās juridiskās personas, iestāžu un sabiedrisko organizāciju amatpersonas. Pieteikumus aicināti iesniegt arī iedzīvotāji (ne mazāk kā pieci  novada pilngadīgi ie­dzī­votāji, iesniegumā norādot iesniedzēju parakstus, to atšifrējumus un dzimšanas datus).
Organizatori norāda, ka apbalvošanai izvirzāmajai personai jānorāda vārds un uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā adrese, sabiedriskās aktivitātes (fiziskai personai) vai nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (juridiskai personai). Tāpat apbalvošanas pasākuma organizatori lūdz aprakstus par apbalvojamajiem ie-sniegt pēc iespējas precīzus un pilnīgus. 
   Sīkāk par apbalvošanas nolikumu Jēkabpils novadā interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv. Savukārt pieteikumi iesniedzami Jēkab­pils novada pašvaldības administrācijā, Rīgas ielā 150a. 
    Krustpils novada paš­valdība, aicinot izvirzīt pretendentus apbalvošanas ceremonijai, kas paredzēta 17. novembrī, Latvijas Re­publi­kas Proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā svētku pasākumā, norādījusi, ka pašvaldības Goda, Atzinības un Pateicības raksti tiks piešķirti fiziskām un juridiskām personām, kuras veicinājušas Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku labklājību, kā arī atzinības pienākas par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu novada kultūras, izglītības, sporta u.c. jomās. 
    Līdzīgi kā citos novados, arī te noteikts, ka pretendentus apbalvošanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības izpilddirektors, iesniedzot iesniegumu pašvaldības kancelejā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, vai nosūtot pa pastu (Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils, Rīgas iela 150a, LV–5202). Iesnie­gumus var sūtīt arī uz e-pastu: novads@krustpils.lv, kā arī iesniegt pagastu pārvaldēs. 
    Kā informē Krustpils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Kauranena, sākotnēji noteiktais iesniegumu termiņš – 28. septembris – nu ir pagarināts līdz 12. oktobrim, jo diemžēl pagaidām iesniedzēji nav izrādījuši lielu aktivitāti: patlaban saņemti vien seši iesniegumi. Interesenti ar apbalvošanas nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties vietnē www.krustpils.lv.
     Salas novada pašvaldībā pieteikumus apbalvojamajiem valsts svētku svinīgajā pasākumā var iesniegt līdz 19. oktobrim (ieskaitot).  Arī te apbalvojumus var sa­ņemt  gan fiziskas, gan juridiskas personas. Tos piešķir par ieguldījumu novada labiekārtošanā, infrastruktūras attīstībā, darbu sabiedrības labā, par novada vārda nešanu pasaulē. Tāpat šādu apbalvojumu iedzīvotājs var saņemt ievērojamā dzīves un darba jubilejā. Un vēl Salas novadā šim apbalvojumam var pieteikt arī pašvaldības sadraudzības partnerus. 
    Iniciatīvu apbalvošanai var ierosināt novada domes priekšsēdētāja, pašvaldības deputāti, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī kolektīvi vai fiziskas personas (kopumā vismaz desmit  cilvēki).  
   Pats ierosinājums rakstāms brīvā formā, kur norādīts apbalvojamā vārds, uzvārds, darbavieta, ieņemamais amats, veikums utt., kā arī pieteikumā jābūt motivācijai, kāpēc pieteicējs uzskata, ka ieteiktā fiziskā vai juridiskā persona būtu apbalvojama. Organizatori lūdz arī norādīt informāciju par pieteikuma iesniedzēju. 
    Apbalvojamo pieteikumi iesniedzami Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, 106. kabinetā vai Sēlpils pa­gasta pārvaldē, Pētera Ba­risona ielā 6, Sēlijā. 
Kā informē Salas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Grandāne, līdz šim ar pašvaldības Atzinības rakstu ir apbalvotas 250 personas, t.sk. vienpadsmit cilvēki, kuri veic uzņēmējdarbību, strādā iestādēs vai organizācijās, aktīvi darbojas novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Apbalvojumu saņēma arī personas par mūža ieguldījumu konkrētā jomā. Bet, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, pašvaldība vairs nedrīkst publiskot ar Atzinības rakstu jau apbalvoto sarakstu. Pašvaldība aicina interesentus, kas vēlas uzzināt, vai potenciālais šā gada apbalvošanas kandidāts jau agrāk ir bijis apbalvojamo vidū, sazināties individuāli pa tālruni 29156210, vai rakstot uz e-pastu: refe­rente@sa­las.lv.
    Arī Viesītes novadā par godu Latvijas Republikas neatkarības 100. gadadienai pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Goda rakstu. 
Goda raksti tiks pasniegti par iepriekšējā gada sasniegumiem un devumu novadam šādās nominācijās: «Gada sportists», «Gada jaunietis», «Gada uzņēmējs/lauksaimnieks», «Gada izglītības darbinieks», «Gada ģimene», «Gada sociā­lais/veselības darbinieks», «Gada pašvaldības darbinieks», «Gada cilvēks kultūrā», «Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs» un «Gada tirdzniecības darbinieks». Iepriekšējais gads pašvaldības apbalvošanas nolikuma izpratnē ir vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma vai nominācijas piešķiršanu. 
    Savukārt kandidātus var izvirzīt pašvaldības deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, pašvaldības izpilddirektors, tāpat novada teritorijā reģistrētās juridiskās personas un pašvaldības teritorijas iedzīvotāji (ne mazāk kā desmit). Izvirzot kandidātus apbalvošanai, jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, no­minācija, kurā persona izvirzīta, un izvirzīšanas motivācija.
   Iesniegumi iesniedzami Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai Saukas, Rites, Elkšņu pagasta pārvaldē (darba laikā līdz 26. oktobrim). Tālrunis uzziņām 65245179 vai 28680097. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru