Par nodokļa atmaksu bērnu interešu izglītībai
Jēkabpils Izglītības pārvalde

Jēkabpils  pašvaldība at­gādina, ka, iesniedzot gada ie­nākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi va­rēs atgūt daļu pārmaksātā ie­dzīvotāju ienākuma no­dok­ļa arī no tās summas, kas samaksāta par bērnu in­terešu izglītību.
   Nodokļa at­maksa pienāksies par tiem pul­ciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības ie­stāžu reģistrā, taču tai ir Jēkabpils pašvaldības iz­snieg­ta speciāla licence pulciņa darbībai.
    Informācija par to, vai kon­krētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pie­ejama Izglītības iestāžu reģistrā www.viis.lv. Sa­vu­kārt par Jēkabpils pašvaldības izsniegtajām licencēm in­formācija pieejama paš­valdības mājaslapā https://­www.­­­jekabpils.lv/­lv/­sabiedriba/­­­izglitiba/aktivitates vai zvanot uz Izglītības pār­valdi 65207316.
     Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jā­būt norādītam fiziskās perso­­nas vai viņa ģimenes lo­cekļa vārdam, uzvārdam un per­sonas kodam, kā arī mak­sājuma mērķim – attaisno­to izdevumu veidam (pulci­ņa nosaukumam). Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ie­nākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir no­rādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķino­ties par interešu izglītību. Iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru