Pārdos pašvaldībai piederošos dzīvokļus
ILZE BIČEVSKA

Augustā Viesītes dome plāno pārdot vienu tai piederošu dzīvokli, kas atrodas Brīvības ielā 6–3.  Dzīvoklī ir divas istabas un palīgtelpas ar platību 36,8 m² un domājamajām daļām, kā arī divas būves un funkcionāli ar dzīvokli saistīts zemes gabals. Sertificēts vērtētājs šā dzīvokļa sākuma vērtību noteicis 660 eiro vērtībā. Pašvaldība par dokumentu sagatavošanu ierakstīšanai zemesgrāmatā un dzīvokļa īpašuma novērtēšanu sa­maksājusi 194,40, un tāpēc šāda dzīvokļa sākotnējā cena būs 855 eiro. 
    Līdzīgi, bet jau atkārtotā izsolē tiks pārdots pašvaldībai piederošais trīsistabu dzīvoklis 76,7 m² platībā «Aronijas 3» – 17  Lonē, kura sākotnējā vērtība tika  noteikta 2 321 eiro apmērā. Bet, tā kā uz pirmo izsoli neviens pretendents nepieteicās, sākotnējā cena nu samazināta par 20%, un tagad tā būs 1 857 eiro. Abi šie pašvaldības īpašumi nav apgrūtināti ar parādsaistībām, un nevienam uz to nav pirmpirkuma tiesību.
    Pārdots tiek arī nekustamais īpašums «Jaunbeteļi» Elkšņu pagastā: zeme 1,2263 ha platībā. Zemes gabals  novērtēts 1 300 eiro vērtībā (kadastrālā vērtība 334 eiro, uzmērīšanas  izdevumi – 808,34 eiro, bet no­vērtēšanas izdevumi – 121 eiro). Līdz ar to tā sākotnējā cena ir 2 230 eiro. Vēl tiks pārdoti izsolē citi Viesītes novada pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Zemes gabals «Aizvēji» Rites pagastā 3,61 ha platībā par sākumcenu 6 623 eiro. Šis īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likumam «Par zemes privatizāciju lauku apvidos». Nekustamo īpašumu «Laukkārkļi» Elkšņu pagastā 3,7 ha platībā pašvaldība plāno pārdot par sākotnējo cenu 5 166 eiro, bet «Mežvidi­ņus» Viesītes pagastā 6,49 ha platībā – par 5 516 eiro. Katram no šiem īpašumiem ir pāris vairāki apgrūtinājumi, kā tauvas joslas teritorija gar upi, ūdensnotekas, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju u.c.    
    – Viesītes novada pašvaldība patlaban labprāt dzīvokļus, kas atrodas tās īpašumā, pārdod. Un jāteic, ka iedzīvotāji tos arvien aktīvāk pērk tieši pēdējā laikā. Šogad vērojam, ka īpaši pieaudzis to pašvaldībai adresēto iesniegumu skaits, kuros  pilsētas un novada iedzīvotāji izsaka vēlmi privatizēt līdz šim īrētos dzīvokļus. Kādi tam iemesli? Pieļauju, ka varbūt ir ne­daudz palielinājusies cilvēku turība, varbūt – apzinīgums. Neoficiāli, piemēram, zi-nāms, ka īpašumus iegādājas cilvēki, kuri patlaban dzīvo un strādā ārzemēs. Tas tiek darīts vai nu nolūkā palīdzēt saviem te palikušajiem vecākiem, vai arī patlaban ārzemēs esošie mūsu puses cilvēki sāk domāt par to, kur dzīvos vēlāk. Jāņem vērā arī salīdzinoši zemās nekustamā īpašuma cenas Viesītes novadā: ap diviem līdz trim tūkstošiem eiro par labiekārtotu un 700–800 eiro par nelabiekārtotu dzīvokli. 
    Ja pašvaldībai piederošo zemes gabalu pārdošanā iniciators ir dome, tad vēlmi nopirkt savu īrēto dzīvokli pirmie vienmēr pauž iedzīvotāji, un pašvaldība šo gribu vērtē pozitīvi. Īpaš­nieka statuss galu galā maina cilvēka attieksmi, kas savukārt veicina īpašuma stāvokļa uzlabošanu un, protams, arī glītāku apkārtējo ainavu. Tā, piemēram, būsim nonākuši līdz divu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem, kas iespējami tikai ieinteresētu dzīvokļu īpašnieku aktīvas darbības dēļ. Divas daudzdzīvokļu mājas Viesītē, Meža ielā 21 un 23, patlaban startē uz siltināšanas pasākumiem, – stāsta Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.
    Savukārt lauksaimniecības zemes pārdošanā pašvaldība vēlas atbrīvoties no zemes starpgabaliem, cenšoties tos pārdot blakus esošo zemju īpašniekiem. Tāpat, lai līdzšinējie  rentnieki zemi pirktu īpašumā, nevis gadiem ilgi nomātu, pašvaldība desmit reizes ir pacēlusi savu zemes gabalu nomas maksu, un patlaban tā ir 40–60 eiro/ha. Tā kā Viesītes novada pašvaldība uzņēmusies realizēt vairākus projektus, kas savukārt prasa ieguldīt arī pašu līdzekļus, ir plānots arī pārdot tai piederošās daļas Saukas dabas parkā un ko­operatīvajā sabiedrībā «Ri­tenis». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. GedertsPiebriedis
    GedertsPiebriedis
    pirms 1 gada

    Tā ir ekskluzīv iespēj cilvekim, kam apriebes dzīvot Jēkabpili.

    Atbildēt

Pievienot komentāru