Pasniegs goda un atzinības rakstus un apbalvos desmit sakoptāko objektu īpašniekus Jēkabpils novadā
ILZE BIČEVSKA

Jēkabpils novada Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svinības notiks 17. novembrī Zasas kultūras namā, un citu norišu starpā šajā pasākumā svētku sarīkojumā ar nosaukumu «Dvēselē ierakstīts Latvijas vārds» tiks pasniegti novada pašvaldības godaraksti, kā arī cildināti  Jēkabpils novada «Pagastu sakoptības skates 2018» laureāti. 
    Jēkabpils novada domes godarakstu  par ieguldīto darbu novada attīstībā sa­ņems Artūrs Akmens (Ābeļu pagasts), Aīda Bi­kauniece un Inta Stroža (Dignājas pagasts), Astrīda Ķimse (Dunavas pagasts), Solvita un Jānis Stradiņi (Kalna pagasts), Inita Lāce un Dace Mičule, Guntis, Didzis, Gatis un Inga Kiopi (Leimaņu pagasts), Ināra Kantāne (Rubenes pagasts), Anda Jurgeviča un Ligita un Ivars Kalniņi (Zasas pagasts). 
     Pašvaldības atzinī­bas rakstu saņēmēji tiks sveikti valsts svētkiem veltītajos sarīkojumos pagastos. At­zinības raksti piešķirti: Pēterim Draņevičam (Ābe­ļu pagasts), Rasai Bareikai, biedrībai «Cirkuži», Līgai Mušai un Dzintrai Mie­žānei (Dignājas pagasts), Veltai Mušai un Inai Sēlei (Leimaņu pagasts), Laurai Rubiķei no Rubenes pagasta, Gunai un Jānim Au­dzīšiem, Aijai un Imantam Berkmaņiem, Lolitai Macu­levičai, Pēterim Vāverem un Veltai Ziemelei (Zasas pagasts).
Savukārt, lai izvēlētos labākos, kas apbalvojami par sakoptākajām sētām vai iestāžu un uzņēmumu teritorijām, Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates laikā tika apmeklēti simts skaistākie īpašumi un vietas novadā, bet galā apbalvošanai no tiem tika izvirzīti desmit objekti. 
    Tie ir:  «Jaunzemji» (Ābe­ļu pagasts, Līga Kļavi­ņa);  «Mētras» (Dignājas pagasts, Zenta Zeltiņa-Vilberga); Raiņa muzejs «Tadenava» (Dunavas pa­gasts, Memoriālo muzeju apvienība, speciāliste Ag­nese Timofejeva); Tadena-vas bibliotēka ar atpūtas vietu «Pie Eglainītes» (bibliotēkas vadītāja Aina Ti­mofejeva); sporta komplekss «Pilskalni» (Kalna pagasts); biedrība «Sporta klubs «Alko Racing Team»»; «Kalnāres» (Leimaņu pa­gasts, Poru ģimene); «Lat­vju zīmju parks» (Leimaņu pagasts, biedrība «Akācija Plus»); «Gulbji» (Rubenes pagasts, Skrējānu ģimene); «Ļūcāni» (Zasas pagasts, Vībānu ģimene) un «Dzir­navas» (Zasas pagasts, Hardijs Kortmans). 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru