Pieņemts Viesītes novada 2021. gada budžets
ILZE BIČEVSKA

Viesītes novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi plānoti 4 508 634 eiro apmērā, kas ir par 262 161 eiro mazāk nekā 2020. gada sākotnējā plānā. 2020. gadā nodokļu ie­ņē­­mumos bija plānoti 1 921 169 eiro (2021. gadā – 1 882 810 eiro), nenodokļu ieņēmumos 2020. gadā – 195 647 (2021. gadā – 20 655), transfertu ieņēmumos 2020. gadā 2 547 884 (2021. gadā – 2 518 231) un pašu ieņēmumos 2020. gadā 106 095 (2021. gadā – 86 938 eiro).
   – Lielu ienākumu kritumu mūsu (protams, arī citu pašvaldību budžetiem) radīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums par 5%. Mūsu gadījumā samazinājums šogad būs 48 359 eiro. Tāpat samazinās ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (112 224 eiro), un pārējā ienākumu starpība, salīdzinot ar ie­priekšējo gadu ienākumiem, ko nesaņemsim no pārdotajiem pašvaldības īpašumiem, jo šie ienākumi šā gada budžetā aprēķināti tikai pieciem 20121. gada mēnešiem, – stāsta Viesītes novada domes priekšsēdētājs Al­fons Žuks. 
 
Nepilnus divus miljonus eiro plāno ieņemt no nodokļiem
    Vislielākos ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā dod nodokļi, un šie ienākumi šogad plānoti 1 882 810  eiro apmērā. Plānots, ka iedzīvotāju ienākumu no­dok­lis būs 1 592 960 eiro, nekustamā īpašuma nodokli šogad Viesītes novada pašvaldība plāno ieņemt 272 150 eiro apmērā (par 3 000 mazāk nekā aizvadītajā gadā). Bet dabas resursu nodoklis tiek plānots 17 700 eiro apmērā (par 7 000 eiro vairāk nekā pērn). Neno­dokļu ieņēmumos paredzēti 7 655 eiro, bet ieņēmumos no pašvaldības īpašumu pār­do­šanas plānots iegūt 13 000 eiro. 
    Pašvaldība arī 2021. ga­dā saglabājusi nekustamā īpašuma nodokļa politiku, samazinot atsevišķām iedzīvotāju grupām  (kuri deklarējuši dzīvesvietu novadā) maksājumus. Atviegloti no-sacījumi ir trūcīgajiem Vie­sītes novada iedzīvotājiem, politiski represētajām personām, ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī mazāka nekustamā īpašuma maksa jāmaksā par valsts nozīmes kultūras un  arhitektūras pieminekļiem.
Būtisku pašvaldības bu­džeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī ES fondu līdzekļi. No citām pašvaldībām un valsts budžeta 2021. gadā tiek plānots ieņemt 2 518 231  eiro (par 29 653 eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā). 
     Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  plānota 1 225 272 eiro (par  33 138 eiro mazāk nekā 2020. budžeta gadā). No valsts budžeta Viesītes novada pašvaldība šogad plāno saņemt mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, kur 2021. gada astoņiem mēnešiem piešķirti 536 967 eiro. Tradicionāli no valsts budžeta ienāk arī mērķdotācijas: profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (260 280 eiro), 1., 2., 3. un 4. kla­ses skolēnu ēdināšanai (10 879 eiro), māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (1 203 eiro), asistenta pakalpojumu apmaksai (38 000 eiro), pašvaldības Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai (6 900 eiro). Arī mērķdotācijas vispārējās izglītības mācību iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu nodrošināšanai (6 727 eiro), bezdarbnieku nodarbinātības nodrošināšanai (14 840 eiro), pašvaldības autoceļu fondam (plānota 211 989 eiro un nemainīga ar 2020. gadu). 
    Ieņēmumi no citām pa­š­valdībām izglītības funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Viesītes novada izglītības iestādes, plānoti 114 242 eiro apmērā.
Vēl ieņēmumi plānoti no valsts budžeta ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai – 82 343 eiro. Ta­jā skaitā tādiem projektiem kā «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Viesītes novadā» (9 000 eiro), «Atver sirdi Zemgalē» (12 000), «Mīlestības takas 4. kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana» (26 017 eiro), «At­balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (14 400) un «Atbalsts iz­glītojamo individuālo kompetenču attīstībai»  (20 926 eiro).
   No maksas pakalpojumiem (noma, īre, dzīvokļu un komunālo pakalpojumi, kā arī citi maksas pakalpojumi) budžeta ienākumos plānoti 86 938 (par 19 157 eiro mazāk nekā 2020. gadā).
 
 
Visu rakstu lasiet BD 19. februāra numurā
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru