Precizē, kam pienākas atbalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā
INESE ZONE

Jēkabpils dome apstiprinājusi «Saistošos noteikumus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā». Tā kā 2016. gadā apstiprinātajos noteikumos veicamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no tiem,  izstrādāti jauni. Tie nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt domes  palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, palīdzības reģistru veidus un kārtību, kādā tā tiek sniegta.
     Atbilstoši noteikumiem tiesības saņemt palīdzību ir personām (ģimenēm), kuras uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jēkabpils administratīvajā te­ritorijā, kā arī repatriantiem, bērniem bāreņiem un bēr­niem, kuri palikuši bez ve­cāku gādības, personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, un Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā nodarbinātiem kvalificētiem speciālistiem atbilstoši noteiktajām jo-mām. Nepieciešamais kvalificētu speciālistu saraksts tiek apstiprināts ar atsevišķu domes lēmumu, lai nepieciešamības gadījumā optimāli ātri nodrošinātu paš­valdībai nepieciešamā  speciālista dzīvokļa jautājumu. 
       Papildus likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»  noteiktajām personu kategorijām Jēkab-pils dome noteikusi šādas personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, un reģistru veidus: personas, kuras dzīvo kopā ar vecākiem, ja viņas nodibinājušas atsevišķu ģimeni un tajā ir bērns vai gaidāma bērna piedzimšana; persona (ģimene), kura īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai bijušajiem īpašniekiem (mantiniekiem) atdotās mājās; maznodrošinātas vai trūcīgas personas, kuras maksātnespējas dēļ izteikušas vēlēšanos īrēt mazāku dzīvojamo telpu; persona (ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu  vai bērnus; persona (ģimene), kura audzina bēr­nu ar invaliditāti; atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku; atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku; persona (ģimene), kuras īrētā dzīvojamā telpa ir pastāvīgai dzīvošanai nederīga; ģimene, kurā ir personas ar invaliditāti; politiski represētas personas; persona, kas nepieciešama pašvaldībā kā kvalificēts speciālists un ir nodarbināta pašvaldībā, pašvaldības iestādēs vai pašvaldības kapitālsabiedrībās.
    Saņemot personas ie­sniegumu, pašvaldības speciālists sadarbībā ar Jē­kabpils Sociālo dienestu izvērtēs pašvaldības rīcībā esošo informāciju par personu un tās ģimeni un var pieprasīt papildu dokumentus, lai konstatētu personas tiesības uz palīdzības saņemšanu. Speciālists sagatavo lēmuma projektu dzīvokļu sadales komisijai, kas pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības reģistrā vai atteikumu iekļaut reģistrā, vai izslēgšanu no reģistra, vai par palīdzības piešķiršanu, vai par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai īres līguma pagarināšanu. 
     Dzīvokļu sadales komisija var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību, ja persona ne senāk kā pirms pieciem gadiem ir pārdevusi sev piederošo dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu, vai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu, vai personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas bojāšanu vai citu telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.
Reizi gadā dzīvokļu rindā esošo personu reģistri tiks aktualizēti, un, konstatējot, ka persona zaudējusi tiesības uz palīdzību, tiks lemts par tās izslēgšanu no reģistra.
      Personas, kuras īrē paš­valdībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo tel­pu, mainoties ģimenes ap­stākļiem, varēs lūgt dzīvokļu sadales komisijai īrēto dzīvokli apmainīt pret mazāku vai mazāk labiekārtotu, vai pret lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu, ja personai nav īres un komunālo maksājumu parāda vai ir noslēgta vienošanās par parāda samaksu.
     Lēmumu par sociālā dzīvokļa vai mājas statusa noteikšanu un par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu sagatavos īpašumu nodaļa un pieņems Jēkabpils dome.
     Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrētas palīdzī­bas saņemšanas reģistros, netiks no tiem izslēgtas.
Vienlaikus pieņemts lē­mums par to, kādi kvalificēti speciālisti varēs pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Tie būs: ve­selības aprūpes jo­mas speci­ālisti (ārsti, ārsta palīgi, me-dicīnas māsas, vec­mātes, ne­atliekamās me­dicīniskās palīdzības darbinieki); izglītības jomas speciālisti (pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pedagogi, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi); spor­ta un fiziskās sagatavotības jomas speciālisti (sporta pedagogi, treneri, sporta infrastruktūras vadītāji). 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru