Rīkos viesnīcas un ražotnes nomas tiesību izsoli
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība, īstenojot Pasta un piegulošo ielu pārbūves projektu,  izbūvēja viesnīcas ēku Brīvības ielā 187, ko projekta nosacījumi paredz iznomāt apsaimniekošanai uzņēmējam. Viesnīcas ēkai blakus atrodas otrs  pilsētas pašvaldībai piederošs īpašums – automašīnu stāvlaukums Brīvības ielā 185, kas arī jānodod nomā, jo to izmantos viesnīcas apmeklētāji. 
     Projekta noteikumi pa­redz, ka komersants, kas apsaimniekos viesnīcu un stāvlaukumu, jāizvēlas caurskatāmā veidā, rīkojot nomas tiesību izsoli.
Jēkabpils domes sēdē nolemts nodot iznomāšanai abus nekustamos īpašumus Brīvības ielā 187 un Brīvības ielā 185 kā vienotu nomas objektu un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. 
    Objektus izsolīs atklātā un mutiskā izsolē ar augšup­ejošu soli. Izsoles sākotnējā nosacītā nomas maksa noteikta 600 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas līguma termiņš būs 15 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 2019. gada 19. jūnijā  Jēkabpils domē.
    Atbilstoši izsoles nosacījumiem, dome neuzņemas at­bildību, ja nomnieks objek­tā nevarēs realizēt savu darbības plānu, šajā gadījumā nomnieks no iznomātāja nesaņem nekādu izdevumu atlīdzību par jebkuriem ieguldījumiem, kas saistīti ar nomas objektu. Nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamajiem zaudējumiem un iespējamajām izmaksām. Nomniekam netiek piešķirtas apbūves tiesības. To gan var piešķirt ar atsevišķu Jēkabpils  do­mes lēmumu. Nomniekam nebūs tiesību nodot objektu vai tā daļu apakšnomā trešajām personām bez rakstiska saskaņojuma ar Jēkabpils pašvaldību. 
     Lai nodrošinātu ES projekta sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada 31. decembrim īpašumā Brīvības iela 187  veikt investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 80 300 eiro apmērā un nodrošināt ne mazāk kā divas jaunas darbavietas. Nomniekam ir tiesības ierosināt nomas objekta atsavināšanu, bet viņš viesnīcu ar stāvlaukumu varēs iegādāties ne ātrāk kā ir beidzies ES atbalstītā projekta uzraudzības periods. 
    Jēkabpils pašvaldība, īstenojot ES līdzfinansētu projektu, paredz izbūvēt ražošanas ēkas un būves (piebraucamie ceļi un stāvlaukumi) Ķieģeļu ielā 19. Ražošanas objekts pēc tam nomas tiesību izsoles ceļā tiks nodots apsaimniekošanā komersantam, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu. 
Jēkabpils dome nolēmusi nodot iznomāšanai minēto ražotni un piebraucamos ceļus un stāvlaukumu. Iz­soles sākotnējā nosacītā nomas maksa noteikta 3 540 eiro apmērā mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas līguma termiņš būs 15 gadi no līguma no­slēgšanas dienas. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru