Sākts realizēt DI projekts Aknīstes novadā
ILZE BIČEVSKA

Pašvaldības sadarbībā ar Labklājības ministriju un plānošanas reģioniem patlaban Latvijā īsteno deinstitucionalizācijas (DI) projektus, kas domāti bērniem, kuri patlaban dzīvo sociālās aprūpes centros, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikts, ka visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles brīvību kā citiem cilvēkiem. DI projekti valstī tiek realizēti par ES fondu, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļiem. DI pamata ideja – aizstāt aprūpes centrus (institūcijas) ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.
 
  Arī Aknīstes novada pašvaldība piedalās DI projektā, un tā ietvaros ēkā Skolas ielā 9a, Aknīstē (te agrāk bija saimniecības ēka, kas ilgstoši stāvēja neizmantota) jau sākta grupu dzīvokļu izveide. Savukārt Asares pagasta Ancenē tādu pašu dzīvokļu ierīkošanai izvēlēta daudzdzīvokļu māja (šim objektam vēl top rekonstrukcijas projekts). Par idejām, projektu un tā gaidāmo rezultātu BD stāsta Aknīstes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite un sociālā dienesta vadītāja Lidija Dek­sne. 
 
Pašvaldība izvēlējās izmantot projekta piedāvātās iespējas
    – Deinstitucionalizācija ir pēdējo aptuveni četru gadu aktualitāte visā valstī. Mums šis ir grūti nācis projekts. Ne tikai specifiskās un punktu­ālās tā pieteikumu procedūras dēļ, bet arī tāpēc, ka Aknīstes pilsētā un novadā šī tēma tradicionāli allaž bijusi smaga: pie mums dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju vidū ir daudz cilvēku ar speciālām vajadzībām. Līdz ar to te nepieciešamība pēc grupu dzīvokļiem šai iedzīvotāju grupai ir īpaši izteikta, – stāsta Santa Šmite. 
– Nav noslēpums, ka mūsu novadā ir psihoneiroloģiskā slimnīca, kuras pa­cienti agrāk vai vēlāk nonāk pašvaldības sociālā dienesta redzeslokā. Vēsturiski tā izveidojies, ka slimnīcā ilgstoši esošo pacientu, kuri savulaik atvesti no citām Latvijas vietām, dzīvesvieta tika deklarēta mūsu novadā (konkrēti – psihoneiroloģiskajā slimnīcā), un, kad pienāk brīdis, kad slimnieks no iestādes tiek izlaists vai izvēlas doties prom pats (atsevišķām pacientu grupām ir dotas tādas izvēles iespējas), cilvēks tik un tā nekur tālāk par novada teritoriju netiek. Agrāk vai vēlāk šī persona ar garīga rakstura traucējumiem, nonākusi materiālās un sadzīviskās grūtībās, stāv pie sociālā dienesta durvīm. Jā, mūsu novada specifika – šāda rakstura problēmu māktu cilvēku salīdzinoši lielais daudzums, kuri ir deklarēti mūsu teritorijā – arī bija viens no iemesliem, kāpēc mums noteikti bija jāpieņem šis piedāvājums – iesaistīties DI projekta realizēšanā. Ir pašvaldības, kuras šo ES piedāvājumu neizmantoja, jo tām tikpat kā nav attiecīgās mērķa grupas, bet mūsu deputāti deva politisko piekrišanu dalībai šajā projektā, – stāstījumu turpina Lidija Deksne. 
     Runātājas uzsver arī pašreizējo nostādni Eiropas līmenī, kas arī ņemta vērā, piedaloties DI projektā, proti – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri līdz šim ilgstoši dzīvojuši sociālās aprūpes institūcijās, ir jāsniedz valsts, pašvaldības un arī sabiedrības atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Jāpalīdz atgūt kontroli pār savu dzīvi un personīgo pašcieņu. Grupu dzīvokļos vai mājās cilvēki ar garīgajiem traucējumiem var dzīvot patstāvīgi, vienlaikus saņemot tiem nepieciešamo atbalstu. Tomēr šiem cilvēkiem būs vajadzīga arī speciālistu palīdzība, un tāpēc projekts paredz, ka tiks izveidotas vairākas darbavietas. Grupu dzīvokļu mājās darbs būs sociālajam darbiniekam (pusslodze), kā arī trim aprūpētājiem uz pilnu slodzi.  
    – Topošajos grupu dzīvokļos cilvēkiem par projekta līdzekļiem būs sagādātas mēbeles: galdi, krēsli, gultas, skapji. Arī virtuves aprīkojums, veļasmašīna, būs kopīga virtuve un sanitārais mezgls. Iemītnieki varēs paši pagatavot sev ēdienu, doties iepirkties uz veikalu, sagādāt sev vajadzīgās zāles utt., – stāsta Santa Šmite. 
    Aknīstē šajos grupu dzīvokļos varēs izmitināt sešas personas, ēkā būs pieejamas divas vienvietīgas un tikpat divvietīgas istabiņas. Pat­laban ēkā Skolas ielā 9a notiek intensīvi pārbūves darbi, ko veic Jēkabpils firma SIA «Erbauer group». Savukārt Ancenes vienā no daudzdzīvokļu mājām, kas līdz šim bijusi praktiski neapdzīvota, pēc rekonstrukcijas būs vieta desmit iemītniekiem. Šai DI projekta grupu dzīvokļu ēkai patlaban vēl tikai top tehniskais projekts. Plānots, ka rekonstrukcijas darbi Aknīstē noslēgsies šīs vasaras nogalē, bet Ancenē – tie varētu sākties šā gada rudenī, bet noslēgties – nākamā gada vasaras beigās.
 
Jāpanāk apkārtējās sabiedrības izpratne un empātija
    – Vēl gribu pieminēt vairākas lietas. Svarīgi, lai šo DI ideju un realizāciju saprastu un akceptētu arī apkārtējā sabiedrība, vietējie iedzīvotāji. Ir jāveicina pārējo sa­biedrības locekļu empātija un izpratne par to, ka mūsu vidū ir šādi cilvēki, un no viņiem nav jāvairās. Ja Gār­senes pagasta Kraujās vietējie iedzīvotāji pie psihoneiroloģiskās slimnīcas iemītniekiem jau ir pieraduši, tad atsevišķi aknīstieši, uzzinājuši par DI projektu, izrādīja neizpratni, kāpēc pilsētas centrā tiks izmitināti cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem. Tika jautāts, vai nevar šos grupu dzīvokļus izvietot kaut kur pilsētas nomalē. Otrkārt, vēlos piezīmēt, ka potenciālie grupu dzīvokļu iemītnieki ir izvēlēti izvērtēšanas ceļā, un patlaban ar viņiem tiek strādāts, lai izskaidrotu to, kāda būs viņu turpmākā dzīve. Mēs saprotam, ka ne visi patlaban institūcijā dzīvojošie pacienti varēs vadīt gandrīz pilnībā patstāvīgu ikdienu pārējās sabiedrības vidū. Vajadzības ir viņiem visiem, bet iespējas – katram savas. Turklāt dzīve jaunajos apstākļos cilvēkam ar īpašām vajadzībām var būt liels pārdzīvojums, jo viņš taču tiks izrauts no ierastās un tāpēc zināmā mērā komfortablās dzīves, – skaidro Santa Šmite. 
     – Jā, šie potenciālie grupu dzīvokļu iemītnieki tiek apmācīti tam, kā būs gā­dāt pašiem par savu ikdienu, kā nodrošināt savas pamata vajadzības, ar ko aizpildīt ikdienu. Kad bijām pieredzes apmaiņā Rīgā, lai palūkotos, ko ikdienā dara līdzīgas grupu mājas iemītnieki, redzējām, ka dienas vidū lielākā daļa no viņiem nemaz nav uz vietas, jo vai nu kaut kur piestrādā, vai mācās, apgūst jaunas iemaņas. Galvaspilsētā kā nekā iespēju ir vairāk, – stāsta sociālā dienesta vadītāja.
 
Aknīstē būs arī dienas aprūpes centrs 
   Lidija Deksne arī informē, ka DI projekta ietvaros Aknīstē taps arī dienas aprūpes centrs, kas kalpos kā atbalsta vieta ģimenēm, kurās ir persona ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centros cilvēki ar smagākiem garīgajiem traucējumiem var pavadīt visu dienu. Centrs Ak­nīstē vienlaikus varēs uzņemt piecpadsmit apmeklētājus. Tas atradīsies jau pieminētajā ēkā Skolas ielā 9a, tās pirmajā stāvā, bet grupu dzīvokļi būs izvietoti otrajā stāvā.
    – Dienas centra ideja un projekts gan vēl ir tapšanas stadijā, bet jau tagad varam sacīt, ka tā būs vieta, kur ģimenes locekļi savu tuvinieku ar garīgās veselības traucējumi varēs atstāt drošā uzraudzībā. Viņa mājiniekiem tas dos brīdi atpūtas no grūtā uzraudzīšanas darba, savukārt centra klients te varēs saturīgi pavadīt laiku, – stāsta L. Deksne. Arī te plānotas vairākas jaunas darbavietas: sociālais darbinieks, centra vadītājs, sociālais aprūpētājs un darbnīcu vadītājs (visi uz pusslodzi).
    – DI projektu ietvaros nauda šo darbinieku atalgojumam gan nav paredzēta. Pēc projekta ieviešanas atalgojums DI sociālajiem darbiniekiem būs jāsedz no paš­valdības kabatas, un tas savukārt jau būs jaunizveidotā Jēkabpils novada do­mes ziņā. Aptuveno darbinieku skaitu, kāds būtu vajadzīgs pēc šo DI projektu re­alizēšanas, tikām provizoriski iekļāvuši projektu pieteikumā, jo bija prasība arī pēc tāda aprēķina, – skaidro Santa Šmite. Viņa vēlējās uzsvērt arī to, ka projekta tapšanas gaitā tika saņemtas vērtīgas konsultācijas un palīdzība no sadarbības partneriem – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, kā arī no Labklājības ministrijas speciālistiem. 
   DI projekta Aknīstes novadā kopējās izmaksas ir 878 800,26 eiro, no kuriem 230 085,65 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 10 875 eiro – valsts budžeta nauda, 16 414,35 eiro – cits publiskais finansējums, un pārējais (621 425,26 eiro) ir Aknīstes novada pašvaldības līdzfinansējums, kura vajadzībām tiek ņemts kredīts. Projekta kopējās izmaksas segs gan ēku rekonstrukcijas (būvniecības), gan apkārtnes labiekārtošanas darbus un inventāra iegādi.  
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla «Sākts realizēt DI projekts Aknīstes novadā» saturu atbild SIA «Brīvā Daugava».

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Wandahek
    Wandahek
    pirms 1 dienas

    Movers Los Angeles

    Atbildēt

Pievienot komentāru