Salas vidusskola jauno mācību gadu  sāk ar lielāku audzēkņu skaitu
ILZE BIČEVSKA

Izmantojot dabas dotās iespējas – septembra sākuma dienas jauko un saulaino, joprojām vasarīgo rītu, Salas vidusskolas audzēkņi, skolotāji un bērnu vecāki 2. septembrī pulcējās uz Zinību dienas svinīgo pasākumu Salas ciemata centrālajā laukumā. Sanākušie viesi - bērnu vecāki un citi ģimenes locekļi - noskatījās svinīgo klašu un audzinātāju uznācienu, izskanēja kopīgi dziedātā valsts himna un skolas direktores Sanitas Madalānes, kā arī Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes uzrunas. 
    Svinīgo pasākumu vadīja Sanita Madalāne un latviešu valodas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Kozlāne. Klātesošie ar skaļiem aplausiem sagaidīja 12. klases audzēkņus, kuri uz svinīgo līniju nāca kopā ar vismazākajiem – šā gada pirmklasniekiem. Atjaunotā skolas karoga nešana bija uzticēta skolēnam Lukam Aldiņam. Tika sveikti audzēkņi, kuri šogad papildināja Salas vidusskolas skolēnu skaitu, un, protams, arī katrs pirmklasnieks saņēma mazu dāvaniņu, sākot savas skolas gaitas.
    Salas vidusskola 2019./2020. mācību gadu iesāk ar lauku skolai vērā ņemamu audzēkņu pieaugumu: šogad te ir 265 audzēkņi (aizvadītajā mācību gadā – 251). Gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas un līdz ar to skolām uzlikto stingro kritēriju spailēs šāds audzēkņu skaita pieaugums ir gana labs rādītājs: Izglītības un zinātnes ministrijas (IzM) prasītie kritēriji ir izpildīti. Patlaban Salas vidusskolas audzēkņu deklarētās dzīvesvietas ir ne tikai pašu novads, bet arī Jēkabpilī, Dignājas pagastā, Viesītē, Aknīstē, Jaunjelgavā, Rīgā, Krustpils un Madonas novadā. 
     -Salas vidusskola ietilpst to reģionu blokā – pagasta teritorijā, - kurā plānots, ka skolā vidusskolas posmā jābūt 45 audzēkņiem. Pagājušajā gadā mums bija 32, bet šogad - jau 40 vidusskolēni. Jāteic, ka IzM Informatīvajā ziņojumā pieļauts, ka dabā šis rādītājs var būt par 10% zemāks, ja tiek izpildīti kvalitātes kritēriji, piem., labi centralizēto eksāmenu un mācību olimpiāžu rezultāti, pedagoģiskā personāla kvalifikācija, skolas darbība, piedaloties dažādos projektos, kā arī kvalitatīvs mācību iestādes tehniskais nodrošinājums. Līdz šim uzrādām labus rezultātus, arī kvantitatīvo rādītāju izpilde ir prognozējami cerīga, piem., 9.klasē mācās 32 skolēni. Kopumā skolēnu skaits mums papildinājies 3., 4., 5., 6. un 10. klasēs, - stāsta direktore Sanita Madalāne.
    Viņa priecājas par to, ka Salas vidusskolā šogad ir 26 pirmklasnieki, un 10. klasē mācīsies 16 audzēkņi, 5.klasē 28 skolēni, savukārt 12. klasi šogad uzsāk trīspadsmit vidusskolēni (pavasarī skolu beidza astoņi absolventi, tik mazskaitlīgas klases skolā vairs nav). Vidēji sākumskolas un pamatskolas posmā klasē ir 25 skolēni. Tas ir patiesi cerīgs rādītājs lauku skolai! 
    -Pēdējos gados klases pastāvīgi ir bijušas kuplas: 24, 26 un 28 bērni. Klases ar lielu skolēnu skaitu mācību procesā tiek dalītas grupās, lai panāktu labākus rezultātus, skolēniem tiktu individuāla uzmanība! Vairākām klasēm ir divi audzinātāji. Kādi vēl mums ir jaunumi? Vadoties pēc budžeta iespējām, skolā uzlabojam tās pozīcijas, kur tas tobrīd nepieciešams visvairāk. Tā šo mācību gadu iesākam ar atjaunotiem datoriem informātikas klasēs un jauniem datoriem, kas nodoti priekšmetu skolotāju rīcībā. Veikts lielāks remonts vācu valodas kabinetā un skolas pirmā stāva foajē, kur nomainīts grīdas segums. Nākamās prioritātes, ko ieviesīsim no pašvaldības piešķirtā skolas budžeta, būs vajadzīgā aprīkojuma iegāde mācību procesam STEM priekšmetos, piemēram, robotikas apguvei. Arī Salas vidusskolas audzēkņi mācīsies programmēšanu. Patlaban informātikas skolotāja Vija Rudzīte apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, ko piedāvā Skola2030, sadarbībā ar Start(IT) un Accenture Latvija, lai skola varētu piedāvāt padziļinātu mācību saturu vidusskolas posmā programmēšanā. Mūsu skolas pedagogu skaits papildināts ar divām jaunām skolotājām. Mums pievienojas skolotāja ar pirmsskolas un sākumskolas kvalifikāciju, kas būs 3. klases audzinātāja - Kristīne Akmene. Viņa mūsu skolu izvēlējās par savu darba vietu pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma. Kristīne pārņem pensijā aizgājušās augsti kvalificētās skolotājas Irēnas Drivinieces darba pienākumus un audzināmo klasi. Jāteic – pieredzējusī skolotāja atstājusi labi sagatavotus un labi audzinātus bērnus. Un otra mūsu jaunā pedagoģe ir Zaļina Višņakova, kura ir mūzikas skolotāja strādās tandēmā ar skolotāju Ilzi Gaideli. Zaļina pirms tam dzīvoja un strādāja Dānijā, kur vadīja arī divus korus, viņa ir mūsu skolas kādreizējā audzēkne, kura nu atgriezusies strādāt savā agrākajā mācību iestādē, - stāsta Sanita Madalāne. 
   Salas vidusskolai izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes filiāli Cēsīs. Pagājušajā mācību gadā skolēni devās mācību braucienos uz Cēsīm, kur bērniem bija laba iespēja izmantot šīs RTU filiāles infrastruktūru un ierīces praksē, lektori brauca pie mums uz skolu, šogad plānojam sadarbību turpināt. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šogad turpināsies Salas vidusskolas dalība projektos, kas šobrīd skolām ir pieejami un aktuāli, tādos kā „Skolas soma”, „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”, „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Sporto visa klase” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  jeb „PuMPuRS”. Domājam par jaunu starptautiska mēroga sadarbību ar Vāciju, jo nupat noslēdzies apjomīgs 3 gadu Erasmus+ KA2 projekts “BLIPP – Boost Learning through Innovative Practice”. Aktīvi sadarbojamies ar mūsu Sēlijas novadu skolām, pagājušā mācību gada noslēgumā tikāmies konferencē Aknīstē, kur lēmām par jaunām sadarbības formām, aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem.
   -Mūsu skolā šogad mācīsies jau divi bērni no ģimenēm, kuras reemigrējušas no Apvienotās Karalistes un Dānijas. Lai lemtu par to, kurā klasē varam skolēnu uzņemt, nepieciešams diagnosticēt skolēnu prasmju un zināšanu līmeni, īpaši svarīgi saprast skolēnu latviešu valodas prasmju līmeni. Viens skolēns mācās vidusskolas posmā, šogad uzņemtā skolniece – sākumskolā. Pabildu atbalstu no 5.klases varam sniegt caur projektu PuMPuRS, - stāsta S. Madalāne.
   Brīvpusdienas Salas vidusskolā ir sākumskolas posmā, noteiktām skolēnu grupām arī pamatskolas un vidusskolas posmā ir pusdienu maksas atvieglojumi 50% apmērā vai pat brīvpusdienas. Direktore stāsta, ka caur dalību projektā  „PuMPuRS” ir iespēja palīdzēt ar atvieglojumiem šajā jomā arī tiem audzēkņiem, kuru ģimenes formāli neatbilst trūcīgas ģimenes statusa ieguvei, bet reāli sadzīve ir grūta. 
    – Varbūt ienākumi konkrētajai ģimenei ir par dažiem centiem vai dažiem eiro lielāki, nekā prasa nosacījumi trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusa ieguvei. Tāpēc ir labi, ka pieejams vēl viens palīdzības instruments, – spriež direktore. 
   Viņa secina, ka pagājušajā gadā pieņemtais lēmums pusdienu pārtraukumu  skolā rīkot divās maiņās, devis pozitīvu rezultātu: ērtāka pusdienošana palielinājusi to audzēkņu skaitu, kuri izvēlas izmantot skolas ēdnīcu, nevis doties pēc ātrajām uzkodām, piemēram, uz veikalu.
    Patlaban Salas vidusskolā tiek realizētas 4 izglītības programmas: „Pamatizglītības programma”,  „Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” un „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”, skolēniem iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un sportā, pateicoties sadarbībai ar Viesītes Mūzikas un mākslas skolu un Sēlijas Sporta skolu. Esam atvērti ikvienam skolēnam, kurš vēlas iekļauties mūsu skolas kolektīvā!
 
D. Gagunova foto
 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru